Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Peel en Maas
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-201622-12-2018wijziging artikel 10 en 11

05-04-2016

elektronisch gemeenteblad week 15, 2016

1894/2016/738570
16-03-201215-04-2016nieuwe regeling

13-03-2012

digitaal gemeenteblad

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2012.

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet.

Gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet.

Gehoord de beraadslagingen.

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

c. feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

d. college: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de houder of de rechtverkrijgende dit aanvraagt.

 

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zondagen of feestdagen per kalenderjaar.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen

 • 1

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 2

  Het college kan de ontheffing voor ten hoogste één winkel per 15.000 inwoners verlenen.

 • 3

  Aan de ontheffing worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:

  a. de winkel dient op de zondagen en de feestdagen vóór 16.00 uur gesloten te zijn,

  b. de ontheffing is geldig tot 20.00 uur.

   

 • 4

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  b. het uitstallen van goederen;

   

 • 2

  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De raad kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

 • 1

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Zon- en feestdagopenstelling

 • 1.

  De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 • 2.

  De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet voor ‘de warme bakker (brood en/of banket) met winkel’ van 8.00 – 17.00 uur.

 • 3.

  Om mogelijke overlast of geluidhinder te beperken mogen er op de zon- en feestdagen geen laad- en losactiviteiten plaatsvinden.

Artikel 11 Intrekking voorgaande verordening

De Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas d.d. 13 maart 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 5 april 2016

De raad van de gemeente Peel en Maas,

 

 

 

de griffier,                                      de voorzitter,

drs. A.G. Joosten                           W.J.G. Delissen-van Tongerlo

 

Toelichting 1