Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Beleidsregels subsidiëring organisaties met een levensbeschouwelijke visie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring organisaties met een levensbeschouwelijke visie
CiteertitelBeleidsregels subsidiëring organisaties met een levensbeschouwelijke visie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpRegeling waarderingsubsidie voor genoemde organisaties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Heerlen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regeling

03-11-2009

Weekblad Parkstad

2009/35863

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring organisaties met een levensbeschouwelijke visie

 

 

Beleidsregels subsidiëring organisaties met een levensbeschouwelijke visie.

Artikel 1

 

Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van Heerlen.

 • b.

  een organisatie met een levensbeschouwelijke visie: een rechtspersoon met een op religieuze, humanistische of op een andere levensvisie gebaseerde grondslag, die zich tot doel stelt mensen in nood bij te staan en te adviseren alsmede hen op hun weg naar zelfbestemming en zelfontplooiing te begeleiden. Onder een rechtspersoon wordt eveneens verstaan een zelfstandig onderdeel daarvan.

 • d.

  sociale activiteiten: structurele activiteiten gericht op zowel de zelfredzaamheid en de verbetering van het lot van het individu als op het welzijn van de samenleving met uitzondering van de activiteiten van de rechtspersoon, die gericht zijn op de geloofsbeleving of de uitdraging van een religieuze of ideële boodschap.

 • e.

  waarderingsubsidie: een subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid sub II van de Algemene subsidieverordening Heerlen.

Artikel 2

 

Criteria voor de subsidieverlening

 • 1.

  Het college verleent een waarderingssubsidie voor de activiteiten van een organisatie met een levensbeschouwelijke visie met inachtneming van het bepaalde in deze beleidsregels.

 • 2.

  De organisatie of een deel daarvan bestaat ten minste een jaar en is in de gemeente Heerlen gevestigd en gedurende ten minste tien uren per week werkzaam voor een naar het oordeel van het college voldoende aantal in de gemeente Heerlen wonende personen.

 • 3.

  Subsidie wordt verleend voor de sociale activiteiten van de organisatie.

 • 4.

  De organisatie dient jaarlijks een werkplan in waarbij per activiteit wordt aangegeven welk sociaal doel daarmee wordt nagestreefd en welke tijdsbesteding daarmee gemoeid is.

Artikel 3

 

Subsidiegrondslag

 • 1.

  De jaarlijkse subsidie aan een organisatie die voldoet aan de criteria voor subsidieverlening omvat een bedrag van € 1.250,-- per jaar bij een tijdsbesteding van 10 tot 20 uren per week.

 • 2.

  De jaarlijkse subsidie aan een organisatie die voldoet aan de criteria voor subsidieverlening omvat een bedrag van € 2.500,-- per jaar bij een tijdsbesteding van meer dan 20 uren per week.

Artikel 4

 

Subsidieplafond

 • 1.

  Op deze beleidsregels is een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing van € 37.000,-- per jaar.

 • 2.

  Indien het in de gemeentebegroting opgenomen budget ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen wordt de subsidie van elke aanvrager, die aan de subsidiecriteria voldoet, naar evenredigheid gekort met een percentage van het bedrag waarmee de begroting overschreden wordt.

Artikel 5

 

Inwerkingtreding en geldingsduur

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2010 en gelden tot en met 31 december 2013.

Aldus besloten tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 3 november 2009 .

gemeentesecretaris, burgemeester,

Toelichting op de Beleidsregels subsidiëring religieuze genootschappen

Wettelijk kader

De Algemene subsidieverordening Heerlen fungeert als ‘kapstokverordening’ waarop alle subsidieregels in de Gemeente Heerlen worden gebaseerd. Bij de vaststelling van de ASV is afgesproken dat voor de concrete subsidieverstrekking beleidsregels worden vastgesteld op basis waarvan gesubsidieerd wordt. In de beleidsregels staan de inhoudelijke en financiële criteria per doelgroep of beleidsterrein gepreciseerd. Met deze werkwijze wordt beoogd het subsidieproces te structureren.

Beleidskader

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning moet iedereen in de samenleving kunnen participeren. Het voorkomen en bestrijden van armoede en sociaal isolement en de bevordering van sociale cohesie, integratie en maatschappelijke participatie zijn voor de gemeente Heerlen prioritaire thema’s. De gemeenschap is daarbij van belang als tegenwicht tegen een steeds verder doorschietende individualisering. Verantwoordelijkheidsbesef en aandacht voor anderen zijn niet vanzelfsprekend. Dergelijke eigenschappen moeten ontwikkeld worden in het cultuur- en levensbeschouwelijke systeem van de samenleving. De humane inrichting daarvan is ook een verantwoordelijkheid van veel organisaties met een levensbeschouwelijke visie. Zij ondersteunen mensen in een geestelijke zorg behoevende - of noodsituatie en bevorderen dat deze zich inzetten voor de aanpak van hun eigen problemen of die in hun directe omgeving. Waar nodig werken zij samen met andere maatschappelijke initiatiefnemers.

Toelichting op artikel 2 Criteria voor de subsidieverlening

1. Het college verleent een waarderingsubsidie voor de activiteiten van een rechtspersoon met een levensbeschouwelijke visie met inachtneming van het bepaalde in deze beleidsregels.

Door subsidieverstrekking worden levensbeschouwelijke organisaties erkend in hun bijdrage aan de plaatselijke samenleving. De gemeente Heerlen subsidieert een organisatie indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een gemeentelijk belang dienen en indien zij in voldoende mate overeenstemmen met de door de raad en het college geformuleerde beleidsdoelstellingen en prioriteiten. De organisatie werkt zonder winstoogmerk en heeft op basis van ervaring en een goede reputatie aangetoond een sociale bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.

2.De organisatie of een deel daarvan bestaat ten minste een jaar en is in de gemeente Heerlen gevestigd en gedurende ten minste tien uren per week werkzaam voor een naar het oordeel van het college voldoende aantal in de gemeente Heerlen wonende personen.

Een organisatie moet aantonen dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Een organisatie die nog geen jaar geleden is opgericht, heeft haar bestaansrecht nog niet kunnen aantonen. De ASV definieert een rechtspersoon, waaronder een vereniging of stichting, als een organisatie die zich de behartiging van de belangen van ideële en/of materiële aard van de inwoners van Heerlen, of een deel daarvan ten doel stelt. Dat ook een aanzienlijk percentage van de leden van de doelgroep van de betreffende organisatie uit inwoners van Heerlen moet bestaan, is vanzelfsprekend.

3.Subsidie wordt verleend voor de sociale activiteiten van de organisatie.

Voor gebedsdiensten en andere op de geloofsbeleving gerichte activiteiten van de drager van een geestelijk ambt wordt geen subsidie verleend. Hetzelfde geldt voor activiteiten van een rechtspersoon, die gericht zijn op het uitdragen of overbrengen van een ideële boodschap. Van een te subsidiëren activiteit wordt verwacht, dat zij de zelfredzaamheid van het individu of de doelgroep ten goede komen.

4.De organisatie dient jaarlijks een werkplan in waarbij per activiteit wordt aangegeven welk sociaal doel daarmee wordt nagestreefd en welke tijdsbesteding daarmee gemoeid is.

4. Bij de vaststelling van de subsidie wordt nagegaan of en hoe de doelen zijn bereikt

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag

Doordat de subsidiegrondslag voor vier jaar wordt vastgesteld, heeft de gemeente een flexibel instrument in handen. De beleidsinhoud kan desgewenst aan de actuele situatie worden aangepast.

Indien de activiteiten van een organisatie deels buiten de gemeente Heerlen plaatsvinden, wordt de subsidie slechts verleend in verhouding tot de tijdsbesteding binnen de gemeente Heerlen.

Toelichting op artikel 4 Subsidieplafond

Een subsidieplafond leidt tot weigering van een subsidie voor wat betreft het gedeelte dat boven het subsidieplafond uitstijgt.

Toelichting op artikel 5 Inwerkingtreding en geldingsduur

De beleidsregels treden na publicatie in het gemeenteblad in werking.