Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Verordening cliëntenparticipatie Wsw-beleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wsw-beleid
CiteertitelCliëntenparticipatie Wsw-beleid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpRegelstelling inzake inspraak Wsw-geïndiceerden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regeling

01-12-2009

Weekblad Parkstad

2009/35908

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wsw-beleid

 

 

“Verordening clientenparticipatie Wsw-beleid GEMEENTE HEERLEN“

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de Gemeente Wsw-geïndiceerden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke Wsw-beleid;

 • b.

  beleid arbeidsparticipatie: de samenhangende wijze waarop de Gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-geïndiceerden en aangepaste arbeid waar nodig;

 • c.

  cliëntvertegenwoordiging: de door de Raad als zodanig erkende en actief zijnde cliëntvertegenwoordiging van Wsw-geïndiceerden;

 • d.

  Wsw-geïndiceerden:

  • 1.

   Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst;

  • 2.

   Wsw-geïndiceerden als werknemer van een sw-bedrijf of;

  • 3.

   Wsw-geïndiceerden als werknemer bij een reguliere werkgever;

  • 4.

   en /of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn.

Artikel 2

Doelstellingen

De cliëntenparticipatie Wsw-beleid heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het beleid inzake de uitvoering van de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde beleid;

 • 2.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3

Werkwijze

3a. Benoeming

 • 1.

  Cliëntvertegenwoordigers WSW kunnen alleen als zodanig worden benoemd als ze voldoen aan de criteria onder artikel 1 lid d.

 • 2.

  Voor de groepen in artikel 1, lid d, sub 1, 2 en 3 geldt dat zij ingezetene dienen te zijn van de gemeente in welke ze als cliëntvertegenwoordigers WSW benoemd worden.

 • 3.

  Het College kan ervoor kiezen om naast vertegenwoordigers, zoals genoemd in artikel 1, ook deskundigen tot het overlegorgaan toe te laten.

 • 4.

  Benoeming geschiedt zelfstandig door het College.

 • 5.

  Het College draagt zorg voor de toetsing of de beoogde cliëntvertegenwoordiging aan deze criteria voldoet.

 • 6.

  Het College stelt regels over de hoe de benoeming cliëntvertegenwoordiger WSW verloopt en voor hoe lang de benoeming geldt.

 • 7.

  Het College stelt regels binnen welke termijn de benoeming tot cliëntvertegenwoordiger ingetrokken wordt indien de indicatie van de betrokken cliëntvertegenwoordiger vervalt.

 • 8.

  Het college stelt regels omtrent de omvang van de cliëntvertegenwoordiging WSW vast.

3b. Advies

 • 1.

  Het College stelt regels omtrent de werkwijze rondom de advisering door de cliëntvertegenwoordigers WSW en gaat daarbij tenminste in op de volgende zaken:

  • a.

   De wijze waarop periodiek overleg wordt;

  • b.

   De frequentie waarmee periodiek overleg wordt gevoerd;

  • c.

   De wijze waarop onderwerpen voor de agenda van dit overleg worden aangemeld;

  • d.

   De wijze waarop tijdig wordt voorzien in de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

 • 2.

  De cliëntvertegenwoordigers WSW uit de bij het Werkvoorzieningschap OZL aangesloten gemeenten komen tenminste 1 maal per jaar bij elkaar.

 • 3.

  De samenwerking tussen het college van de gemeente en de cliëntenraad Wsw wordt jaarlijks geëvalueerd.

Artikel 4

Faciliteiten

Het college stelt regels hoe zij de cliëntenraad Wsw zodanig faciliteert, dat de cliëntenvertegenwoordiging redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de in de gemeente woonachtige Wsw-geïndiceerden.

Artikel 5

Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Wsw-beleid gemeente Heerlen.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2010, doch niet eerder dan op de dag van inwerkingtreding van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling "Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg". Door de gewijzigde GR is het immers de bevoegdheid van de raad om deze verordeningen vast te stellen.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van 1 december 2009.

griffier, voorzitter,

ALGEMENE TOELICHTING

De cliëntenparticipatie Wsw houdt zich bezig met het beleid ten aanzien van de Wsw. Dit valt onder de verordenende bevoegdheid van de Raad. Het College van B&W van de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering en heeft de mogelijkheid om op gemeentelijk niveau nadere regels te stellen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1, lid c

In het werkvoorzieningschap OZL is besloten om een raamverordening op te stellen op schapsniveau, waar op gemeentelijk niveau nadere invulling aan wordt gegeven. Binnen de gemeente Heerlen wordt hierbij aangesloten bij de bestuurlijk burgerparticipatie ‘maatschappelijke ondersteuning’.

Artikel 3

Dit artikel geeft aan op welke wijze de cliëntenparticipatie in de praktijk wordt vormgegeven, met uitzondering van het ter beschikking stellen van middelen. Dit laatste is geregeld in artikel 4. Artikel 3b

Betreft de verplichting tot het tijdig informeren. De omschrijving houdt in ieder geval in dat:

 • a.

  bij nieuw beleid de cliëntvertegenwoordiging Wsw in ieder geval betrokken wordt bij het opstellen van de hoofdlijnen van dit beleid;

 • b.

  bij evaluatie van beleid de cliëntvertegenwoordiging Wsw in ieder geval betrokken wordt bij het opstellen van vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie;

 • c.

  de cliëntvertegenwoordiging Wsw dient te worden voorzien van de voor de uitoefening van hun taak benodigde informatie. Indien de cliëntvertegenwoordiger Wsw verzoekt de informatie elektronisch (op diskette of via e-mail) aan te leveren dan zal indien redelijkerwijs mogelijk aan dit verzoek worden voldaan. Dit geldt tevens voor verzoeken om de informatie in braille of in grootletterschrift aan te leveren.

  Artikel 4

  Burgemeester en wethouders stellen de cliëntenraad Wsw middelen ter beschikking voor een adequate uitoefening van hun taken in het kader van deze verordening. Over de doelmatigheid en verantwoording omtrent het gebruik van deze middelen stelt het College regels.