Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwaterafvoer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling afkoppeling hemelwaterafvoer
CiteertitelStimuleringsregeling afkoppeling hemelwaterafvoer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-200701-01-2004nieuwe regeling

27-11-2007

Arnhemse Koerier, 21-02-2007

SB/ROR/2006/782

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwaterafvoer

 

 

Paragraaf 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. afkoppelen: het ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

b. verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

c. gemengde riolering: een riolering, die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

d. nieuwbouw: nieuwbouw ter vervanging van bestaande bebouwing, waarvan het verharde oppervlak is aangesloten op een gemengde riolering.

Artikel 2 Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze verordening subsidie verstrekken voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

Paragraaf 2 Algemene uitgangspunten voor subsidiëring

Artikel 3 Subsidieplafond, wijze van verdeling en gebiedsaanwijzing

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2.

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

 • 3.

  Een aanvraag moet volledig zijn.

 

Artikel 4 Algemene versten voor subsidiëringie

 • 1.

  Het af te koppelen verhard oppervlak moet een oppervlakte van minimaal 50 m² hebben.

 • 2.

  Het afkoppelen dient te geschieden op een wijze die naar het oordeel van het college milieuhygiënisch en hydrologisch verantwoord is.

 • 3.

  Indien een andere instelling reeds subsidie heeft verstrekt voor het afkoppelen van een bepaald verhard oppervlak, verstrekt het college slechts subsidie indien en voor zover de door de ander instelling verstrekte subsidie lager is dan de subsidie die het college op grond van deze verordening maximaal kan verstrekken.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak worden vergoed, met dien verstande dat de toe te kennen subsidie nimmer hoger kan zijn dan het bedrag dat wordt verkregen door het aantal vierkante meters af te koppelen verhard oppervlak te vermenigvuldigen met een door het college jaarlijks vast te stellen bedrag.

Paragraaf 3 Subsidieverlening

Artikel 6 De aanvraag

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een formulier vast.

 • 3.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt.

 • 4.

  Indien een andere instelling ter zake van het afkoppelen van het verharde oppervlak reeds subsidie heeft verstrekt, dan wel indien ter zake een aanvraag voor subsidieverlening bij een andere instelling is ingediend waarop ten tijde van het indienen van de aanvraag bij het college nog niet is beslist, is de aanvrager verplicht hiervan aan het college mededeling te doen.

Artikel 7 Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  na ontvangst van de aanvraag.Het college beslist binnen 13 weken

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 13 weken verdagen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid houdt het college de beslissing op de aanvraag aan, indien ter zake van het afkoppelen een aanvraag voor subsidieverlening bij een andere instelling aanhangig is, tot het moment waarop deze instelling op deze aanvraag heeft beslist.

 • 4.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie:

  a. indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, eerste lid;

  b. indien en voor zover een andere instelling voor het afkoppelen van het verharde oppervlak reeds subsidie heeft verstrekt tot een bedrag dat minstens gelijk is aan de op grond van artikel 5 toe te kennen maximale bijdrage;

  c. indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem, dan wel afvoer naar open water niet haalbaar is;

  d. indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

 • 2.

  Het college kan de subsidie weigeren:

  a. indien ten tijde van de beslissing reeds met het afkoppelen van het verharde oppervlak een aanvang is gemaakt;

  b. indien het afkoppelen op enigerlei wijze overlast veroorzaakt.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening aan de subsidieontvanger verplichtingen opleggen met betrekking tot de wijze waarop en de middelen waarmee het afkoppelen van het verharde oppervlak dient te geschieden.

Paragraaf 4 Intrekking

Artikel 10 Intrekking

 • 1.

  Het college kan de beschikking tot subsidieverlening intrekken, indien niet binnen zes maanden na de dag van bekendmaking van deze beschikking een aanvang is gemaakt met het afkoppelen van het verharde oppervlak.

 • 2.

  Alvorens tot intrekking te besluiten, stelt het college de subsidieontvanger in de gelegenheid binnen een termijn van twee weken alsnog een aanvang te maken met het afkoppelen van het verharde oppervlak.

Paragraaf 5 Subsidievaststelling

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidievaststelling een formulier vast.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling dient zo spoedig mogelijk na voltooiing van het afkoppelen van het verharde oppervlak te worden ingediend, doch uiterlijk zes maanden na de dag waarop de beschikking tot subsidieverlening bekend is gemaakt.

 • 3.

  Het college beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 4.

  De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste 13 weken worden verdaagd.

Paragraaf 6 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag van de bekendmaking van de vaststelling van de verordening en werkt terug vanaf 1 januari 2004.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwaterafvoer.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Arnhem van 2 februari 2004, nr. SB/RBBO/2003/62.

 

Gewijzigd bij raadsbesluit van 27 november 2007, nr. SB/ROR/2006/782, gepubliceerd op 21 februari 2007 en in werking getreden op 1 januari 2007.

Nota-toelichting  

Algemeen

 

Uit het gemeentelijke rioleringsplan:“Om afkoppelen te realiseren is ruimte nodig. Deze ruimte wordt deels in het openbare gebied gevonden maar ook de ‘particuliere ruimte’ moet zo mogelijk worden benut. De medewerking van burgers, bedrijven, scholen, woningbouwcorporaties en dergelijke is essentieel om het afkoppelen tot een succes te maken.Hiervoor moet in het uitvoeringsplan een gedegen communicatieparagraaf worden opgenomen. Het waterservicepunt zal daar een belangrijk aspect in zijn. Daarnaast is het van belang om de “afkoppelende” particulieren te stimuleren om deel te nemen aan de projecten die uitgevoerd gaan worden. Deze stimulering is bedoeld als een substantiële financiële prikkel. De particulier stelt zijn terrein immers ter beschikking, ook voor het algemene nut. Hiervoor zal een gemeentelijke stimuleringsregeling worden opgesteld.”.Het wettelijke kader voor alle subsidies van zowel Rijk als decentrale overheden is te vinden in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor zover regelingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn opgenomen, staat zij niet in de ‘Subsidieverordening afkoppeling hemelwaterafvoer’ vermeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:de omschrijving van het subsidieplafond (4:22, Awb);de weigering van subsidie in geval van overschrijding van het subsidieplafond (4:25, tweede lid, Awb);de verdelingsmaatstaf en wijze van verdeling (4:26, Awb), zie hiervoor ook artikel 3 van de Subsidieverordening;de algemene weigeringsgronden (4:35, Awb);de algemene verplichtingen die aan de subsidieontvanger bij de subsidieverlening kunnen worden opgelegd (4:37, Awb);de betekenis van de beschikking tot subsidievaststelling (4:42, Awb). In dit artikel worden bepalingen gegeven met betrekking tot de inhoud van deze beschikking;de algemene verplichting voor de aanvrager om bij de aanvraag tot subsidievaststelling verantwoording af te leggen over de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten (Art. 4:45, Awb);algemene regels over de betaling van het subsidiebedrag, eventuele voorschotverlening en terugvordering (Afdeling 4.2.7, Awb)

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 4, eerste lid

Uit een oogpunt van doelmatigheid en beheerbaarheid stellen we een ondergrens van 50 m² per aanvraag. Het blijft mogelijk een aanvraag voor meerdere percelen, eventueel van verschillende eigenaren, in te dienen met een gezamenlijk af te koppelen oppervlak van meer dan 50 m².

 

Artikel 4, tweede lid: milieuhygiënisch en hydrologisch verantwoord Wanneer het rioolstelsel het hemelwater niet meer afvoert en er dus afgekoppeld is, moet het hemelwater elders geborgen worden: of in de bodem of naar open water. Wanneer de bodem slecht doorlatend is en er niet direct open water in de nabijheid is, is afkoppelen hydrologisch niet verantwoord. In een dergelijk geval dient er afgezien te worden van afkoppelen. Ook wanneer de berging van water leidt tot bodemverontreiniging of verspreiding van een bodemverontreiniging en maatregelen als bodemfilters geen oplossing bieden, zal afgezien moeten worden van afkoppelen.

 

Artikel 8, tweede lid, onder b

Wanneer afkoppelen zonder meer zal leiden tot overlast op aanliggende percelen, buren maar ook de openbare weg, ook na het treffen van eenvoudige maatregelen, zal afgezien moeten worden van afkoppelen.

 

Artikel 9

In principe is het aan de subsidieontvanger welke wijze van afkoppelen en welke materialen hij kiest. De situatie kan zich voordoen dat een bepaalde wijze van afkoppelen overlast kan geven voor de omgeving. Het moet dan mogelijk zijn via een bijzonder voorschrift een andere wijze van afkoppelen voor te schrijven.

 

Artikel 12 Hardheidsclausule

Er kunnen zich gevallen voordoen dat een aanvraag om subsidie om formele gronden afgewezen moet worden, terwijl toch een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de doelstelling kan worden gehaald. In zo’n geval is een beroep op deze hardheidsclausule mogelijk. Hierbij valt te denken aan:een project in een wijk die eerst enkele jaren later voor subsidie in aanmerking komt;kleine onderschrijding van de minimumoppervlakte die toch een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling.