Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand, gemeente Zeist

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand, gemeente Zeist
CiteertitelVerordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, lid 1; Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2012Nieuwe regeling

17-04-2012

De Nieuwsbode, 25-04-2012

Nr. 759

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand, gemeente Zeist

 

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14-02-2012, nr. 12cv.00047, inzake de maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand, gemeente Zeist

Paragraaf I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Wet: de Wet werk en bijstand.

 • b.

  Maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter door schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen.

 • c.

  Voorziening: een vorm van financiële ondersteuning of ondersteuning in natura, gericht op de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen, ter bevordering van maatschappelijke participatie.

 • d.

  Schoolgaand kind: ten laste komende kind van een ouder met een laag inkomen, voor wie de leer- of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet, geldt.

 • e.

  Laag inkomen: een inkomen tot 110 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Artikel 2 Toepassingsbereik

De gemeenteraad beschouwt het als zijn taak om de maatschappelijke participatie te bevorderen en het aantal schoolgaande kinderen dat belemmeringen ondervindt in die participatie door de financiële positie van hun ouders, terug te dringen.

Paragraaf 2. Beleid met betrekking tot maatschappelijke participatie

Artikel 3 Verantwoordelijkheid college

 • 1.

  Het college zet zich in voor het tot stand komen en ondersteunen van diensten door rechtspersonen die naar zijn oordeel bijdragen aan maatschappelijke participatie.

 • 2.

  Het college biedt voorzieningen aan, die gericht zijn op maatschappelijke participatie.

 • 3.

  Indien een voorziening, bedoeld in het tweede lid, het rechtskarakter heeft van categoriale bijzondere bijstand, bedoeld in artikel 35, vijfde lid, van de wet, draagt het college er zorg voor dat deze bijstand uitsluitend wordt verstrekt aan een belanghebbende met een inkomen tot 110 procent van de op hem van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 4.

  Het college werkt bij het bevorderen van maatschappelijke participatie samen met natuurlijke en rechtspersonen, voor zover die samenwerking naar het oordeel van het college daaraan bijdraagt.

Artikel 4. Beleid en voorzieningen

Het college geeft uitvoering aan het volgende beleid ter bevordering van de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen:

 • a.

  Een reductieregeling middels de Zeistpas, die gratis is voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. De Zeistpas geeft korting op onder meer sportieve en culturele activiteiten. Kinderen vanaf 12 jaar krijgen een eigen pas, jongere kinderen kunnen de pas van hun ouders gebruiken.

 • b.

  Categoriale bijzondere bijstand in de vorm van de GeldTerugRegeling die aan de Zeistpas is gekoppeld, voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Ouders kunnen voor hun kinderen tot 18 jaar per jaar tot €200,- aan kosten vergoed krijgen, voor sociaal maatschappelijke activiteiten.

 • c.

  Subsidiëring van het Jeugdsportfonds. Dit fonds maakt het mogelijk dat kinderen van inwoners met een laag inkomen kunnen sporten. Dit gebeurt door contributie en benodigde attributen tot een bepaald bedrag per kind te vergoeden.

 • d.

  Subsidiëring van het Jeugdcultuurfonds. Dit fonds maakt het mogelijk dat kinderen van inwoners met een laag inkomen cultuur kunnen beoefenen. Dit gebeurt door contributie en benodigde attributen tot een bepaald bedrag per kind te vergoeden.

 • e.

  Subsidiëring van de Kunstexpress. Het KunstExpress Maatjesproject is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar die een talent hebben op het gebied van bijvoorbeeld muziek, toneel of beeldende kunst. Ze komen uit een gezin waar geen geld is voor kunsteducatie. Het KunstExpress Maatjesproject biedt deze kinderen een schooljaar lang een maatje die met hen op onderzoek uitgaat in de kunstwereld.

Artikel 5. Vorm van een voorziening

 • 1.

  Tenzij de gemeenteraad anders heeft bepaald, stelt het college de vorm van een voorziening vast.

 • 2.

  Bij het bepalen van de vorm van een voorziening kiest het college voor de vorm die naar zijn oordeel het meest doeltreffend is om de maatschappelijke participatie te bevorderen.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2012.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 april 2012.

mr. J. Janssen, griffier drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter