Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Speelautomatenhallenverordening Purmerend 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpeelautomatenhallenverordening Purmerend 2012
CiteertitelSpeelautomatenhallenverordening Purmerend 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de kansspelen, titel Va
 2. Speelautomatenbesluit 2000

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2012Nieuwe regeling

23-02-2012

Gemeenteblad 2012, 8

648986

Tekst van de regeling

Intitulé

Speelautomatenhallenverordening Purmerend 2012

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. 17 februari 2012, nr. 648986;

 

gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen en het Speelautomatenbesluit 2000;

 

overwegende dat het, met in het licht van de gewijzigde Wet op de kansspelen, noodzakelijk is de Speelautomatenhallenverordening Purmerend 1999 te wijzigen;

 

gezien het advies van de raadscommissie Algemene Zaken d.d. 16 februari 2012 ten aanzien van het voorstel van de burgemeester d.d. 23 januari 2012 nummer 645592

 

BESLUIT :

 

vast te stellen de Speelautomatenhallenverordening 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt (mede) verstaan onder:

 • a.

  wet:

  de Wet op de kansspelen;

 • b.

  kansspelautomaat:

  een automaat als bedoeld in artikel 30, onder c van de wet;

 • c.

  speelautomatenhal:

  een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, van de wet;

 • d.

  exploitant:

  de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

 • e.

  beheerder:

  degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal is belast;

 • f.

  weg:

  weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

 

Artikel 2 Vergunningsplicht speelautomatenhal

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2.

  De burgemeester kan voor maximaal één speelautomatenhal een vergunning verlenen en dan uitsluitend voor het deel van de gemeente dat op de bij deze verordening behorende kaart is aangegeven.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op een vergunning zoals bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3 Over te leggen gegevens

De exploitant dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:

 • a.

  een nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en welk aantal en type speelautomaten worden opgesteld;

 • b.

  een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel;

 • c.

  een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • d.

  een verklaring omtrent het gedrag: van de exploitant dan wel, indien de exploitant een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de statuten vertegenwoordigt(en), en van de beheerder;

 • e.

  een bewijs dat in de speelautomatenhal sprake is van toegangscontrole waarbij de leeftijd als bedoeld in artikel 10 op deugdelijke wijze wordt gecontroleerd;

 • f.

  een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant in het bezit is van een op grond van de DEKRA- en VAN-criteria afgegeven Certificaat Amusementscentra;

 • g.

  een beleidsplan waarin de exploitant aangeeft op welke wijze zal worden omgegaan met eventuele kansspelverslaving.

Artikel 4 Beslistermijn

De burgemeester besluit op een aanvraag binnen dertien weken na de dag waarop hij deze met bijbehorende bescheiden heeft ontvangen.

Het besluit kan eenmaal voor ten hoogste dertien weken worden verdaagd.

Artikel 5 Inhoud vergunning

 • 1.

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de exploitant en is niet overdraagbaar.

 • 2.

  In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3.

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de openings- en sluitingstijden van de speelautomatenhal;

  • b.

   het toezicht in de speelautomatenhal;

  • c.

   het aantal kansspelautomaten dat mag worden opgesteld;

  • d.

   de exploitatie van de hal.

   

Artikel 6 Weigeringsgronden vergunning

 • 1.

  De vergunning wordt geweigerd, indien:

  • a.

   het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;

  • b.

   de speelautomatenhal niet uitsluiten rechtstreeks vanaf de weg voor het publiek toegankelijk is;

  • c.

   de exploitant of meerder beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over één of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek;

  • d.

   de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

  • e.

   de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan.

 • 2.

  De vergunning kan worden geweigerd:

  • a.

   indien door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

  • b.

   in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 • 3.

  Voordat toepassing wordt gegeven aan het tweede lid aanhef en onder b, kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies worden gevraagd als bedoeld in artikel 9 van die wet.

Artikel 7 Intrekking vergunning

 • 1.

  De burgemeester kan de vergunning intrekken:

  • a.

   indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave van de vereiste gegevens is verleend;

  • b.

   indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, tweede lid;

  • c.

   indien gehandeld wordt in strijd met deze verordening of met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

  • d.

   indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroken;

  • e.

   indien er sprake is van het geval en onder voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 • 2.

  Voordat toepassing wordt gegeven aan het tweede lid aanhef en onder b, kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies worden gevraagd als bedoeld in artikel 9 van die wet.

Artikel 8 Wijziging beheerder

 • 1.

  Indien overeenkomstig artikel 5, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de exploitant onder overlegging van de in artikel 3, onder d, genoemde bescheiden een nieuwe vergunning aan te vragen binnen twee weken nadat de in artikel 3 bedoelde verklaring omtrent het gedrag aan hem is verzonden.

 • 2.

  De vergunning vervalt indien het besluit op een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor het vestigen dan wel exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepelijk is geworden dan wel indien geen aanvraag is ingediend binnen zes maanden na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9 Wisseling exploitant

In geval van wisseling van exploitant, dient binnen vier weken na overname van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Zolang op een tijdig ingediende aanvraag niet is besloten, is voortzetting van de exploitatie toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

Artikel 10 Minimum leeftijd bezoekers

Tot de speelautomatenhal worden slechts bezoekers toegelaten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Artikel 11 Vergunning aanwezigheid kansspelautomaten

Een vergunning op grond van artikel 30b van de wet wordt slechts verleend voor een maximum aantal te plaatsen kansspelautomaten van 35 waarbij een meerspeler als één kansspelautomaat wordt aangemerkt.

Artikel 12 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens de artikelen 2 en 10 bepaalde, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 13 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Op het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, wordt ingetrokken de Speelautomatenhallenverordening Purmerend 1999.

Artikel 15 Overgangsbepaling

 • 1.

  Vergunningen, verleend krachtens de verordening zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid, blijven van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

 • 2.

  Vergunningen, bedoeld in het eerste lid, worden geacht vergunningen in de zin van deze verordening te zijn.

 • 3.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op een aanvraag is beslist, worden daarop de overeenkomstige bepalingen van deze verordening toegepast.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Speelautomatenhallenverordening Purmerend 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 23 februari 2012

De griffier, J.F. Kamminga

De voorzitter, D. Bijl

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Vergunningsplicht speelautomatenhal

Artikel 3 Over te leggen gegevens

Artikel 4 Beslistermijn

Artikel 5 Inhoud vergunning

Artikel 6 Weigeringsgronden vergunning

Artikel 7 Intrekking vergunning

Artikel 8 Wijziging beheerder

Artikel 9 Wisseling exploitant

Artikel 10 Minimum leeftijd bezoekers

Artikel 11 Vergunning aanwezigheid kansspelautomaten

Artikel 12 Strafbepaling

Artikel 13 Toezichthouders

Artikel 14 Inwerkingtreding

Artikel 15 Overgangsbepaling

Artikel 16 Citeertitel