Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidie culturele gemeente van Drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrenthe
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit subsidie culturele gemeente van Drenthe
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

G

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-202303-07-2023wijziging

04-07-2023

prb-2023-7681

2023000928
01-07-201207-07-2023nieuwe regeling

20-03-2012

Provinciaal blad, 2012, 13

2012001973

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit subsidie culturele gemeente van Drenthe

 

 

Inhoud

Doel van het uitvoeringsbesluit culturele gemeente

Het doel van dit uitvoeringsbesluit is:

-     een impuls te geven aan culturele activiteiten binnen Drentse gemeenten, zodanig dat de culturele infrastructuur structureel versterkt wordt;

-     inwoners en bezoekers van Drenthe gebruik laten maken van of deelnemen aan diverse vormen van kunst en cultuur.

Algemene uitgangspunten voor de culturele gemeente

Het project Culturele gemeente wordt in elk oneven kalenderjaar georganiseerd in een van de Drentse gemeenten.

Gemeenten kunnen zich schriftelijk bij de provincie aanmelden voor deelname aan het project. Gedeputeerde staten bepalen op basis van de ingediende ideeënschetsen welke gemeente culturele gemeente van Drenthe wordt.

Meerdere gemeenten kunnen er eventueel voor kiezen gezamenlijk een plan in te dienen.

Aanvragen en beoordeling

-     De aanvraag van de gemeente met motivatie voor deelname en een schets van de ideeën wordt vóór 1 juli van het oneven kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de gemeente zich aanmeldt als culturele gemeente schriftelijk ingediend. Gedeputeerde staten maken vervolgens de keuze voor culturele gemeente binnen 3 maanden bekend.

-     De gekozen gemeente dient vervolgens uiterlijk 31 januari daaropvolgend de volgende stukken in:

a.    een inhoudelijk programma met bijbehorende begroting;

b.    een organisatieplan met bijbehorende begroting;

c.    een communicatieplan met bijbehorende begroting.

-     Op basis van het advies van de provinciale Adviescommissie Cultuur over zowel de inhoudelijke als de financiële opzet van de plannen nemen gedeputeerde staten een beslissing over de plannen.

-     Gedurende het voorbereidingsjaar zal een evaluatiemoment worden ingebouwd.

Criteria waaraan de programma's worden getoetst

Kwaliteit: De projecten uit het programma zijn professioneel van opzet en worden uitgevoerd door gekwalificeerde organisaties of personen.

Verbreding: De activiteiten in het programma leiden tot een verbreding van het bestaande reguliere culturele aanbod.

Publieksbereik: Het programma is gericht op het vergroten dan wel verbreden van het publieksbereik.

Samenhang: Het programma kenmerkt zich door een overkoepelend thema of heeft anderszins een gemeenschappelijke noemer.

Samenwerking:Er is sprake van bijzondere samenwerkingsverbanden tussen verschillende disciplines en sectoren, tussen amateurs en professionals zowel binnen de gemeente, als in de provincie en daarbuiten.

Toekomst: De aanvraag geeft inzicht op welke wijze (onderdelen van) het programma na afloop van het culturele jaar wordt ingebed in de culturele infrastructuur van de gemeente.

Hoogte van de subsidie

De door gedeputeerde staten te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 90.000--, met dien verstande dat de subsidie van de provincie nooit meer bedraagt dan de bijdrage van de gemeente.

Van de subsidie mag maximaal een derde worden besteed aan kosten die verband houden met organisatie en communicatie.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.