Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Verordening Maatschappelijke Participatie voor kinderen Wet werk en bijstand 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Maatschappelijke Participatie voor kinderen Wet werk en bijstand 2012
CiteertitelVerordening Maatschappelijke Participatie voor kinderen Wet werk en bijstand 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door uitwerkingtreding van de Wet werk en bijstand is deze verordening van rechtswege vervallen op 01-01-2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201201-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

29-03-2012

Gemeenteblad 2012, 14

647575

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Maatschappelijke Participatie voor kinderen Wet werk en bijstand 2012

De raad van de gemeente Purmerend,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari onder registratienumme: 648854;

 

gelet op de Wet werk en bijstand (WWB),

 

overwegende dat op grond van artikel 8, eerste lid onder g en tweede lid onder d van de Wet werk en bijstand de gemeenteraad bij verordening regels stelt met betrekking tot de invulling van het begrip maatschappelijke participatie, bedoeld in artikel 35, vijfde lid WWB

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de hierna volgende "Verordening Maatschappelijke Participatie Wet werk en bijstand 2012".

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder maatschappelijke participatie de deelname van personen tot 18 jaar aan sociaal-culturele, educatieve dan wel sportieve activiteiten die beogen een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken én waardoor contacten met anderen in de samenleving worden gestimuleerd, zoals:

  • a.

   het beoefenen van een sport en/of hobby al dan niet in verenigingsverband;

  • b.

   het deelnemen aan dagtrips (b.v. bioscoop, concert, schouwburg, musea en pretpark);

  • c.

   het deelnemen aan sociale netwerken;

  • d.

   het deelnemen aan schoolreizen en cursussen waarvoor een (extra) ouderbijdrage verschuldigd is.

 • 3.

  De in verband met het tweede lid onderdeel a t/m c genoemde activiteiten moeten plaats hebben in Nederland.

Artikel 2 Voorwaarden

Een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 WWB komt in aanmerking voor een gemeentelijke vergoeding op grond van deze verordening. Uitsluitend kosten 'maatschappelijke participatie' zoals bedoeld in artikel 1 komen in aanmerking voor een gemeentelijke vergoeding op grond van deze verordening.

Artikel 3 Maximale vergoeding

De maximale vergoeding of waarde van de vergoeding bedraagt per ten laste komend kind €350 per kalenderjaar.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand 2012.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d.  29 maart 2012

de griffier, J.F. Kamminga

de voorzitter, D. Bijl

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Voorwaarden

Artikel 3 Maximale vergoeding

Artikel 4 Citeertitel

Artikel 5 Inwerkingtreding