Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Verordening geurhinder en veehouderij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, artikel 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2012Nieuwe regeling

02-04-2012

Officiële bekendmakingen 2012, week 15

2012-000752/r

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij

Registratienummer: 2012-000752/r

De raad van de gemeente Weststellingwerf,

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij,

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

gelet op de door hem bij besluit(en) van 6 april 2011 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven; samengevat, de Verordening geurhinder en veehouderij.

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Andere waarden voor de afstand in de bebouwde kom

In gemeente Weststellingwerf geldt de volgende andere afstand ten opzichte van geurgevoelige objecten gelegen in de bebouwde kom: 50 meter

Artikel 3: Andere waarden voor de afstand in het buitengebied

In gemeente Weststellingwerf geldt de volgende andere afstand ten opzichte van geurgevoelige objecten gelegen in het buitengebied: 25 meter

Artikel 4: Intensieve veehouderijen in het buitengebied

In gemeente Weststellingwerf geldt voor intensieve veehouderijen buiten de bebouwde kom een maximale geurnorm van 20 odeurunits/m³

Artikel 5: Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij”.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 2 april 2012,

de griffier, de voorzitter,