Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeheersverordening Schiedam 2010 en Wet milieubeheer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouders Havenbeheersverordening Schiedam 2010 en Wet milieubeheer 2012
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders Havenbeheersverordening Schiedam 2010 en Wet milieubeheer 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBesluit aanwijzing toezichthouders Havenbeheersverordening Schiedam 2010 en Wet milieubeheer 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

overwegende dat:

het om redenen van doelmatigheid gewenst is dat andere medewerkers van de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V., die geen buitengewoon opsporingsambtenaar zijn, belast kunnen worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Havenbeheersverordening Schiedam 2010;

de Havenmeester ervoor zorg zal dragen dat de toezichthouders over voldoende kennis en kunde beschikken om hun rol als toezichthouder uit te kunnen oefenen;

binnenvaartschepen zich wensen te ontdoen van scheepsafvalstoffen;

deze scheepsafvalstoffen uitsluitend mogen worden afgegeven aan een bij of krachtens de Wet milieubeheer bevoegde inzamelaar en dat dienaangaande een wettelijk voorgeschreven administratie en registratie gevoerd moet worden;

de inzamelaar verplichtingen heeft in het kader van de Wet milieubeheer, zoals onder andere de melding en registratie van de scheepsafvalstoffen;

het wenselijk is dat voor het uitoefenen van het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens de Wet milieubeheer, voor zover het uitsluitend schepen betreft, toezichthouders worden aangewezen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. De Havenbeheersverordening Schiedam 2010; art. 14.3, vierde lid
  2. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.10, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2012Onbekend

28-02-2012

Het nieuwe Stadsblad d.d. 14-03-2012

SO-RVG nr. 12INT00086

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeheersverordening Schiedam 2010 en Wet milieubeheer 2012

Het college van Burgemeester en Wethouders;

 

Gelet op:

De Havenbeheersverordening Schiedam 2010; art. 14.3, vierde lid

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.10, derde lid

 

b e s l u i t het:

 

Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeheersverordening Schiedam 2010 en Wet milieubeheer 2012

 

vast te stellen.

Artikel 1  

 

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Wet milieubeheer, voor zover het uitsluitend schepen betreft, zijn belast de medewerkers van de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V., met uitzondering van hen die meer in het bijzonder administratieve werkzaamheden uitoefenen.

Artikel 2  

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Havenbeheersverordening Schiedam 2010 zijn belast de medewerkers van de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V., voor zover deze personen niet zijn voorzien van een akte van opsporingsbevoegdheid, met uitzondering van hen die meer in het bijzonder administratieve werkzaamheden uitoefenen.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als:

Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeheersverordening Schiedam 2010 en Wet milieubeheer 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 februari 2012.

Burgemeester en wethouders van Schiedam,

de secretaris, wnd. mr. D.G.C. van der Spek

de burgemeester, ir. J.M. Leemhuis-Stout