Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Commissie naamgeving openbare ruimte Culemborg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCommissie naamgeving openbare ruimte Culemborg
CiteertitelCommissie naamgeving openbare ruimte Culemborg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 84 van de Gemeentewet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2007nieuwe regeling

06-12-2006

Culemborgse Courant, 17-01-2007

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Commissie naamgeving openbare ruimte Culemborg

Het college van de gemeente Culemborg;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het:

 

Instellingsbesluit Commissie naamgeving openbare ruimte Culemborg

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie die adviseert aan het college over de naamgeving van de openbare ruimte, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2 Taak

De Commissie brengt, indachtig de door het college vastgestelde beleidsregels, gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:

 • a.

  het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;

 • b.

  de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zonodig aangevuld met nummers, letters of na­men;

 • c.

  het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelij­ke bouwwerken.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De Commissie bestaat ten minste uit:

 • a.

  de burgemeester (voorzitter)

 • b.

  Twee personen met veel kennis van de Culemborgse historie, interesse of ervaring met betrekking tot naamgeving;

 • c.

  Een lid van de brandweer

 • d.

  Een medewerker van de sector Ruimte

 • 2.

  Het college kan tevens plaatsvervangende leden aanwijzen

 • 3.

  De leden en plaatsvervangend leden worden door het college benoemd.

 • 4.

  Het lid dat de hoedanigheid verliest op grond waarvan het lid van de Commis­sie is, treedt op dat moment af als commissie­lid.

 • 5.

  De leden genoemd in lid 1b worden benoemd voor twee jaren en zijn herbenoembaar

 • 6.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk medede­ling aan de voorzitter van de Commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  De portefeuillehouder is voorzitter van de commissie

 • 2.

  De Commissie benoemt uit haar midden een plaats­vervangend voorzitter.

 • 3.

  De voorzitter heeft in de Commissie stemrecht.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  Het college wijst de ambtelijk secre­taris en de plaats­vervangend ambtelijk secretaris van de Commissie aan.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de Commissie.

 • 3.

  De secretaris dient de Commissie desgevraagd van advies.

Artikel 6 Tekenen van stukken

De stukken van de Commissie worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 7 Deskundigen

De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundi­gen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de Com­mis­sie.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  De Commissie komt bijeen:

 • a.

  Tenminste eenmaal per jaar.

 • b.

  wanneer de voorzitter dit nodig acht

 • c.

  op verzoek van het college.

 • 2.

  De secretaris roept namen de voorzitter de leden schriftelijk op voor de vergade­ring, onder opgaaf van de punten die zullen worden behan­deld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de verga­dering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De Commissie vergadert slechts als ten minste 3 leden, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voor­zitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzit­ter zo spoedig mogelijk een nieu­we vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten wor­den genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  Besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzit­ter. De secretaris heeft een adviseren­de stem.

 • 5.

  De Commissie vergadert en besluit in het openbaar.

 • 6.

  Het advies van de Commissie aan het college bevat voorzover relevant de zienswijzen van de leden van de Commis­sie.

Artikel 9 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de voorzit­ter van de Commissie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 december 2006

 

De secretaris, De burgemeester,