Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Nadere regels bijzondere activiteiten sportverenigingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels bijzondere activiteiten sportverenigingen 2011
CiteertitelNadere regels bijzondere activiteiten sportverenigingen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

04-10-2011

Culemborgse Courant

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels bijzondere activiteiten sportverenigingen 2011

Nadere regels bijzondere activiteiten sportverenigingen 2011

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 4 oktober 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

raad: de raad van de gemeente Culemborg

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Culemborg

 • b.

  sportvereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • -

  aangesloten bij een landelijke sportbond

 • -

  ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel

 • c.

  reguliere activiteit: een activiteit in het kader van sponsoring, behoud en werving van vrijwilligers, behoud en binding van de leden, onderhoud en beheer van accommodaties en infrastructuur, versterking van waarden en normen, naleving van wet- en regelgeving, verzorgen van trainingen en wedstrijden, het organiseren van toernooien, het organiseren van sportevenementen voor de leden

Artikel 2 Voorwaarden voor subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college kan een incidentele subsidie toekennen aan sportverenigingen die een bijzondere activiteit (zijnde een niet-reguliere activiteit) ontplooien met als doel:

 • a.

  De sportdeelname van alle bevolkingsgroepen uit Culemborg binnen de georganiseerde sportbeoefening bevorderen teneinde een optimale maatschappelijke participatie en integratie te bewerkstelligen, of

 • b.

  De duurzame versterking van de leefbaarheid van wijken of buurten en de binding van de sportvereniging met de buurt of wijk versterken, of

 • c.

  Het bijdragen aan een (dagelijks) sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen

 • 2.

  De activiteiten dienen in relatie te staan tot de hoofddoelstelling van de subsidieaanvrager.

 • 3.

  De activiteiten moeten plaatsvinden ten behoeve van de bevolking van Culemborg en openstaan voor inwoners die tot de activiteitendoelgroep behoren.

Artikel 3 Subsidiebedragen

Voor de bepaling van het subsidiebedrag van de in de artikelen 2 en 3 genoemde activiteiten gelden de volgende grondslagen:

 • a.

  Het subsidiebedrag per activiteit bedraagt 75% van de kosten van de activiteit met een maximum van € 2000,-;

 • b.

  Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is € 4000, - per jaar.

Artikel 4 Citeertitel  

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere Regels Bijzondere Activiteiten Sportverenigingen

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2012 en zijn vanaf dat tijdstip van toepassing op subsidieaanvragen, subsidieverlening en subsidievaststelling.

 • 2.

  Deze nadere regels zijn ook van toepassing op de subsidieaanvragen welke zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze nadere regels, maar betrekking hebben op subsidiabele activiteiten welke zullen plaatsvinden na 1 januari 2012.