Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening regelende de instelling en het toekennen van het ereburgerschap en van het ereteken van de gemeente Goirle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de instelling en het toekennen van het ereburgerschap en van het ereteken van de gemeente Goirle
CiteertitelVerordening ereburgerschap- en ereteken Goirle 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpereburgerschap en ereteken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervangt de Verordening regelende de instelling en het toekennen van het ereburgerschap en van de zilveren eremedaille der gemeente Goirle

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-199601-09-1995nieuwe regeling

12-12-1995

Goirles Belang, 10-01-1996

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de instelling en het toekennen van het ereburgerschap en van het ereteken van de gemeente Goirle

 

 

Artikel 1

Teneinde natuurlijke personen, die zich jegens de plaatselijke gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt, blijk te kunnen geven van de waardering en dankbaarheid van de gemeente, worden ingesteld:

 • a.

  het ereburgerschap van de gemeente Goirle;

 • b.

  het ereteken van de gemeente Goirle.Het ereteken van de gemeente Goirle kan ook als blijk van waardering en dankbaarheid van de gemeente worden toegekend aan andere rechtspersonen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt jegens de plaatselijke gemeenschap.

Artikel 2

Het ereburgerschap kan - als bewijs van hoge waardering en diepe dankbaarheid van de gemeente - worden toegekend aan natuurlijke personen wegens zeer uitzonderlijke verdiensten jegens de Goirlese gemeenschap.Als bewijs van de toekenning van het ereburgerschap wordt aan de begiftigde:

 • a.

  een oorkonde uitgereikt, vermeldende onder meer zijn of haar naam, alsmede de redenen, die tot toekenning van deze hoge onderscheiding hebben geleid;

 • b.

  een ereteken uitgereikt, waarvan de vorm wordt bepaald door burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders doen van hun besluit met betrekking tot de vormgeving mededeling aan de gemeenteraad.

Artikel 3

Het ereteken van de gemeente Goirle kan - als bewijs van waardering en dankbaarheid van de gemeente - worden toegekend aan natuurlijke- en andere rechtspersonen wegens zeer bijzondere verdiensten jegens de Goirlese gemeenschap. De vorm van het ereteken wordt bepaald door burgemeester en wethouders, die van hun besluit dienaangaande mededeling doen aan de gemeenteraad.

Aan de begiftigde wordt naast het ereteken een oorkonde uitgereikt, vermeldende onder meer zijn of haar naam en de redenen die tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 4

Het bezit van het ereteken sluit het ontvangen van het ereburgerschap niet uit.

Artikel 5

Van elke toekenning van het ereburgerschap of het eréteken van de gemeente Goirle wordt door burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register dat de naam draagt van 'Ereboek der gemeente Goirle'. In het Ereboek worden mede de bijzonderheden vermeld, welke tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 6

Het toekennen van het ereburgerschap of het ereteken geschiedt door de raad.

Artikel 7

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan de raad de begiftigde het ereburgerschap ontnemen respectievelijk de toekenning van het ereteken ongedaan maken.

Artikel 8

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening -ereburgerschap en ereteken Goirle 1995'.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie van dit besluit. De verordening heeft terugwerkende kracht tot 1 september 1995.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 12 december 1995.