Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Mandaat Huisverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat Huisverbod
CiteertitelMandaat Huisverbod
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet tijdelijk huisverbod, art. 3, lid 1
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2012Nieuwe regeling.

17-04-2012

De Staphorster, 24-04-2012

12-7173
25-04-2012Nieuwe regeling.

17-04-2012

12-7173

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat Huisverbod

De burgemeester van de gemeente Staphorst

gezien de Wet tijdelijk huisverbod, en gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod en artikel 10:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

Artikel 1  

Mandaat te verlenen aan de hulpofficier van justitie belast met de uitvoering van een huisverbod, voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod

Artikel 2  

De hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod) te machtigen de volgende handelingen te verrichten:

Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod);

In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift kan worden gesteld, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod);

Het mededelen van het huisverbod en de consequenties van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod);

Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).

Staphorst, 17 april 2012

De burgemeester van Staphorst

(J.D. Alssema)