Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement 2012
CiteertitelBesluit aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBesluit aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V., aan te wijzen als bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, art. 5, eerste lid, onder b en c.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2012Onbekend

28-02-2012

Staatscourant d.d. 14-03-2012

SO-RVG nr. 12INT00086

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement 2012

Het college van Burgemeester en Wethouders;

 

gelet op het vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, art. 5, eerste lid, onder b en c

 

besluit het:

 

Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement 2012

 

vast te stellen.

 

Artikel 1  

Het beheersgebied is het gebied van de Voorhaven, Wilhelminahaven en Wiltonhaven in de gemeente Schiedam, een en ander zoals is aangegeven op de bij het Samenwerkingsconvenant nautisch beheer zeehavens Schiedam behorende tekening met kenmerk E.Z. HV – 258 d.d. 26 november 1999, alsmede de ligplaatsen in de gemeente Schiedam langs de Nieuwe Maas tussen oeverfrontnummers 400 en 587.

Artikel 2  

Dit besluit is van toepassing in het beheersgebied.

Artikel 3  

 

De bevoegde autoriteit, bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement, is voor zover het betreft het beheersgebied van de gemeente Schiedam, de Havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., voor de artikelen:

 • a.

  1.01, onder A, onderdeel 8;

 • b.

  1.01, onder A, onderdeel 14;

 • c.

  1.10, vierde lid;

 • d.

  1.12, derde en vierde lid;

 • e.

  1.13, tweede en derde lid;

 • f.

  1.14;

 • g.

  1.15, tweede lid;

 • h.

  1.17, eerste lid;

 • i.

  1.20;

 • j.

  1.21, tweede lid;

 • k.

  1.23, eerste, tweede en derde lid;

 • l.

  3.15, tweede lid;

 • m.

  3.20, vijfde lid, onder a en e;

 • n.

  3.25, derde lid;

 • o.

  3.27;

 • p.

  3.28;

 • q.

  3.29, tweede lid;

 • r.

  4.05, zesde en zevende lid;

 • s.

  4.06, vijfde lid;

 • t.

  6.08;

 • u.

  6.19, zesde lid;

 • v.

  6.21a, eerste en vierde lid;

 • w.

  6.26, eerste, tweede, derde, onder c en e, en zevende lid;

 • x.

  6.28, tweede, vierde, tiende en veertiende lid;

 • y.

  6.28b, eerste lid, onder b;

 • z.

  6.29, vierde lid;

 • aa.

  6.31, eerste lid;

 • bb.

  6.32, eerste lid;

 • cc.

  7.01, vierde en vijfde lid;

 • dd.

  7.02, eerste, onder b, en derde lid;

 • ee.

  7.07, derde lid;

 • ff.

  7.08, eerste en tweede lid;

 • gg.

  8.06, eerste en tweede lid;

 • hh.

  8.08, tweede en derde lid;

 • ii.

  9.02, tweede lid;

 • jj.

  9.03, tweede, derde, vierde en zesde lid;

 • kk.

  9.05, derde lid;

 • ll.

  9.06, zevende en achtste lid;

 • mm.

  9.07, eerste en tweede lid;

 • nn.

  10.07, eerste, tweede en derde lid;

 • oo.

  10.10, tweede lid.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 februari 2012.

Burgemeester en wethouders van Schiedam,

de secretaris, wnd. mr. D.G.C. van der Spek

de burgemeester, ir. J.M. Leemhuis-Stout