Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Aanwijzingsbesluit gebieden artikel 2:48 APV 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebieden artikel 2:48 APV 2010
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebieden artikel 2:48 APV 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid
Externe bijlageKaartmateriaal Aanwijzingsbesluit gebieden artikel 248 APV 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 160, lid 1, sub a
  2. Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Neerijnen 2010, art. 2:48

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-201001-01-2021nieuwe regeling

03-08-2010

Het Kontakt 11-08-2010

2012-14575-1745

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebieden artikel 2:48 APV 2010

Het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen,

gelet op het bepaalde in: artikel 160 lid 1 sub a van de Gemeentewet; artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen 2010; overwegende dat: dat het gebruik van alcohol en softdrugs op openbare plaatsen overlast kan veroorzaken; dat de overlast onder andere kan bestaan uit het hinderlijk aanwezig zijn, baldadigheden, het plegen van vernielingen, het lastig vallen van passanten en buurtbewoners en het verontreinigen van de omgeving; dat de politie hiertegen op kan treden op grond van artikel 2:48, eerste en derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen 2010 (hierna: APV Neerijnen 2010) binnen die gebieden die daarvoor zijn aangewezen door ons college; dat het wenselijk is om het gebruik en voorhanden hebben van alcoholische drank en softdrugs in ieder geval te verbieden binnen de verschillende bebouwde kommen van de gemeente; de bebouwde komgrens bij de meeste kernen nagenoeg gelijk is aan de 30 kmgrens van de kommen; dat nabij de 30 kmgrens van verschillende kernen scholen zijn gelegen; dat het wenselijk is de grens van het verbodsgebied niet beperkt te laten tot uitsluitend de 30 kmgrens maar een uitgebreider verbodsgebied vast te stellen; dat op bijgaande kaarten met blauwe cirkels gebieden zijn aangewezen waarbinnen het verbod van artikel 2:48 APV geldt; gelet op het bepaalde in artikel 2:48, leden 1 en 3, van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen 2010;

Artikel I  

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48, lid 1 en lid 3, van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Neerijnen 2010 (Aanwijzingsbesluit gebieden artikel 2:48 APV 2010) met bijbehorend kaartmateriaal.

Artikel II Inwerkingtreding

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking ervan. Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit gebieden artikel 2:48 APV 2010’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11-08-2010.                                    . de Secretaris,  de Burgemeester, P.W. Wanrooij L.A.G.M. de Zeeuw-Lases