Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Reglement burgerlijke stand Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand Peel en Maas
CiteertitelReglement burgerlijke stand Peel en Maas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, art. 1:16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1
 3. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 2
 4. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 3
 5. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2011nieuwe regeling

15-02-2011

verwijzing

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 ,

besluit vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

• de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

• het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 ;

• ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

• buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

• gemeentehuis: alle huizen welke bij collegebesluit als zodanig zijn aangewezen.

 

Artikel 2 Benoeming

 • 1

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3

  Het college kan externe buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen voor één dag. De rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Peel en Maas is niet van toepassing op externe buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand als bedoeld in dit lid.

Artikel 3 Leiding van de dienst

De teammanager Klant Contact Centrum is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 4 Kosteloze huwelijksvoltrekking / geregistreerd partnerschap

Kosteloze huwelijken / geregistreerde partnerschappen kunnen worden voltrokken op woensdag om 9.00 en 09.30 uur. Kosteloze huwelijken / geregistreerde partnerschappen kunnen alleen worden voltrokken in het gemeentehuis, dus nooit in de bijzondere trouwlocaties.

Artikel 5 Openstelling

 • 1

  1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  a. voor huwelijksvoltrekkingen en voor het registreren van het partnerschap in het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur;

  b. voor huwelijksvoltrekkingen en voor het registreren van het partnerschap op een bijzondere huwelijkslocatie van maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot 19.00 uur;

  c. voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, verder op maandag van 17.00 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.00 tot 19.30 uur.

   

 • 2

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Peel en Maas.

 • 2

  Het treedt in werking op 15 februari 2011.

 • 3

  Het Reglement burgerlijke stand van 16 maart 2010 wordt ingetrokken.

   

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2011.

burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,                                              de burgemeester,

drs. H.Mensink                                                                        W.J. Delissen-van Tongerlo

 

Toelichting 1