Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oosterhout

Nadere regels inzake de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2012 van de gemeente Oosterhout

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOosterhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels inzake de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2012 van de gemeente Oosterhout
CiteertitelNadere regels AVOI 2012 gemeente Oosterhout
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149 
 2. Gemeentewet, art. 154 
 3. Gemeentewet, art. 156 
 4. Gemeentewet, art. 229 
 5. Belemmeringenwet privaatrecht, art. 1 
 6. Telecommunicatiewet, art. 5.2 
 7. Telecommunicatiewet, art. 5.4 
 8. Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010, artikel 5:24
 9. Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010, artikel 6.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2012nieuwe regeling

28-02-2012

Weekblad Oosterhout, 18-04-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels inzake de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2012 van de gemeente Oosterhout

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout;

gelet op artikel 3 van de AVOI 2012 gemeente Oosterhout waarin het college de bevoegdheid krijgt nadere regels te stellen, de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is dergelijke nadere regels te stellen;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Nadere regels inzake de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2012 van de gemeente Oosterhout

Artikel 1. Voorwaarden

Het college stelt hiermee vast de voorwaarden die conform de artikelen 6 en 8 van de verordening van toepassing zijn op een melding of aanvraag voor werkzaamheden, respectievelijk voorschriften en beperkingen voor een vergunning of instemmingsbesluit, op grond van de AVOI 2012 gemeente Oosterhout.

Artikel 2. Formulieren

Het college stelt hiermee vast de formulieren, als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de verordening, voor de melding of aanvraag:

 • 1.

  Het Aanvraag-/Meldingsformulier kabel- en leidingwerkzaamheden voor de aanvragen en meldingen conform artikel 4, eerste lid, van de verordening.

 • 2.

  Het Meldingsformulier niet ingrijpende of spoedeisende kabel- en leidingwerkzaamheden (bestemd voor de melding of aanvraag voor instemming of vergunning voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard conform artikel 4, tweede lid, van de verordening).

Artikel 3. Te verstrekken gegevens (reguliere melding of aanvraag)

Bij de melding of aanvraag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de verordening verstrekt de aanvrager in elk geval de volgende gegevens:

 • 1.

  een machtiging bij een melding of aanvraag namens een netbeheerder;

 • 2.

  naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van de netbeheerder, opdrachtgever en/of grondroerder, en van de (te machtigen) uitvoerder waarvan de contactpersoon de Nederlandse taal machtig moet zijn;

 • 3.

  een opgave van aantal, soort en beoogd gebruik van de kabels die direct of niet direct (indien het betreft elektronische communicatie-netwerken) in gebruik worden genomen en de lengte en breedte van de kabelsleuf;

 • 4.

  een opgave van belanghebbenden/omwonenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de aanvang, einde en aard van de werkzaamheden;

 • 5.

  het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

 • 6.

  een opgave van onder- of bovengrondse kasten incl. de situering en afmetingen;

 • 7.

  een opgave van hetgeen ondernomen is om te voldoen aan de verplichting van artikel 12 van de verordening inzake het (mede)gebruik van voorzieningen;

 • 8.

  toestemmingen en vergunningen van derden;

 • 9.

  een opgave van alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden gelet op de in artikel 8, eerste lid, van de verordening genoemde belangen:

 • 10.

  een uitvoeringsplan inclusief:

  • a.

   in drievoud volledige en duidelijk leesbare tekeningen, op basis van GBKN (grootschalige basiskaart Nederland), van het gewenste tracé inclusief opgave van de te verbinden locaties, met als minimale schaal 1:1000;

  • b.

   de sleuflengtes en soorten kabels of leidingen;

  • c.

   te plaatsen objecten, alsmede de situering daarvan;

  • d.

   de maatregelen voor de bereikbaarheid en bescherming van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

  • e.

   eventuele opbrekingen van de verhardingen;

  • f.

   een verkeersplan conform CROW-richtlijn 96b;

  • g.

   maatregelen ter bescherming van openbare voorzieningen (bomen etc.);

  • h.

   de maatregelen voor de bereikbaarheid van percelen en opstallen;

 • 11.

  de planning van het gehele werk inclusief de fasering en werkvolgordes.

Artikel 4. Te verstrekken gegevens (uitzonderingen)

 • 1.

  Bij de melding als bedoeld in artikel 5, derde tot en met vijfde lid, van de verordening verstrekt de netbeheerder in elk geval de volgende gegevens:

 • 2.

  naam, adres en ondertekening van de netbeheerder (of diens gemachtigde) en de uitvoerenden, waarbij de contactpersoon de Nederlandse taal machtig dient te zijn;

 • 3.

  de dagtekening van de melding;

 • 4.

  de lengte van de sleuf die wordt opengebroken;

 • 5.

  het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken.

 • 6.

  Voor de volgende delen van het gemeentelijk veiligheid risico grondgebied, te weten A:Centrumgebied gelegen tussen de tangentenwegen,winkelcentra Oosterhout, Arkendonk en Zuiderhout, B: Wijkontsluitingswegen Hoofseweg, Bredaseweg Slotlaan en Burgemeester Elkhuizenlaan, is het gestelde in het eerste lid en in artikel 5, derde lid, niet van toepassing.

Artikel 5. Digitale gegevens

Gegevens die digitaal beschikbaar zijn, worden door of namens de netbeheerder op het door de gemeente bekend te maken e-mailadres digitaal ingediend.

Artikel 6. Zekerheidsstelling

Ter bescherming van de belangen als genoemd in artikel 8, eerste lid, van de verordening kan het college aan de instemming/vergunning het voorschrift verbinden van zekerheidsstelling voor nakoming van voorschriften en beperkingen.

Artikel 7. Omwonenden

De netbeheerder moet omwonenden (inclusief bedrijven en instellingen) ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden minimaal vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk informeren over aanvang, duur, aard en plaats.

Artikel 8. Uitvoering en herstelwerk

 • 1.

  Op de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen en medegebruik van voorzieningen zijn van toepassing de lokale voorschriften (zoals vermeld in het instemmingsbesluit of vergunning), de Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her)straatwerkzaamheden (uitgave 1990; hoofdstuk I tot en met III) en – voor zover van toepassing - de specifiek met de netbeheerders overeengekomen herstraat afspraken.

 • 2.

  De ondergrond en de verharding worden, met in acht name van in of krachtens het eerste lid gestelde uitvoeringsvoorwaarden, na voltooiing van werkzaamheden minimaal teruggebracht in de oude staat, zijnde de hoedanigheid en kwaliteit zoals deze bestond voor aanvang van de werkzaamheden. Indien de gemeente dit wenst wordt een nulmeting uitgevoerd om vooraf een gezamenlijk beeld te hebben van de uitgangssituatie.

 • 3.

  Het herstel geschiedt door of vanwege de netbeheerder voor diens rekening.

 • 4.

  De netbeheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit herstel gedurende een termijn van 12 maanden, waarna de gemeente het onderhoud, middels een overdrachtsopname en proces-verbaal van oplevering en gebleken geschiktheid, overneemt.

 • 5.

  Aan herstel van bijzondere bestrating kan het college nadere voorwaarden stellen, waarbij de mogelijkheid wordt voorbehouden dat dit op kosten van de netbeheerder geschiedt indien het nodig is om de kwaliteit te handhaven.

 • 6.

  De netbeheerder stelt de gemeente tijdig in staat een opleveringsopname uit te voeren.

 • 7.

  Indien binnen 5 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de netbeheerder werkzaamheden moet uitvoeren, zal het college bijzondere voorwaarden stellen aan het herstel. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de netbeheerder.

Artikel 9. Schadevergoeding

 • 1.

  De netbeheerder is gehouden tot het in redelijkheid en billijkheid vergoeden van alle schade, geleden en te lijden door de gemeente, voortvloeiende uit de door of vanwege de netbeheerder uit te voeren werkzaamheden.

 • 2.

  De berekening van de vergoeding van de schaden is gebaseerd op vijf optredende kostensoorten: herstel-, onderhouds, beheers en degeneratiekosten of werkelijke kosten, met als uitgangspunt kostendekkendheid voor de gemeente. Voor de berekening van de schadevergoeding wordt als basis gehanteerd de herstraattarieven conform de landelijke ‘Richtlijn Tarieven Graafwerkzaamheden (Telecom): Richtlijn voor gemeenten ten behoeve van het berekenen van tarieven voor herstel-, onderhouds-, beheer- en degeneratiekosten bij (graaf)werkzaamheden door aanbieders in openbare gronden die in eigendom of beheer zijn van gemeenten’ uit 2004 en volgens de laatst vastgestelde landelijke tarieven.

Artikel 10. Toezicht en handhaving

 • 1.

  Gelet op afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 16, eerste lid, van de verordening, worden personen aangewezen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de verordening bepaalde voor het gehele grondgebied van de gemeente. De toezichthoudende bevoegdheden die uit de Algemene wet bestuursrecht voortvloeien gelden onverkort.

 • 2.

  In het geval door de gemeente ter plaatse geconstateerd wordt dat een werk in uitvoering is zonder dat de vereiste instemming of vergunning is verleend, en het werk valt niet onder spoedeisend werk/calamiteit, kan de gemeentelijk vertegenwoordiger een beschikking uitreiken aan de grondroerder, waarbij de grondroerder direct het opbreek-, graaf- en legwerk moet staken dan wel kan deze grondroerder de verplichting opgelegd krijgen om de ondergrond, verharding en openbare ruimte in het werkingsgebied van de betreffende instemming of vergunning weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde bevoegdheid tot het stil leggen van werk is eveneens van toepassing indien:

  • a.

   aanwijzingen en geboden die door vertegenwoordigers van de gemeente worden gegeven niet onverwijld worden opgevolgd;

  • b.

   uitvoerend personeel van grondroerder zich onbehoorlijk, kwetsend en/of overlastgevend gedraagt;

  • c.

   er onacceptabele verkeershinder en/of gevaarzetting voor het publiek ontstaat.

 • 4.

  Indien de netbeheerder bij de in het tweede en derde lid genoemde vorderingen op eerste aanzegging in gebreke blijft zal de gemeente de benodigde werkzaamheden (laten) uitvoeren. Alle kosten en gevolgen terzake, alsmede de kosten voortvloeiend uit de opschorting en eventuele verdere herstelverplichtingen worden verhaald op de netbeheerder.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 12. Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als “Nadere regels AVOI 2012 gemeente Oosterhout”.

Oosterhout, …………………………… 2012

Het college van gemeente Oosterhout

de secretaris, de burgemeester,

………………………. ………………..………………..