Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening werkgeverscommissie Veere 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie Veere 2012
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie Veere 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012Nieuwe regeling

02-02-2012

de Faam, 23-02-2012

15/2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie Veere 2012

De raad van de gemeente Veere;

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 24 januari 2012:

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

1. een werkgeverscommissie in te stellen;

2. aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet , met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet ;

3. de raadsleden K.W.F. Wouters-Kleinepier, J.M. Bierens-Maljaars en M. van Stiphout te benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

4. vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie'

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

   

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee of vier andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie;

 • 2

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4

  en de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

  4. De voorzitter van de raad wordt uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel als informant op te treden.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

b. het leiden van de vergaderingen;

c. het doen naleven van deze verordening;

d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

 

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie Veere 2012’.

 

Domburg, 2 februari 2012.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Delegatie werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie 1  

De raad van de gemeente Veere;

Gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad d.d 24 januari 2012;

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 87, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de raadsbesluiten d.d. tot het instellen van een werkgeverscommissie;

Besluit vast te stellen:

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie.

Artikel 1

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet, behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2012.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad Veere 2012’.

Domburg, 2 februari 2012.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

 

Intrekking delegatie werkgeverstaken raad aan college 2  

De raad van de gemeente Veere;

Gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad d.d 24 januari 2012,

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 87, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de raadsbesluiten d.d. 2 februari 2012 tot het instellen van een werkgeverscommissie en d.d. 2 februari 2012 tot het bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie;

Besluit vast te stellen:

Artikel 1

Het besluit d.d. 18 december 2003 inhoudende dat een deel van zijn werkgeversbevoegdheden ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders wordt ingetrokken;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2012 .

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Intrekking delegatiebesluit college’

Domburg, 2 februari 2012.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,