Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Terrasverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTerrasverordening
CiteertitelTerrasverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en bevolking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200112-11-2010nieuwe regeling

15-03-2001

Gemeenteblad 8, 26-03-2001

6-3-2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Terrasverordening

 

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  weg :hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1-APV van de gemeente Haarlemmermeer;

 • b.

  standplaats : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 102-APV van de gemeente Haarlemmermeer;

 • c.

  inrichting : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, lid 1 van de Drank- en Horecawet alsmede de besloten ruimte waarin bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt;

 • d.

  terras : een buiten de besloten ruimte van een inrichting liggend deel, waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie worden bereid en/of verstrekt;

 • e.

  vervallen

Artikel 2 Beslistermijn

Burgemeester en Wethouders beslissen op eenaanvraag voor een vergunning binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is. Zij kunnen hun beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Voorwaarden en beperkingen

 • 1.

  Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. Deze voorwaarden mogen slechts strekken ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning isvereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening eenvergunning is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorwaarden na te komen

Artikel 4 Intrekken van de vergunning

De vergunning kan worden ingetrokken:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, die zich na het verlenen van de vergunning heeft voorgedaan, moet worden aangenomen dat intrekking wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning is vereist;

 • c.

  indien de aan de vergunning verbonden voorwaarden niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien de houder dit verzoekt.

Artikel 5. Inzage vergunning

De houder van een vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtenaar belast met de zorg voor de naleving van een of meer bepalingen van deze verordening ter inzage af te geven aan deze ambtenaar.

Artikel 6 Persoonlijk karakter van de vergunning

De vergunning is persoonsgebonden.

Paragraaf 7 Uitstallingen

Artikel 7 Uitstalvergunning

Vervallen

Artikel 8 Weigeringsgronden

Vervallen

Artikel 9 Locatie en afmetingen uitstalling

Vervallen

Artikel 10 Algemene eisen

Vervallen

Artikel 11 Voorwaarden

Vervallen

Artikel 12 Tijdelijk verwijderen vande uitstalling

Vervallen

Paragraaf 3 Terrassen

Artikel 13 Terrasvergunning

Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders (Terrasvergunning) een terras in te richten en te exploiteren.

Artikel 14 Weigeringsgronden

Burgemeester en Wethouders kunnen de Terrasvergunning weigeren:

 • a.

  indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • b.

  in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaken;

 • c.

  indien het terras niet voldoet aan het bepaalde in artikel 15 van deze verordening.

Artikel 15 Eisen aan een terras

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 14 wordt een Terrasvergunning slechts verleend indien:

  • a.

   het terras is gesitueerd op het voor voetgangers gereserveerde gedeelte van de weg en

  • b.

   het terras aansluitend aan de gevel van de inrichting wordt geplaatst en

  • c.

   het terras een minimale diepte heeft van 1,00 meter en

  • d.

   de vrije doorgang op het voor voetgangers gereserveerde gedeelte van de weg niet minder dan 1,50 meter bedraagt en

  • e.

   de vergunning wordt aangevraagd door of namens een ondernemer van een inrichting die het terras vanuit de betrokken inrichting wil bedienen.

 • 2.

  Van het gestelde in het eerste lid onder b. kan in bijzondere gevallen vrijstelling worden verleend, met dien verstande dat tussen de gevel van de inrichting en het terras de vrije doorgang niet minder dan 3,00 meter mag bedragen.

Artikel 16 Algemene eisen

 • 1.

  Het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse is uitsluitend toegestaan op terrassen, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een inrichting waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a. van de Drank- en Horecawet is verleend.

 • 2.

  Het verstrekken van alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse is toegestaan op terrassen die gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een inrichting waarvoor een verlof is verleend of van een standplaats waarvoor een ver- gunning als bedoeld in artikel 102-APV is verleend waarbij dit verstrekken uitdrukkelijk is toegestaan.

 • 3.

  Het is verboden om ten behoeve van de exploitatie van een terras een uitgiftebuffer te plaatsen voor de verstrekking van dranken, tenzij Burgemeester en Wethouders hiervoor een ontheffing hebben verleend.

Artikel 17 Sluitingstijd

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, verbinden Burgemeester en Wethouders in elk geval de voorwaarde aan de Terrasvergunning dat het terras na sluitingstijd van de inrichting, maar uiterlijk om 21.00 uur door het publiek ontruimd dient te zijn.

Artikel 18 (Tijdelijk) intrekken terrasvergunning

Behalve op grond van artikel 4 wordt een Terrasvergunning voorgoed of tijdelijk ingetrokken of worden andere sluitingstijden vastgesteld, indien de exploitatie van een terras zodanig plaatsvindt dat een situatie, ontstaat die een ontoelaatbare aantasting van het woon- of leefklimaat oplevert of waarbij de openbare orde wordt verstoord.

Paragraaf 4 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 19 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en van de voorwaarden die zijn verbonden aan de op grond van deze verordening verleende vergunning, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of met een geldboete van de tweede categorie.

 • 2.

  Overtreding van enige bepaling van deze verordening kan verder worden bestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 20 Opsporingsambtenaren

De opsporing van de in artikel 19 strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan de door Burgemeester en Wethouders aangewezen ambtenaren.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin zij is bekend gemaakt.

Artikel 22 Overgangsbepaling

 • 1.

  Op 1 januari 1998 vervallen alle op van de APV verleende vergunningen voor het plaatsen van goederen en voorwerpen op de weg ten behoeve van een detailhandels- of horecabedrijf, dan wel enig ander bedrijf, met uitzondering van standplaatsen en alle vergunningen voor het exploiteren van terrassen op de weg.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de APV voor het plaatsen van goederen en voorwerpen op de weg ten behoeve van een detailhandels- of horecabedrijf, dan wel enig ander bedrijf, met uitzondering van standplaatsen is in" gediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op de aanvraag is beslist, zijn de bepalingen van deze verordening op de aanvraag van toepassing.

 • 3.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de APV voor het exploiteren van een terras is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op de aanvraag is beslist, zijn de bepalingen van deze verordening op de aanvraag van toepassing.

Artikel 23 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Terrasverordening.