Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Legesverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Legesverordening 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

28-12-2011

Leusder Krant, 28-12-2011

175268

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2012

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 8 november 2011, nummer 175268;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • Deze

  verordening verstaat onder:

  • 1.

   dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

  • 2.

   ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

  • 3.

   ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand;

  • 4.

   ‘kwartaal’: een aaneengesloten periode van drie maanden;

  • 5.

   ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

  • 6.

   ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • Onder

  de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • 1.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • 2.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • Leges

  worden niet geheven voor:

  • 1.

   de afgifte van verklaringen van onvermogen;

  • 2.

   verzoeken om ontheffing, vrijstelling of teruggaaf van plaatselijke belastingen;

  • 3.

   diensten waarvan de kosten krachtens artikel 6.12, tweede lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (exploitatieovereenkomst) zijn of worden verhaald;

  • 4.

   diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • 5.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 •  2.

  De algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

 • Het

  college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel, indien deze wijzigingen:

  • 1.

   van zuiver redactionele aard zijn;

  • 2.

   noodzakelijk zijn als gevolg van tijdens het belastingjaar door rijksregelgeving aangebrachte wijzigingen in rijksleges die betrekking hebben op:

   • reisdocumenten;

   • rijbewijzen;

   • verklaringen omtrent het gedrag.

Artikel 10 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van rechten ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De “Legesverordening 2011” vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2010 wordt ingetrokken, met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2012”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente

Leusden in zijn openbare vergadering van 22 december 2011,

mevrouw J.S.Y. Houtman mevrouw drs. A. Vermeulen

griffier voorzitter van de raad

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012 gemeente Leusden

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 6 Algemene en juridische zaken

Hoofdstuk 7 Telecommunicatie

Hoofdstuk 8 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 9 Geo-informatie

Hoofdstuk 10 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 3 Evenementen

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

 

Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

1.1.1

Het tarief bedraagt:

 

1.1.1.1

voor het voltrekken van een huwelijk of het sluiten van een geregistreerd partnerschap, exclusief de verstrekking van een trouwboekje/partner-schapsboekje:

 

1.1.1.1.1

op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van maandag om 9.30 en 10.00 uur

€ 297,00

1.1.1.1.2

op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur, niet zijnde een algemeen erkende feestdag

€ 422,90

1.1.1.1.3

op maandag om 9.30 en 10.00 uur, niet zijnde een algemeen erkende feestdag

€ 0,00

1.1.1.2

voor het houden van een toespraak door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand bij het voltrekken van een huwelijk of het sluiten van een geregistreerd partnerschap als bedoeld in 1.1.1.1.3

€ 77,90

1.1.1.3

voor het voltrekken van een huwelijk of het sluiten van een geregistreerd partnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis aan ’t Erf 1, exclusief de verstrekking van een trouwboekje/partnerschapsboekje:

 

1.1.1.3.1

op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 421,70

1.1.1.3.2

op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur

€ 510,80

1.1.1.3.3

op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur, niet zijnde een algemeen erkende feestdag

€ 597,60

1.1.1.4

voor het voltrekken van een huwelijk of het sluiten van een geregistreerd partnerschap buiten het gemeentehuis overeenkomstig artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek (Boek 1)

€ 228,30

1.1.1.5

indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken door een voor deze gelegenheid eenmalig benoemde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 432,00

1.1.1.6

voor het verstrekken van een trouwboekje/partnerschapsboekje of een duplicaat hiervan

€ 14,25

1.1.1.7

voor het ter beschikking stellen van gemeenteambtenaren als getuige bij het voltrekken van een huwelijk of het sluiten van een geregistreerd partnerschap, per ter beschikking gestelde gemeenteambtenaar

€ 24,00

1.1.1.8

voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op werkdagen van maandag tot en met vrijdag:

 

1.1.1.8.1

indien de omzetting wordt uitgevoerd met een ceremonie welke gelijk is aan het voltrekken van een huwelijk of het sluiten van een geregistreerd partnerschap

€ 201,10

1.1.1.8.2

indien de omzetting wordt uitgevoerd zonder ceremonie als bedoeld in 1.1.1.8.1

€ 70,00

 

Nasporingen

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van een nasporing of het verstrekken van een inlichting uit de registers van de burgerlijke stand, zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 12,30

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

Paspoort

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.2.1.1

het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 48,70

1.2.1.2

het verstrekken van een nationaal paspoort dat een groter aantal bladzijden bevat dan een paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 48,70

1.2.1.3

het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 48,70

1.2.1.4

het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3, direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,35

1.2.1.5

het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,85

1.2.1.6

het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 9,35

 

Identiteitskaart

 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,00

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

€ 40,05

 

Spoedlevering reisdocument

 

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 45,90

1.2.4

Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.5

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

€ 21,80

 

Vermissing reisdocument

 

1.2.6

Indien een eerder verstrekt reisdocument wordt vermist, wordt het hiervoor in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en 1.2.2 genoemde tarief verhoogd met

€ 31,80

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

1.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 36,00

1.3.1.2

Bij een spoedlevering wordt het in onderdeel 1.3.1.1 genoemde tarief verhoogd met

€ 33,50

1.3.1.3

Indien een eerder verstrekt rijbewijs wordt vermist, wordt het in onderdeel 1.3.1.1 genoemde tarief verhoogd met

€ 31,80

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit onderdeel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd, dan wel één of meer gegevens omtrent een persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt:

 

1.4.2.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

€ 11,80

1.4.2.2

voor het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar - van 0 tot 25 verstrekkingen

€ 115,30

 

- van 25 tot 100 verstrekkingen

€ 320,50

 

- van 100 tot 200 verstrekkingen

€ 498,60

 

- voor elk volgend honderdtal

€ 177,60

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 11,80

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van een afschrift van de persoonslijst

€ 11,80

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 12,25

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,25

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

 

 

 

 

Legalisatie en overige verklaringen

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.5.1.1

de legalisatie van een handtekening of waarmerking van een stuk

€ 3,90

1.5.1.2

het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.5.1.3

overige verklaringen, in het bijzonder belang van de aanvrager

€ 11,80

 

 

 

1.5.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijk stand.

 

 

Parkeervergunning

 

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning of een ontheffing op grond van de Parkeerverordening 1998

€ 17,70

Hoofdstuk 6 Algemene en juridische zaken

 

 

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

Algemeen

 

1.6.1.1

Een vergunning of aanvulling/wijziging op een verleende vergunning op verzoek van de aanvrager, ontheffing, kennisgeving of vrijstelling van enigerlei bepaling van de Algemene Plaatselijke Verordening voor zover niet al bij een ander nummer van deze tabel genoemd

€ 41,20

 

Standplaatsvergunning

 

1.6.1.2

Een vergunning voor een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de APV, geldig voor:

 

1.6.1.2.1

minder dan drie aaneengesloten dagen

€ 27,00

1.6.1.2.2

drie dagen of meer, doch minder dan twaalf aaneengesloten dagen

€ 40,90

1.6.1.2.3

twaalf aaneengesloten dagen of meer, doch niet langer dan één jaar

€ 68,40

 

Overige bijzondere wetten

 

 

Winkeltijdenwet

 

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.6.2.1

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 27,00

1.6.2.2

in afwijking van 1.6.2 en 1.6.2.1 bedraagt het tarief voor het op aanvraag verlenen van een ontheffing inzake de openstelling van een levensmiddelenwinkel op de avonden van zon- en feestdagen, als bedoeld in artikel 6 van de Verordening winkeltijden Leusden 2011

€ 2.136,00

 

Wet op de Kansspelen

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.6.3.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning e.d.)

€ 27,00

1.6.3.2

een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 27,00

1.6.3.3

een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen en artikel 2:29 en 2:30 van de APV (speelautomaten):

 

1.6.3.3.1

voor een periode van twaalf maanden, voor één speelautomaat

€ 56,50

1.6.3.3.2

voor een periode van twaalf maanden, voor twee speelautomaten:

 

1.6.3.3.2.1

voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

1.6.3.3.2.2

voor de tweede speelautomaat

€ 34,00

1.6.3.3.3

Het bepaalde in de onderdelen 1.6.3.3.1 en 1.6.3.3.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden, met dien verstande dat de in 1.6.3.3.1 en 1.6.3.3.2 genoemde bedragen naar evenredigheid van de looptijd van de vergunning verlaagd worden.

 

 

Luchtvaartwetgeving

 

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.6.4.1

een verklaring van geen bezwaar voor het doen opstijgen van een heteluchtballon of een hefschroefvliegtuig zoals bedoeld in het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen:

 

1.6.4.1.1

voor één dag

€ 27,00

1.6.4.1.2

voor meerdere aaneengesloten dagen

€ 40,90

 

Wet Openbaarheid van Bestuur

 

1.6.5.1

Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet Openbaarheid van Bestuur worden leges geheven. De tariefstelling voor de kopieën is overeenkomstig onderdeel 1.10.1.2

 

1.6.5.2

Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet Openbaarheid van Bestuur worden leges geheven. Het tarief bedraagt:

 

1.6.5.2.1

per pagina van het uittreksel of van de samenvatting

€ 2,40

1.6.5.2.2

en voor zover van toepassing te vermeerderen met voor verleende hulp voor raadpleging van het gemeentearchief, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 16,35

 

Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Telecommunicatie

 

 

 

 

Telecommunicatiewet

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid van de Telecommunicatiewet

€ 682,80

1.7.1.1

indien het werkzaamheden betreft die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,07

1.7.2

Het in 1.7.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.7.3.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 68,90

1.7.3.2

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 38,55

1.7.3.3

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.7.4

Indien een begroting als bedoeld in 1.7.3.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Kabels en leidingen

 

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het aanleggen, verleggen of onderhouden van kabels en leidingen als bedoeld in de Leidingenverordening en de Telecommunicatieverordening van de gemeente Leusden

€ 682,80

Hoofdstuk 8 Verkeer en vervoer

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 34,15

1.8.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 39,30

1.8.1.3

tot het wijzigen van een onderbord (kenteken) bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 40,00

Hoofdstuk 9 Geo-informatie

 

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.9.1.1

tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.9.1.1.1

gemeentelijke gebouwgegevens uit de gemeentelijke basisregistratie gebouwen als bedoeld in artikel 2 van de Wet Basisadministratie Adressen en Gebouwen

€ 0,80

1.9.1.1.2

het gemeentelijk adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 0,50

1.9.1.1.3

het gemeentelijk adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 0,50

1.9.1.1.4

het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 18,40

1.9.1.2

tot het verstrekken van een kopie van de grootschalige basiskaart per exemplaar

 

1.9.1.2.1

A-4 afmeting

€ 10,00

1.9.1.2.2

A-3 afmeting

€ 17,30

Hoofdstuk 10 Diversen

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vervaardigen en afgeven van:

 

1.10.1.1

gewaarmerkte afschriften of uittreksels van stukken, voor zover daarvoor niet elders in de tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina of gedeelte daarvan

€ 5,30

1.10.1.2

fotokopieën van een beleidsnota of –notitie, overige stukken, kaarten, bouw- en constructietekeningen voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, door middel van fotokopie, per exemplaar:

1.10.1.2.1

A-4 afmeting 21 x 29,7 cm

€ 0,30

1.10.1.2.2

A-3 afmeting 29,7 x 42 cm

€ 0,50

1.10.1.2.3

A-2 afmeting 42 x 59,4 cm

€ 2,60

1.10.1.2.4

A-1 afmeting 59,4 x 84,1 cm

€ 3,20

1.10.1.2.5

A-0 afmeting 84,1 x 118,9 cm

€ 3,30

1.10.1.2.6

en voor zover van toepassing te vermeerderen met voor verleende hulp voor raadpleging van het gemeentearchief, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 16,35

 

Aan de aanvrager wordt, voordat het bepaalde met betrekking tot de raadpleging van het gemeentearchief wordt toegepast, medegedeeld of deze bepaling van toepassing is.

 

1.10.1.3

een beschikking op een aanvraag, een vergunning of een ontheffing, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 41,20

1.10.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina of gedeelte daarvan

€ 17,65

 

Gemeentearchief

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door of met bijstand van een ambtenaar, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 16,35

 

Raadstukken

 

1.10.3

Het tarief bedraagt:

 

1.10.3.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een agenda met de daarbij behorende stukken voor de Avond van Leusden (exclusief begrotingsstukken), indien deze stukken:

 

1.10.3.1.1

bij het gemeentehuis worden opgehaald

€ 8,95

1.10.3.1.2

per post worden verzonden

€ 14,30

1.10.3.2

voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar

 

 

op de agenda met de daarbij behorende stukken voor de Avond van Leusden (exclusief begrotingsstukken), indien deze stukken:

 

1.10.3.2.1

bij het gemeentehuis worden opgehaald

€ 54,60

1.10.3.2.1

per post worden verzonden

€ 84,85

1.10.3.3

Indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar worden de tarieven van onderdeel 1.10.3 voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar naar tijdsgelang vastgesteld.

 

 

Overige gemeentelijke bestuursstukken

 

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.4.1

een bestemmingsplan bestaande uit:

 

1.10.4.1.1

ongekleurde kaarten met voorschriften en toelichting

€ 34,05

1.10.4.1.2

gekleurde kaarten met voorschriften en toelichting

€ 59,30

1.10.4.1.3

in afwijking van 1.10.4.1.2 bedraagt het tarief van de kaarten bestemmingsplan buitengebied met voorschriften en toelichting

€ 125,70

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 57,00

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

0%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

2.2.3

Indien, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, een stedenbouwkundig advies moet worden ingewonnen, en de aanvrager dit advies niet zelf bekostigd, worden de leges verhoogd met de kostprijs van dat advies, met een maximale hoogte van

€ 1.000,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

€ 93,00

vermeerderd met:

2,33%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 370,00

vermeerderd met:

2,19%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 600,00

vermeerderd met:

2,15%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 830,00

vermeerderd met:

2,13%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 1.290,00

vermeerderd met:

2,11%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 2.440,00

vermeerderd met:

2,09%

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 300.000,00

2.3.1.1.7

De onder 2.3.1 berekende leges worden naar beneden afgerond op een veelvoud van € 1,00.  

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is.

€ 519,00

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld.

€ 73,80

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 0,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 84,60

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 297,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 382,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.915,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 382,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 159,60

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 486,20

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 486,20

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 486,20

2.3.3.9

Bij een buitenplanse afwijking als bedoeld in onderdeel 2.3.3.3 is een digitale verbeelding vereist overeenkomstig de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008. Indien de aanvrager dit product niet zelf bekostigd, worden de leges verhoogd met de kostprijs van de verbeelding, met een maximale hoogte van

€ 800,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 297,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 382,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 2.915,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 200,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 200,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 606,40

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 606,40

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 606,40

2.3.4.9

Bij een buitenplanse afwijking als bedoeld in onderdeel 2.3.4.3 is een digitale verbeelding vereist overeenkomstig de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008. Indien de aanvrager dit product niet zelf bekostigd, worden de leges verhoogd met de kostprijs van de verbeelding, met een maximale hoogte van

€ 800,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 1.237,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Leusden 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 0,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 0,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Leusden 2010 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 0,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 135,00

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van de Bouwverordening Leusden een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 135,00

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is

€ 166,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 144,50

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 73,80

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 14,40

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente Leusden, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene Plaatselijke verordening Leusden 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

€ 26,60

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

€ 26,60

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief

€ 73,80

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 73,80

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 73,80

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 26,60

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 26,60

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 26,60

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 57,40

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 57,40

2.3.17

Stedenbouwkundig advies

 

 

Indien, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, een stedenbouwkundig advies moet worden ingewonnen, en de aanvrager dit advies niet zelf bekostigd, worden de leges verhoogd met de kostprijs van dat advies, met een maximale hoogte van

€ 1.000,00

2.3.18

Overig advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning

€ 73,80

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 73,80

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 73,80

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt

€ 57,40

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

10%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

15%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 3 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.1.2

indien de aanvraag (reguliere procedure) wordt ingetrokken na 3 weken en binnen 7 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.1.3

indien de aanvraag (uitgebreide procedure) wordt ingetrokken na 3 weken en binnen 25 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

25%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is.

€ 0,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project.

€ 151,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

2.8.1 2.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.915,00

2.8.1.2

het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.915,00

2.8.2

Indien, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, een stedenbouwkundig advies moet worden ingewonnen, en de aanvrager dit advies niet zelf bekostigd, worden de leges verhoogd met de kostprijs van dat advies, met een maximale hoogte van

€ 1.000,00

2.8.3

Bij de onderdelen 2.8.1.1 en 2.8.1.2 is een bestemmingsplan vereist overeenkomstig de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008. Indien de aanvrager dit product niet zelf bekostigd, worden de leges verhoogd met de kostprijs van dit bestemmingsplan, met een maximale hoogte van

€ 5.000

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in de Bouwverordening Leusden

€ 83,00

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 41,20

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.1.1.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank en Horecawet

€ 272,30

3.1.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank en Horecawet specifiek in verband met het aantreden van nieuwe leidinggevenden, niet zijnde ondernemers of bestuursleden

€ 27,00

3.1.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank en Horecawet

€ 27,00

3.1.1.4

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank en Horecawet

€ 27,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning zoals bedoeld in artikel 2:18 van de APV

 

3.1.2.1

voor inrichtingen die vallen onder de Drank en Horecawet

€ 129,00

3.1.2.2

voor inrichtingen die niet vallen onder de Drank en Horecawet

€ 214,70

3.1.2.3

Het tarief genoemd in de onderdelen 3.1.2.1 en 3.1.2.2 wordt verhoogd indien gelijktijdig bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning dit eveneens een terras omvat

€ 47,50

3.1.2.4

Het tarief genoemd in de onderdelen 3.1.2.1 en 3.1.2.2 wordt verhoogd indien gelijktijdig bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning dit eveneens een afwijking van het sluitingsuur omvat

€ 47,50

3.1.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een exploitatievergunning ten behoeve van:

 

3.1.2.5.1

een terras

€ 47,50

3.1.2.5.2

afwijking van het sluitingsuur

€ 47,50

3.1.2.5.3

het aantreden van nieuwe leidinggevenden, niet zijnde ondernemers of bestuursleden

€ 27,00

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

 

 

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.2.2.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV

 

3.2.2.1.1

voor een seksinrichting

€ 557,70

3.2.2.1.2

voor een escortbedrijf

€ 557,70

3.2.2.2

Wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:14 van de APV

€ 138,60

Hoofdstuk 3 Evenementen

 

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:15 van de APV, indien het betreft:

 

3.3.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel, geldig:

 

3.3.1.1.1

voor één dag

€ 147,50

3.3.1.1.2

voor twee of meer aaneengesloten dagen

€ 183,80

3.3.1.2

een herdenkingsplechtigheid

€ 27,00

3.3.1.3

een braderie

€ 47,50

3.3.1.4

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 27,00

3.3.1.5

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 147,20

3.3.1.6

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:15, tweede lid, van de APV,

 

3.3.1.6.1

voor één klein evenement

€ 27,00

3.3.1.6.2

voor meerdere kleine evenementen, in één kadervergunning opgenomen

€ 47,50

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:18 van de APV

€ 27,00

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

3.4.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening

€ 156,40

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

 

 

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.5.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 1.974,00

3.5.1.2 3.5.1.2.1

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, indien de opvang plaatsvindt op het woonadres van een vraagouder

€ 487,60

3.5.1.2.2

indien de opvang plaatsvindt op het woonadres van de gastouder

€ 1.006,00

3.5.1.3

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 1.006,00

3.5.2.1

Indien de in 3.5.1.1 en 3.5.1.3 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan, bedraagt de teruggaaf

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

3.5.2.2

Indien de in 3.5.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van de inspectie voor aanvang exploitatie, bedraagt de teruggaaf

50%

 

van de op grond van dit onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

3.5.2.3

Indien de in 3.5.1.2.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van toetsingskader A, bedraagt de teruggaaf

50%

 

van de op grond van dit onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 41,20

Tarieventabel van de Legesverordening 2012 van de gemeente Leusden, behorende bij

het raadsbesluit d.d. 22 december 2011, nummer 175272

mevrouw mr. J.S.Y. Houtman mevrouw drs. A. Vermeulen

griffier voorzitter van de raad