Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Verordening alleenrecht sociale werkvoorzieningschap 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht sociale werkvoorzieningschap 2012
CiteertitelVerordening alleenrecht sociale werkvoorzieningschap 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 17 Besluit aanbestedingsopdrachten overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2012Nieuwe regeling

27-03-2012

Ommelander Courant 5 april 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht sociale werkvoorzieningschap 2012

 

 

Verordening alleenrecht sociale werkvoorzieningschap 2012

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  opdrachtomschrijving: het document met een beschrijving waaraan het schoonmaak- en het groenonderhoud dient te voldoen en welke objecten en/of de werkzaamheden het betreffen;

 • b.

  SW-bedrijf Ability: De door de gemeenten Eemsmond, Winsum, Bedum en De Marne opgericht werk-/leerbedrijf op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening;

 • c.

  SW-geïndiceerde: De persoon of groep personen die is cq zijn geïndiceerd op grond van de wet;

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op het onderhoud als bedoeld in artikel 1;

 • a.

  Het SW-bedrijf Ability gevestigd te Uithuizen heeft het uitsluitend recht op het onderhoud als bedoeld in het eerste lid;

 • b.

  Het college kan, passend binnen wettelijke kaders, op grond van bijzondere omstandigheden afwijken van één of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 3 Bevoegdheidsverdeling

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 4 Uitvoering

 • a.

  Het college verstrekt met inachtneming van een opdrachtomschrijving Ability opdracht voor het onderhoud als bedoeld in artikel 1;

 • b.

  De opdrachtverstrekking is op basis van een door Ability uit te brengen offerte.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2012. De overeenkomst met Ability wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, ingaande 1 januari 2013 met de mogelijkheid tot tweemaal een optiejaar.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening alleenrecht sociale werkvoorzieningschap 2012.