Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Beveland

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie Noord-Beveland 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Beveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie Noord-Beveland 2009
CiteertitelFinanciële verordening 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Financiële verordening gemeente Noord-Beveland 2017.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt model-verordeningen beschikbaar en onderhoudt deze ook. Indien een model-verordening beschikbaar is wordt deze als basis voor de vastgestelde verordening gebruikt. Afwijkingen van de model-verordening worden vet en cursief in de vastgestelde verordening weergegeven. Deze afwijkende opmaak heeft dan ook geen juridische betekenis.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2017art. 1 lid a, art. 4 lid 2, art. 4 lid 3, art. 5 lid 2a en c, art. 6 lid 3, art. 7 lid 1, art. 8 lid 2, art. 9 lid 2a, art. 9 lid 2b, art. 10 lid a, art. 13 lid a, art. 13 lid b, art. 14 en art. 15

24-11-2011

Noord-Bevelands Advertentie en Informatieblad, 2012, 17

20111124/11
01-01-2010Nieuwe regeling

24-09-2009

Noord-Bevelands Advertentie en Informatieblad, 2009, 40

20090924/9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie Noord-Beveland 2009

 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a afdelingen: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

b administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Noord-Beveland en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording

Artikel 2 Programma-indeling

De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1

  Bij de begroting wordt een overzicht gegeven van de productenraming ingedeeld naar programma's en bij het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de productenrealisatie ingedeeld naar programma's.

 • 2

  Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven.

 • 3

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

Artikel 4 Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen

 • 1

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 • 2

  Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

 • 3

  Indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet dreigt te worden overschreden, wordt dit door het college in de eerstvolgende raadsvergadering aan de raad gemeld.

 • 4

  Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voor.

Artikel 5 Tussentijdse rapportage

 • 1

  Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente.

 • 2

  De tussenrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:

  a  de baten en lasten per programma;

  b  het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

  c  de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;

  d  de investeringskredieten.

 • 3

  In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 1.000 toegelicht. Bovendien dient dit wel bekeken te worden in samenhang met de verhouding tot de hoogte van het geraamde bedrag.

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Artikel 6 Waardering

 • 1

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in 4 jaar afgeschreven.

 • 2

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 3

  De materiële vaste activa (de belangrijkste zijn hieronder aangegeven) met economisch nut worden lineair afgeschreven in maximaal:

  50 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwn;

  60 jaar: rioleringen;

  50 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen;

  10 jaar: motorvaartuigen;

  20 jaar: technische installaties en bedrijfsgebouwen.

 • 4

  Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur.

Artikel 7 Kostprijsberekening

 • 1

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd.

 • 2

  (Vervallen).

 • 3

  (Vervallen).

Artikel 8 Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

 • 1

  Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven en alle belastingsoorten.

 • 2

  Het college biedt eens per jaar de raad een nota aan met de kaders voor de prijzen voor het verhuur en verkoop van onroerende goederen en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van gronden en erfpachtcanons. De prijzen voor de uitgifte van gronden worden om het jaar aan de raad voorgelegd.De raad stelt de nota vast. Prijscorrecties die verband houden met inflatie worden door B&W vastgesteld.

 • 3

  (Vervallen).

 • 4

  (Vervallen).

Artikel 9 Financieringsfunctie

 • 1

  Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor:

  a  het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma's binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren;

  b  het beheersen van de risico's verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's;

  c  het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen;

  d  het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 2

  Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:

  a  het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een AAA rating afgegeven door tenminste één gezeghebbende rating agency, of bij instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0%;

  b  voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar worden tenminste 3 prijsopgaven bij financiële instellingen met minimaal een AAA-rating gedaan. Indien er minder dan 3 instellingen met een AAA-rating zijn kan hiervan afgeweken worden;

  c  derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het beperken van financiële risico's;

  d  voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd;

  e  overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties luiden in euro.

 • 3

  Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofd van de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden.

  Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.

Hoofdstuk 4 Financieel beheer en interne controle

Artikel 10 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:

a  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen;

b  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden, contracten etc;

c  het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

d  het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

e  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en de relevante wet- en regelgeving;

f  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en de relevante wet- en regelgeving.

Artikel 11 Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het  college maatregelen tot herstel.

Artikel 12 Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

Hoofdstuk 5 Financiële organisatie

Artikel 13 Financiële organisatie

 • 1

  Het college zorgt voor en legt vast:

  a  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen;

  b  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

  c  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

  d  de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

  e  de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie.

Artikel 14 Reserves en voorzieningen

 • 1

  Het college biedt de raad eens in de vier jaar een nota reserves en voorzieningen aan. De raad stelt de nota vast. De nota behandelt:

  a de vorming en besteding van reserves;

  b de vorming en besteding van voorzieningen;

  c de toerekening en verwerking van rente over de reserves en voorzieningen.

 • 2

  Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen wordt minimaal aangegeven:

  a de specifieke doel van de reserve;

  b de voeding van de reserve;

  c de maximale hoogte van de reserve;

  d en de maximale looptijd.

 • 3

  Indien een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve toegevoegd.

 • 4

  De reserves en voorzieningen dienen jaarlijks geëvalueerd te worden en waar nodig bijgesteld.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2010. De stukken voor dit begrotingsjaar en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 2

  Deze verordening treedt in de plaats van de 'Financiële verordening gemeente Noord-Beveland' vastgesteld door de raad op 21 december 2006.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam 'Financiële verordening 2009'.