Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Wegsleepverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening
CiteertitelWegsleepverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet, art. 173
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2012Nieuwe regeling

27-03-2012

De Ahrenberger, 11-04-2012

12.016

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • d.

  niet-spoedeisende gevallen: gevallen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd gevallen waarbij met spoed weggesleept dient te worden;

 • e.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • f.

  spoedeisende gevallen: gevallen die niet zijn gedefinieerd als niet- spoedeisend inbegrepen gevallen waarbij met spoed weggesleept dient te worden;

 • g.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • h.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: Kusters Facilities B.V., gelegen aan de Hurksestraat 4-6 te Eindhoven.

 • 2.

  De openingstijden van de bewaarplaats zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

 • 3.

  Van maandag tot en met zondag kan, naast de tijden genoemd in het tweede lid van dit artikel, in gevallen waarin onevenredige schade geleden wordt indien het voertuig niet binnen de genoemde tijden uit het tweede lid kan worden opgehaald, tussen 17.00 uur en 21.00 uur contact worden opgenomen met Kusters Facilities B.V. via het telefoonnummer (+3140) 25 92 006 om een voertuig buiten de openingstijden genoemd in het tweede lid van dit artikel op afspraak op te halen.

 • 4.

  Indien een voertuig op afspraak volgens het derde lid van dit artikel wordt opgehaald, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht (€ 51,75 per voertuig exclusief 19% BTW).

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De takelkosten (inclusief voorrijkosten) voor het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats in spoedeisende gevallen, bedragen:

  • a.

   voor fietsen, bromfietsen, motoren, personenauto’s, bestelbussen, aanhangwagens, caravans en campers € 88,25 per voertuig;

  • b.

   voor vrachtauto’s en opleggers € 150,00 per voertuig, per uur.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig dat met spoed overgebracht is naar de bewaarplaats bedragen per voertuig:

  • a.

   voor fietsen, bromfietsen en motoren € 2,15 per etmaal;

  • b.

   voor personenauto’s € 3,70 per etmaal;

  • c.

   voor bestelbussen, aanhangers, caravans en campers € 7,45 per etmaal;

  • d.

   voor vrachtauto’s en opleggers € 22,95 per etmaal.

 • 3.

  De takelkosten (inclusief voorrijkosten) voor het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats in niet-spoedeisende gevallen, bedragen:

  • a.

   voor fietsen, bromfietsen, motoren, personenauto’s, bestelbussen, aanhangwagens, caravans en campers € 81,60 per voertuig;

  • b.

   voor vrachtauto’s en opleggers € 125,00 per voertuig, per uur.

 • 4.

  De kosten voor het bewaren van een voertuig dat niet met spoed is overgebracht naar de bewaarplaats bedragen per voertuig:

  • a.

   voor fietsen, bromfietsen en motoren € 2,15 per etmaal;

  • b.

   voor personenauto’s € 3,70 per etmaal;

  • c.

   voor bestelbussen, aanhangwagens, caravans en campers € 7,45 per etmaal;

  • d.

   voor vrachtauto’s en opleggers € 22,95 per etmaal.

 • 5.

  Alle in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de 8ste dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening.