Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2012
CiteertitelVerordening reinigingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpReinigingsrechten 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33van de Wet milieubeheer;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

13-12-2011

De Oostermoer

Raadsbesluit nr. 11 I

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2012

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2011

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

van de Wet milieubeheer;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Inzamelvoorziening: een voor een perceel of groep van percelen voor de inzameling van afvalstoffen van gemeentewege aangewezen voorziening.

 • b.

  Pashouder: degene aan wie een pas ter beschikking is gesteld welke toegang geeft tot de inzamelvoorziening.

 • c.

  Grof huishoudelijk afval: afvalstoffen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet via de inzamelvoorziening worden ingezameld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Het gewicht van de ingezamelde afvalstoffen van een pashouder wordt aangemerkt als maatstaf van de heffing van het in hoofdstuk 1 van de tarieventabel genoemde recht.

 • 4.

  De vaststelling van het totaal per belastingtijdvak ingezamelde gewicht van de aangeboden afvalstoffen van een pashouder vindt plaats door een optelling van de gewichten van de periodiek aangeboden afvalstoffen in het betreffende belastingtijdvak.

 • 5.

  Voor de berekening van de rechten wordt uitgegaan van de gewichten die zijn vastgesteld met behulp van de weegapparatuur in de inzamelvoorziening.

 • 6.

  Indien tijdens het aanbieden van afval geen automatische weging plaatsvindt, wordt voor de inzameling van afvalstoffen voor de betrokken pashouders een recht naar een forfaitair tarief per inworp geheven.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten die per kwartaal worden geheven is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel worden geheven door middel van een aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van een belastingtijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van een belastingtijdvak aanvangt, is de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel volle kalendermaanden als er in dat belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van een belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel volle kalendermaanden van de voor een volledig belastingtijdvak verschuldigde belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.1, als er in dat belastingtijdvak, na einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen degemeente verhuist en daar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld .

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving staat vermeld en de volgende termijn één maand later.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de gevorderde bedragen worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 per aanslag worden niet geheven.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de reinigingsrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening reinigingsrechten 2011” van de gemeente Tynaarlo, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening reinigingsrechten 2012'.

   

Vries, 13 december 2011

De raad voornoemd,

F.van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier

Tarieventabel, behorende bij de 'Verordening reinigingsrechten 2012'

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven periodiek geheven reinigingsrechten

 • 1.1.Het recht bedraagt voor het gebruik van de ter beschikking gestelde gemeentelijke inzamelvoorziening dan wel het op de lokale milieustraatachterlaten van grof huishoudelijk afval, per kwartaal € 22,00

  • 1.2.

   Onverminderd het bepaalde in 1.1. bedraagt het recht voor:

   het aanbieden in de container van afval, per kilogram € 0,23

   1.3 Onverminderd het bepaalde in 1.1 en 1.2 bedraagt het forfaitaire tarief,

   als bedoeld in artikel 4, zesde lid van de Verordening reinigingsrechten 2012,

   per inworp € 1,64

Hoofdstuk 2. Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

Hoofdstuk 2.1 Maatstaven en tarieven Milieustraat

2.1.1.Onverminderd het bepaalde in 1.1 bedraagt het tarief voor het op de

milieustraat achterlaten van grof huishoudelijk afval per kilogram € 0,14

Er geldt een minimum van € 2,80 per aanbieding en de weging wordt

rekenkundig afgerond op een veelvoud van 10 kilogram.

2.1.2.Indien tijdens de openingstijden door een calamiteit of door een technischestoring van de weegbruggen, of van de op de weegbruggen geplaatste weeg- of registratieapparatuur of van de middelen waarmee de gegevens van deweegbruggen worden opgeslagen geen automatische weging of registratie ofgegevensverwerking plaatsvindt, wordt per aanbieding een vast bedrag geheven, welke bedraagt voor:

• een personenwagen € 5,70

• een aanhanger met één as € 8,55

• een aanhanger met twee assen € 11,40

2.1.3.Onverminderd het bepaalde in 2.1.1 bedraagt het tarief voor het op aanvraagaan huis ophalen van grof huishoudelijk afval en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op de reguliere ophaaldag bedraagt tot en met 1m3 € 43,10voor elke 1 m3 of gedeelte daarvan, waarmee de genoemde hoeveelheid wordt overschreden vermeerderd met € 28,65

2.1.4.Onverminderd het bepaalde in 2.1.1 bedraagt het tarief voor het op aanvraagop een andere werkdag (niet zaterdag) aan huis ophalen van afval buiten de reguliere ophaaldag bedraagt tot en met 5 m3 € 136,95

voor elke 5 m3 of gedeelte daarvan waarmee genoemde hoeveelheid wordt

overschreden vermeerderd met € 136,95

Hoofdstuk 2.2 Vervangen van toegangspas

2.2.1.Het tarief voor het op aanvraag vervangen van een in bruikleen gegeven

toegangspas in verband met vermissing of door beschadiging die niet het

gevolg is van slijtage bij normaal gebruik bedraagt € 19,30

 

Hoort bij besluit van de raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 13 december 2011

 

J.L. de Jong, griffier