Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Reglement op de monumentencommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement op de monumentencommissie
CiteertitelReglement op de monumentencommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-200606-04-2012nieuwe regeling

19-09-2006

Ons Weekblad 13-10-2006

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement op de monumentencommissie

gemeente

Alphen Chaam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het volgende Reglement op de monumentencommissie:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  lid: lid van de monumentencommissie;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de monumentencommissie of diens vervanger;

 • c.

  secretaris: secretaris van de monumentencommissie of diens vervanger;

 • d.

  vergadering: vergadering van de monumentencommissie.

Artikel 2 Instelling monumentencommissie

Het college stelt een monumentencommissie in, welke als taak heeft om het college te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de monumentenverordening en het monumentenbeleid.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De monumentencommissie bestaat uit vier leden.

 • 2.

  De leden dienen deskundigheid op het terrein van de monumentenzorg te bezitten, waarbij door het college gestreefd wordt naar een vertegenwoordiging van:

  • a.

   bouwkundige deskundigheid en kennis van restauraties;

  • b.

   kennis van architectuur- en kunsthistorie;

  • c.

   kennis van lokale bouwhistorie.

 • 3.

  Een rayonarchitect van Welstandszorg Noord-Brabant maakt in elk geval deel uit van de monumentencommissie.

 • 4.

  De leden worden door het college benoemd voor onbepaalde tijd.

 • 5.

  De benoeming geschiedt door een schriftelijke mededeling van het college aan de betreffende natuurlijke persoon.

 • 6.

  Het college kan de samenstelling van de monumentencommissie wijzigen en bijgevolg een lid vervangen. Het zittende lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door het college en maakt met ingang van de dag na verzending of de dag van uitreiking van deze schriftelijke mededeling niet langer deel uit van de monumentencommissie.

 • 7.

  Een lid kan niet tevens raadslid van de gemeente Alphen-Chaam zijn.

 • 8.

  In geval van algehele ontbinding door het college van (de samenstelling van) de monumentencommissie, worden aanvragen tot wijziging van beschermde monumenten ter advisering voorgelegd aan het Monumentenhuis Brabant tot aan de instelling van een nieuwe monumentencommissie.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  De wethouder, portefeuillehouder monumenten, is de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter is geen lid van de monumentencommissie.

 • 3.

  De voorzitter is belast met het leiden van de vergadering van de monumentencommissie.

Artikel 5 Secretaris en adviseur

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer is de ambtelijke secretaris van de monumentencommissie.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de secretaris op als plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De medewerker Ruimtelijke Ordening/Monumenten is de ambtelijke adviseur van de monumentencommissie.

 • 4.

  Bij afwezigheid van de secretaris treedt de adviseur op als plaatsvervangend secretaris.

 • 5.

  Zowel de secretaris als de adviseur zijn geen lid van de monumentencommissie.

Artikel 6 Vergaderfrequentie

 • 1.

  In de regel vinden de vergaderingen van de monumentencommissie plaats op de eerste maandag van de maanden: februari, april, juni, september en november.

 • 2.

  De vergaderingen van de monumentencommissie vangen aan om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentekantoor te Alphen.

 • 3.

  De voorzitter of de secretaris kan een andere dag of een ander tijdstip van aanvang bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen.

Artikel 7 Oproep

 • 1.

  De secretaris zendt ten minste zeven werkdagen voor een vergadering de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

 • 2.

  De agenda van de vergadering en de daarbij behorende stukken worden, voor zover mogelijk, tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden verzonden.

Artikel 8 De agenda

 • 1.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de monumentencommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 2.

  Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de monumentencommissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 9 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentekantoor ter inzage gelegd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden.

 • 2.

  Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentekantoor gebracht.

Artikel 10 Openbare kennisgeving

 • 1.

  Van de vergadering vindt openbare kennisgeving plaats door aankondiging in de plaatselijke weekbladen en op gemeentelijke publicatieborden.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

 • a.

  de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

 • b.

  de door de monumentencommissie te behandelen onderwerpen;

 • c.

  de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 13.

Artikel 11 Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de secretaris door ondertekening vastgesteld.

Artikel 12 Opening vergadering; quorum

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde tijdstip, indien ten minste drie van de vier leden aanwezig zijn.

 • 2.

  Wanneer één uur na het vastgestelde tijdstip niet meer dan twee leden aanwezig zijn, vindt de vergadering geen doorgang. Door de secretaris wordt in dat geval binnen drie werkdagen, na overleg met de voorzitter en de leden hierover, een nieuwe vergaderdatum vastgesteld.

Artikel 13 Spreekrecht burgers

 • 1.

  Na de opening van de vergadering kan door natuurlijke personen, welke zich ingevolge het tweede lid tijdig hebben aangemeld, gezamenlijk gedurende maximaal een halfuur het woord worden gevoerd over geagendeerde onderwerpen.

 • 2.

  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk vóór 12.30 uur op de dag van vergadering aan de secretaris. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

 • 3.

  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 4.

  Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 • 5.

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 14 Notulen

 • 1. De

  ontwerp-notulen worden zo spoedig mogelijk na afloop van de betreffende vergadering aan de leden toegezonden, doch in elk geval gelijktijdig met de schriftelijke oproep voor de aanstaande vergadering.

 • 2.

  Bij het begin van de vergadering worden, zo mogelijk, de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3.

  De notulen moeten inhouden:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de secretaris, de adviseur, de ter vergadering aanwezige leden, alsmede van de overige natuurlijke personen die het woord gevoerd hebben. Afzonderlijk wordt vermeld welke leden afwezig waren;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen der aanwezigen die het woord voerden;

  • d.

   een samenvatting van het advies ingevolge artikel 15 aan het college.

 • 4.

  De notulen worden opgesteld onder de zorg van de secretaris.

 • 5.

  De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend na afloop van de vergadering.

Artikel 15 Advies

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een agendapunt voldoende is besproken of is toegelicht, sluit hij de beraadslagingen hierover.

 • 2.

  Nadat de beraadslagingen zijn gesloten, beslist de monumentencommissie of er een advies aan het college wordt uitgebracht.

 • 3.

  Indien mogelijk wordt een unaniem advies door de monumentencommissie geformuleerd. Indien geen unaniem advies mogelijk is, wordt door de leden individueel een advies gegeven.

 • 4.

  Het advies van de monumentencommissie dan wel de adviezen per lid worden in de notulen van de vergadering vastgelegd. Indien gewenst wordt door de notulist aan de leden het geformuleerde advies voorgelezen, alvorens het betreffende agendapunt door de voorzitter als behandeld wordt afgedaan.

4. De leden adviseren niet over zaken, die hen, hun echtgenoten of hun bloed- of aanverwanten, tot en met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin zij als gelastigden zijn betrokken.

5. De voorzitter of de secretaris kan, buiten de reguliere vergaderingen om, aan de leden verzoeken om elk een schriftelijk advies uit te brengen, indien een spoedige advisering over een bepaalde aangelegenheid is vereist of wenselijk is.

Artikel 16 Toehoorders en pers

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken.

 • 4.

  Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie vergaderingen de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 17 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 18 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het standby houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

Artikel 19 Uitleg reglement

In de gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op: 16 november 2004.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het volgende Reglement op de monumentencommissie:

Artikel 1Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  lid: lid van de monumentencommissie;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de monumentencommissie of diens vervanger;

 • c.

  secretaris: secretaris van de monumentencommissie of diens vervanger;

 • d.

  vergadering: vergadering van de monumentencommissie.

Artikel 2 Instelling monumentencommissie

Het college stelt een monumentencommissie in, welke als taak heeft om het college te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de monumentenverordening en het monumentenbeleid.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De monumentencommissie bestaat uit vier leden.

 • 2.

  De leden dienen deskundigheid op het terrein van de monumentenzorg te bezitten, waarbij door het college gestreefd wordt naar een vertegenwoordiging van:

  • a.

   bouwkundige deskundigheid en kennis van restauraties;

  • b.

   kennis van architectuur- en kunsthistorie;

  • c.

   kennis van lokale bouwhistorie.

 • 3.

  Een rayonarchitect van Welstandszorg Noord-Brabant maakt in elk geval deel uit van de monumentencommissie.

 • 4.

  De leden worden door het college benoemd voor onbepaalde tijd.

 • 5.

  De benoeming geschiedt door een schriftelijke mededeling van het college aan de betreffende natuurlijke persoon.

 • 6.

  Het college kan de samenstelling van de monumentencommissie wijzigen en bijgevolg een lid vervangen. Het zittende lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door het college en maakt met ingang van de dag na verzending of de dag van uitreiking van deze schriftelijke mededeling niet langer deel uit van de monumentencommissie.

 • 7.

  Een lid kan niet tevens raadslid van de gemeente Alphen-Chaam zijn.

Artikel 4Voorzitter

 • 1. De

  wethouder, portefeuillehouder monumenten, is de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter is geen lid van de monumentencommissie.

 • 3.

  De voorzitter is belast met het leiden van de vergadering van de monumentencommissie.

Artikel 5Secretaris en adviseur

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer is de ambtelijke secretaris van de monumentencommissie  Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de secretaris op als plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De medewerker Ruimtelijke Ordening/Monumenten is de ambtelijke adviseur van de monumentencommissie.

 • 4.

  Bij afwezigheid van de secretaris treedt de adviseur op als plaatsvervangend secretaris.

 • 5.

  Zowel de secretaris als de adviseur zijn geen lid van de monumentencommissie.

Artikel 6Vergaderfrequentie

 • 1.

  In de regel vinden de vergaderingen van de monumentencommissie plaats op de eerste maandag van de maanden: februari, april, juni, september en november.

 • 2.

  De vergaderingen van de monumentencommissie vangen aan om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentekantoor te Alphen.

 • 3.

  De voorzitter of de secretaris kan een andere dag of een ander tijdstip van aanvang bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen.

Artikel 7Oproep

 • 1.

  De secretaris zendt ten minste zeven werkdagen voor een vergadering de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

 • 2.

  De agenda van de vergadering en de daarbij behorende stukken worden, voor zover mogelijk, tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden verzonden.

Artikel 8 De agenda

 • 1.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de monumentencommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 2.

  Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de monumentencommissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 9Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentekantoor ter inzage gelegd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden.

 • 2.

  Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentekantoor gebracht.

Artikel 10 Openbare kennisgeving

 • 1.

  Van de vergadering vindt openbare kennisgeving plaats door aankondiging in de plaatselijke weekbladen en op gemeentelijke publicatieborden.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

  • b.

   de door de monumentencommissie te behandelen onderwerpen;

  • c.

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 13.

Artikel 11 Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de secretaris door ondertekening vastgesteld.

Artikel 12 Opening vergadering; quorum

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde tijdstip, indien ten minste drie van de vier leden aanwezig zijn.

 • 2.

  Wanneer één uur na het vastgestelde tijdstip niet meer dan twee leden aanwezig zijn, vindt de vergadering geen doorgang. Door de secretaris wordt in dat geval binnen drie werkdagen, na overleg met de voorzitter en de leden hierover, een nieuwe vergaderdatum vastgesteld.

Artikel 13 Spreekrecht burgers

 • 1.

  Na de opening van de vergadering kan door natuurlijke personen, welke zich ingevolge het tweede lid tijdig hebben aangemeld, gezamenlijk gedurende maximaal een halfuur het woord worden gevoerd over geagendeerde onderwerpen.

 • 2.

  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk vóór 12.30 uur op de dag van vergadering aan de secretaris. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

 • 3.

  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 4.

  Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 • 5.

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 14 Notulen

 • 1.

  De ontwerp-notulen worden zo spoedig mogelijk na afloop van de betreffende vergadering aan de leden toegezonden, doch in elk geval gelijktijdig met de schriftelijke oproep voor de aanstaande vergadering.

 • 2.

  Bij het begin van de vergadering worden, zo mogelijk, de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3.

  De notulen moeten inhouden:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de secretaris, de adviseur, de ter vergadering aanwezige leden, alsmede van de overige natuurlijke personen die het woord gevoerd hebben. Afzonderlijk wordt vermeld welke leden afwezig waren;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen der aanwezigen die het woord voerden;

  • d.

   een samenvatting van het advies ingevolge artikel 15 aan het college.

 • 4.

  De notulen worden opgesteld onder de zorg van de secretaris.

 • 5.

  De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend na afloop van de vergadering.

Artikel 15 Advies

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een agendapunt voldoende is besproken of is toegelicht, sluit hij de beraadslagingen hierover.

 • 2.

  Nadat de beraadslagingen zijn gesloten, beslist de monumentencommissie of er een advies aan het college wordt uitgebracht.

 • 3.

  Indien mogelijk wordt een unaniem advies door de monumentencommissie geformuleerd. Indien geen unaniem advies mogelijk is, wordt door de leden individueel een advies gegeven.

 • 4.

  Het advies van de monumentencommissie dan wel de adviezen per lid worden in de notulen van de vergadering vastgelegd. Indien gewenst wordt door de notulist aan de leden het geformuleerde advies voorgelezen, alvorens het betreffende agendapunt door de voorzitter als behandeld wordt afgedaan.

4. De leden adviseren niet over zaken, die hen, hun echtgenoten of hun bloed- of aanverwanten, tot en met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin zij als gelastigden zijn betrokken.

5. De voorzitter of de secretaris kan, buiten de reguliere vergaderingen om, aan de leden verzoeken om elk een schriftelijk advies uit te brengen, indien een spoedige advisering over een bepaalde aangelegenheid is vereist of wenselijk is.

Artikel 16 Toehoorders en pers

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken.

 • 4.

  Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie vergaderingen de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 17 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 18 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het standby houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

Artikel 19 Uitleg reglement

In de gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op: 16 november 2004.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM