Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Beleidsnotitie inzake verkoop restpercelen openbaar gebied e.d.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie inzake verkoop restpercelen openbaar gebied e.d.
CiteertitelBeleidsnotitie inzake verkoop restpercelen openbaar gebied e.d.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-200029-09-2012nieuwe regeling

23-12-1999

Ons Weekblad 07-01-2000

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie inzake verkoop restpercelen openbaar gebied e.d.

BELEIDSNOTITIE INZAKE VERKOOP RESTPERCELEN OPENBAAR GEBIED E.D.

Bestaand beleid

Alphen

Uitgangspunten

Reeds in 1983 is door de Raad van de voormalige gemeente Alphen en Riel een beleid vastgesteld ten aanzien van de verkoop en verhuur van openbaar groen.

Dit beleid beperkte zich in principe tot stroken of percelen grond die in de bestemmingsplannen zijn voorzien van de bestemming openbaar groen of verkeersdoeleinden.

Ten aanzien van de uitgifte is het navolgende bepaald:

 • Grond waarin nutsleidingen zijn gelegen worden niet verkocht.

 • Het uit te geven perceel is direct aansluitend gelegen aan het bestaande perceel van de betreffende particulier.

 • Verkocht worden slechts percelen waarvan het zeker is dat deze nimmer meer voor enige herinrichting of wegreconstructie nodig is.

 • Te verkopen stroken of percelen met de bestemming openbare groen mogen slechts als tuin worden gebruikt.

 • Percelen met waardevolle bomen worden in principe niet verkocht teneinde het behoud van deze bomen te waarborgen.

 • Bij verzoeken om verkoop van percelen die aan meerdere eigendommen grenzen dient nader overleg te worden gevoerd met betrokkenen teneinde overeenstemming te bereiken.

 • Beeldbepalend en grote of brede stukken openbaar groen dienen per geval te worden bezien. Er is dan ook geen maximale oppervlakte bepaald.

Prijsvorming

De tot op heden gehanteerde verkoopprijs voor reststroken openbaar- of verkeersgroen bedraagt voor de eerste 50 m² ƒ 15,--, voor de volgende 50 m² ƒ 25,-- en voor de resterende meters ƒ 35,-- per vierkante meter en kosten koper.

Bij de verhuur van stroken of perceelsgedeelte openbaar groen is een vergoeding in rekening gebracht ad ƒ 50,-- voor vijf jaar ongeacht de oppervlakte, welk bedrag bij vooruitbetaling ineens dient te worden voldaan.

Chaam

Uitgangspunten

Vanuit de voormalige gemeente Chaam is geen vastgesteld beleid beschikbaar. Verzoeken om aankoop of huur van percelen of stroken die deel uitmaken van het openbaar gebied zijn telkens per verzoek beoordeeld. Opgemerkt dient te worden, dat in de praktijk ook slechts relatief weinig percelen zijn verkocht dan wel verhuurd. Aangezien slechts weinig verzoeken om koop of huur van percelen of stroken openbaar gebied aan de gemeente zijn gedaan was de behoefte en noodzaak om een algemeen beleid vast te stellen niet of nauwelijks aanwezig.

Er slechts is ingestoken op verhuur of ingebruikgeving van openbaar groen of andere reststroken openbaar gebied.

Prijsvorming

Openbaar groen is feitelijk niet verkocht, waardoor een verkoopprijs niet is bepaald.

De huurprijs bedraagt ƒ 0,10 per vierkante meter. De huurprijs dient voor een periode van vijf jaar vooruit te worden betaald.

Galder/Strijbeek/Ulvenhout AC/Bavel AC

Uitgangspunten

Uit informatie bij de gemeente Breda is gebleken, dat vanuit de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken geen vastgesteld beleid beschikbaar is. Ons is bovendien niets bekend met betrekking tot eventuele verhuurde of in gebruik gegeven percelen of stroken openbaar gebied of andere gemeentelijke percelen in een van de kernen c.q. gebieden.

Prijsvorming

Tarieven ten aanzien van verkoop of verhuur zijn geen richttarieven beschikbaar.

Nieuw beleid

Het afgelopen jaar hebben ons reeds verschillende verzoeken bereikt vanuit verschillende kernen in de gemeente om aankoop of gebruik van een bij onze gemeente in eigendom zijn perceel. De verzoeken betreffen uiteenlopend het mogen verwerven of huren van openbaar groen, bermgedeeltes van wegen, agrarische en bospercelen.

De betreffende verzoekers is medegedeeld, dat eerst na vaststelling van beleid door de Raad een beslissing op het verzoek wordt genomen.

Openbaar c.q. verkeersgroen volgens bestemmingsplan

Uitgangspunten

 • Toetsing aan bestemmingsplan

 • Toetsing aan het Groenbeleidsplan en/of het Natuur- en landschapsbeleidsplan. Stroken of percelen die staan aangeduid als hoofdstructuur komen onder geen enkele voorwaarde voor privatisering in aanmerking.

 • Onderhoud van bomen die deel uitmaken van een laanbeplanting blijft bij de gemeente, ongeacht het feit, of het betreffende perceelsgedeelte verhuurd is.

 • Stroken of percelen, gelegen op hoeken van aansluitingen met straten of wegen worden in beginsel niet geprivatiseerd in verband met het waarborgen van de verkeersveiligheid (uitzicht).

 • Stroken of percelen waarin nutsleidingen zijn gelegen of waarin andere openbare nutsvoorzieningen aanwezig zijn komen niet voor verkoop in aanmerking.

 • Er mogen geen grotere percelen worden verhuurd of verkocht, dan 150 vierkante meter.

 • De gemeente behoudt zich het recht voor om nadere aanwijzingen te geven of eisen te stellen ten aanzien van de inrichting van het verhuurde of verkochte perceel.

 • Door verkoop van een perceelsgedeelte mag geen verkleining van een bestaand restperceel plaatsvinden.

Prijsvorming

Algemeen

Ten aanzien van de prijsvorming wordt evenwicht gezocht tussen enerzijds het belang van de gemeente van kostenbesparing bij het afstoten van reststroken openbaar gebied en anderzijds het zakelijk belang om gronden tegen een aanvaardbare marktprijs te verkopen.

Met name bij het zogenaamde snippergroen is het gemeentelijk belang van afstoting groter door het arbeidsintensieve onderhoud. Voor een koper zijn de bijkomende kosten zoals notaris en kadastraal recht relatief hoog per vierkante meter.

Bij de prijsstelling is tevens rekening gehouden met het feit, dat slechts een beperkt gebruik van de grond mogelijk is.

Bij verkoop van grotere stroken of perceelsgedeelten kan ten opzichte van het oorspronkelijk bouwperceel van de koper een waardevermeerdering ontstaan of zelfs een grotere bouwmogelijkheid.

De tariefstelling voor de verkoop van openbaar gebied zal jaarlijks worden bezien of aanpassing noodzakelijk is. Deze tarieven zullen meegenomen bij de jaarlijkse vaststelling van de grondprijzen voor woningbouw.

Verkoop

Teneinde de verkoop van relatief kleine strookjes enigszins aantrekkelijk te maken ten opzichte van de aankoop van grotere stroken wordt een progressief tarief gehanteerd.

 • 1.

  De prijs van stroken grond bedraagt voor de eerste 50 m² ƒ 50,-- per vierkante meter.

 • 2.

  De prijs van de vierkante meters vanaf 50 m² bedraagt ƒ 100,-- per vierkante meter.

 • 3.

  Indien de bebouwingsmogelijkheid door de aankoop groter wordt dan 15 m² is de geldende prijs voor bouwgrond bepalend.

 • 4.

  Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper.

Verhuur

In principe dient bij privatisering van reststroken openbaar gebied de voorkeur uit te gaan naar verkoop in verband met eenmalige administratieve handelingen. Bij verhuur dient telkens na afloop van de huurperiode opnieuw een nota te worden verzonden. Voorts dienen alle betalingen te worden gecontroleerd en geadministreerd.

Indien verkoop niet mogelijk is maar verhuur wel bedraagt de huursom voor stroken of perceels-gedeelten met een oppervlakte tot 50 m² ƒ 50,-- per jaar en met een oppervlakte boven de 50 m ² bedraagt de huursom ƒ 100,-- per jaar.

Percelen met agrarische bestemming

De gemeente heeft enkele percelen in eigendom, welke een agrarische bestemming hebben. In principe wordt ten aanzien van de verkoop een terughoudend beleid gevoerd, omdat dergelijke percelen wellicht ooit als compensatiegrond kunnen worden ingebracht. In principe worden geen langlopende contracten aangegaan, zoals pacht, teneinde op korte termijn over de gronden te kunnen beschikken.

Uitgangspunten

• Per geval bekijken of het betreffende perceel in de toekomst kan dienen als compensatiegrond, afhankelijk hiervan kan het perceel worden verkocht, verpacht of in gebruik gegeven.

• Slechts ten behoeve van agrarisch gebruik of ten behoeve van natuur en landschap privatiseren.

• Het oprichten van bouwwerken is niet toegestaan.

Prijsvorming

Indien ondanks het terughoudende beleid in een incidenteel geval toch tot verkoop kan worden overgegaan zal de prijs worden bepaald door taxatie en kosten koper.

Percelen met de bestemming bos

De gemeente heeft verspreid door de gemeente bospercelen in eigendom.

Het grootste bosgebied dat in eigendom is bij de gemeente betreft het gebied behorende bij het dagrecreatieterrein ’t Zand.

Tevens zijn nog gemeentelijke bospercelen gelegen in villawijk ’t Zand. Voorts zijn nog enkele solitair gelegen bospercelen in het buitengebied in eigendom bij de gemeente.

Uitgangspunten

• Percelen of perceelsgedeelten behorende tot het dagrecreatieterrein ’t Zand komen niet voor privatisering in aanmerking.

• Percelen of perceelsgedeelten gelegen in villawijk ’t Zand komen niet voor verkoop in aanmerking. De wijk is gelegen in een bosgebied. Teneinde het karakter van het bosgebied te waarborgen is verkoop niet wenselijk. De thans aanwezige woningen en bijbehorende erven zijn geïntegreerd in het gehele gebied.

• Solitair gelegen percelen die grenzen aan een bos of natuurterrein en als zodanig hierin geïntegreerd kunnen worden komen in principe voor verkoop in aanmerking.

Prijsvorming

Bij de verkoop van bospercelen wordt de prijs bepaald aan de hand van een taxatie en kosten koper.

Overgangsrecht

Alle huidige huurovereenkomsten zijn voor onbepaalde tijd aangegaan en dienen te worden gerespecteerd. Derhalve vallen deze onder het overgangsrecht.

Dit betekent, dat de tarieven zoals in de betreffende huurovereenkomsten zijn genoemd van kracht blijven zolang betrokkenen huurder van het betreffende perceel blijven. Op het moment, dat een nieuwe overeenkomst moet worden aangegaan op verzoek van huurder of omdat een nieuwe kandidaat huurder zich meldt wordt getoetst aan het bovenomschreven beleid.

Dit kan naast een hogere huursom ook betekenen, dat een bepaald perceelsgedeelte niet meer verhuurd kan worden aangezien dit past binnen het bovenstaande beleid. Het betreffende perceel komt in dit geval terug naar de gemeente.

Van kracht worden beleid

Deze beleidsnotitie bevatten regels hoe het gemeentebestuur met verzoeken van derden of op basis van interne initiatieven tot privatisering van stroken of percelen openbaar gebied of andere gemeentelijke percelen dient om te gaan.

De beleidsnotitie heeft een indirect een externe werking naar de burger doordat toetsing aan het beleid zal plaatsvinden.

Noodzaak om afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren is niet noodzakelijk.

Bekendmaking beleid

• Publicatie in ‘Ons Weekblad’ en ‘Ons Weekblad Nieuw-Ginneken’.

• Publicatie op de informatieborden.

• Mededeling aan degenen die reeds een verzoek om koop of huur van openbaar gebied of anderszins hebben ingediend

• Terinzage legging van de notitie.

• Tegen betaling een exemplaar van de notitie verstrekken.

Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking op de dag volgend op de dag dat zij zijn bekendgemaakt en voor een ieder ter inzage liggen.

November 1999, afdeling ROB/AE