Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Verordening "Luchthavenregeling Terlet te Arnhem"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening "Luchthavenregeling Terlet te Arnhem"
CiteertitelLuchthavenregeling Terlet te Arnhem
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpverkeer en vervoer, toezicht, veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet luchtvaart
 2. Provinciewet, artikel 158, eerste lid, aanhef en onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-201217-10-2014Nieuwe regeling

29-02-2012

Provinciaal Blad, 2012/59

PS2012-50

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening "Luchthavenregeling Terlet te Arnhem"

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelezen het voorstel PS 2011-016989 van Gedeputeerde Staten van 17 januari 2012, inzake het vaststellen van de ontwerpverordening “Luchthavenregeling Terlet te Arnhem”; Gelet op de Wet luchtvaart en artikel 158, eerste lid, aanhef en onder b van de Provinciewet;

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende verordening:

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze luchthavenregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet luchtvaart;

 • b.

  regeling: de Regeling burgerluchthavens;

 • c.

  luchthaven: een terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

 • d.

  exploitant: de houder van een luchthavenregeling;

 • e.

  gebruiker: een luchtvaartmaatschappij, alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert;

 • f.

  Rvglt: Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;

 • g.

  daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang, zoals geldt voor de positie 52.00 graden N en 05.00 graden O op zeeniveau;

 • h.

  vliegbeweging: een start of landing met een luchtvaartuig;

 • i.

  motorzweefvliegtuig: vliegtuig dat bij uitgeschakelde motor de eigenschappen heeft van

   

  een zweefvliegtuig;

 • j.

  zweeftoestel: luchtvaartuig, niet zijnde TMG, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de

   

  lucht kan worden gehouden door aerodynamische reactiekrachten en waarvan de vrije

   

  vlucht niet afhankelijk is van een motor;

 • k.

  zweefvliegtuig: zweeftoestel met een vaste vleugel;

 • l.

  schermvliegtuig: zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur dat kan worden gedragen en slechts gestart en geland kan worden door gebruik te maken van de benen van de bestuurder;

 • m.

  schermzweeftoestel: ongemotoriseerd schermvliegtuig;

 • n.

  motorvliegtuig: klein vliegtuig dat wordt voortbewogen door een motor;

 • o.

  TMG (Touring Motor Glider): een toestel dat alleen kan stijgen met behulp van een motor;

 • p.

  modelvliegtuig: een luchtvaartuig van geringe afmeting, waarvan de totale startmassa niet meer dan 25 kilogram bedraagt.

Artikel 1.2 Exploitant

De luchthaven wordt geëxploiteerd en beheerd door de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT).

Hoofdstuk 2 Aanduiding luchthaven

Artikel 2.1 Locatie-aanduiding

Deze luchthavenregeling is van toepassing op een terrein gelegen aan de Apeldoornseweg 203, 6816 SM te Arnhem, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie A, nummers 1631, 1641, 1706 en 1707; geografische aanduiding 51°56’9”N en 5°52’19”E. De locatie van de luchthaven is weergegeven in bijlage 1.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden luchthaven

Artikel 3.1 Typen luchtvaartuigen

 • 1

  Onverminderd de bepalingen uit de wet en de Rvglt, mag de luchthaven uitsluitend gebruikt worden door (motor)zweefvliegtuigen, motorvliegtuigen, modelvliegtuigen en schermzweeftoestellen.

 • 2

  Het gebruik door schermzweeftoestellen is toegestaan onder de voorwaarde dat

   

  schermzweven slechts wordt beoefend indien geen andere vliegactiviteiten op de luchthaven plaatsvinden.

Artikel 3.2 Meteorologische omstandigheden

Het gebruik of doen gebruiken van de luchthaven is alleen toegestaan in Visual Meteorological Conditions.

Artikel 3.3 Aantal vliegbewegingen

Per gebruiksjaar mogen maximaal 19000 gemotoriseerde vliegbewegingen plaatsvinden.

Artikel 3.4 Tijden, dagen waarop gevlogen mag worden

De inrichting mag slechts in werking zijn gedurende de daglichtperiode.

Artikel 3.5 Gebruiksjaar

Het gebruiksjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het daarop volgende jaar.

Artikel 3.6 Logboek

De exploitant houdt een logboek bij waarin zijn opgenomen de aantallen vluchten, het baangebruik, het soort luchtvaartuigen en de bijbehorende data en tijdstippen.

Artikel 3.7 Jaarlijkse rapportage

Binnen vier weken na het einde van een gebruiksjaar overlegt de in artikel 1.2 genoemde exploitant een rapportage aan het bevoegd gezag over het gebruik van de luchthaven gedurende het betreffende gebruiksjaar. De inhoud van de rapportage bevat in ieder geval de in artikel 3.6 genoemde punten en moet voldoen aan de vereisten gesteld in de regeling.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Inwerkingtreding:  

Deze luchthavenregeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze luchthavenregeling kan worden aangehaald als: Luchthavenregeling Terlet te Arnhem.

Provinciale Staten van Gelderland