Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201031-12-2009Nieuwe regeling

10-11-2009

Hofnieuws, 18-11-2009

304158

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

De raad van de gemeente Hof van Twente;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229 eerste lid aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES (Legesverordening 2010 Hof van Twente)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;’

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;’

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grond-exploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergun-ning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

 

Artikel 8 Aanslaggrens

Leges van minder dan € 2,40 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één schriftelijke kennisgeving verenigde verschuldigde bedragen Leges aangemerkt als één belastingbedrag.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling. .

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De verordening ‘Legesverordening 2009 Hof van Twente’, wordt ingetrokken met ingang van de in het vijfde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening alsmede titel 1, 3 en 4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel treden in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden.

 • 4.

  Titel 4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel vervalt op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. Met dien verstande dat titel 4 van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 5.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 6.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2010 Hof van Twente’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 10 november 2009.

 

De raad van de gemeente Hof van Twente,

de griffier, de voorzitter,

 

A.W. Averink H. Kok

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010 Hof van Twente.

 

 

 

 

 

 

TITEL 1

Algemene dienstverlening

 

 

hoofdstuk 1

burgerlijke stand

 

 

 

·huwelijk

 

 

 

·abonnementen

 

 

hoofdstuk 2

reisdocumenten

 

 

hoofdstuk 3

rijbewijzen

 

 

hoofdstuk 4

verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

hoofdstuk 5

verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

hoofdstuk 6

verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (niet van toepassing)

hoofdstuk 7

bestuursstukken

 

 

hoofdstuk 8

vastgoedinformatie

 

 

hoofdstuk 9

overige publiekszaken

 

 

hoofdstuk 10

gemeentearchief

 

 

hoofdstuk 11

huisvestingswet (niet van toepassing)

 

 

hoofdstuk 12

leegstandswet (niet van toepassing)

 

 

hoofdstuk 13

gemeentegarantie (niet van toepassing)

 

 

hoofdstuk 14

marktstandplaatsen

 

 

hoofdstuk 15

winkeltijdenwet

 

 

hoofdstuk 16

kansspelen

 

 

hoofdstuk 17

kinderopvang (niet van toepassing)

 

 

hoofdstuk 18

telecommunicatie

 

 

hoofdstuk 19

verkeer en vervoer

 

 

 

·ontheffingen bijzonder vervoer

 

 

 

·gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

·wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

 

hoofdstuk 20

permanent wonen recreatiewoning

 

 

hoofdstuk 21

vergunning verblijfsrecreatie

 

 

hoofdstuk 22

vuurwerkvergunning

 

 

hoofdstuk 23

vent- en standplaatsvergunning

 

 

hoofdstuk 24

diversen

 

 

 

·vergunning algemeen

 

 

 

·kopieën

 

 

 

 

 

 

TITEL 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag (schetsplan)

 

 

hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

·bouwactiviteiten

 

 

 

·extra welstandstoets

 

 

 

·verplicht advies agrarische commissie: (niet van toepassing)

 

 

 

·achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

·beoordeling aanvullende gegevens

 

 

 

·bouwactiviteiten van tijdelijke aard

 

 

 

·beleidsregel hogere grenswaarde geluidsbelasting

 

 

 

·aanlegactiviteiten

 

 

 

·planologisch strijdig waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

·in gebruik nemen of gebruiken gebouwen in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

·activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde dorps- stadsgezichten

 

 

 

·sloopactiviteiten

 

 

 

·aanleggen veranderen weg (niet van toepassing)

 

 

 

·uitweg/inrit

 

 

 

·kappen

 

 

 

·opslag van roerende zaken (niet van toepassing)

 

 

 

·projecten of handelingen in het kader van natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

·handelingen in het kader van de Flora/ Fauna wet

 

 

 

·andere activiteiten

 

 

 

·omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

·beoordeling bodemrapport

 

 

 

·advies

 

 

 

·verklaring van geen bedenkingen

 

 

hoofdstuk 4

vermindering (niet van toepassing)

 

 

hoofdstuk 5

teruggaaf

 

 

 

·teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- activiteiten

 

 

 

·teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- activiteiten

 

 

 

·teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- activiteiten

 

 

 

·teruggaaf leges conceptaanvraag

 

 

hoofdstuk 6

intrekking omgevingsvergunning

 

 

hoofdstuk 7

wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

hoofdstuk 8

aanpassing bestemmingsplan

 

 

hoofdstuk 9

sloopmelding

 

 

hoofdstuk 10

overig

 

 

 

 

 

 

TITEL 3

dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

hoofdstuk 1

horeca

 

 

 

·drank en horecawet

 

 

 

·ontheffing openingstijden

 

 

hoofdstuk 2

organiseren evenementen of markten

 

 

 

·muziek, zang op de openbare weg

 

 

 

·reclamevergunning

 

 

hoofdstuk 3

prostitutiebedrijven

 

 

hoofdstuk 4

splitsingsvergunning woonruimte (niet van toepassing)

 

 

hoofdstuk 5

leefmilieuverordening (niet van toepassing)

 

 

hoofdstuk 6

brandbeveiligingsverordening

 

 

hoofdstuk 7

in titel 3 niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

Titel 4

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

 

 

hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag (schetsplan)

 

 

hoofdstuk 3

vergunning vallend onder fysieke leefomgeving

 

 

 

·bouwvergunning

 

 

 

·extra welstandstoets

 

 

 

·verplicht advies agrarische commissie: (niet van toepassing)

 

 

 

·achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

·beoordeling aanvullende gegevens

 

 

 

·tijdelijke bouwvergunning

 

 

 

·beleidsregel hogere grenswaarde geluidsbelasting

 

 

 

·aanlegactiviteiten

 

 

 

·planologisch strijdig waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

·in gebruik nemen of gebruiken gebouwen in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

·activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde dorps- stadsgezichten

 

 

 

·sloopactiviteiten

 

 

 

·aanleggen veranderen weg (niet van toepassing)

 

 

 

·uitweg/inrit

 

 

 

·kappen

 

 

 

·opslag van roerende zaken (niet van toepassing)

 

 

 

·projecten of handelingen in het kader van natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

·handelingen in het kader van de Flora/ Fauna wet

 

 

 

·andere activiteiten

 

 

 

·bouwvergunning in twee fasen

 

 

 

·beoordeling bodemrapport

 

 

 

·advies

 

 

 

·verklaring van geen bedenkingen (niet van toepassing)

 

 

hoofdstuk 4

vermindering (niet van toepassing)

 

 

hoofdstuk 5

teruggaaf

 

 

 

·teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag bouwvergunning

 

 

 

·teruggaaf als gevolg van intrekking verleende bouwvergunning

 

 

 

·teruggaaf als gevolg van het weigeren van een bouwvergunning

 

 

 

·teruggaaf leges conceptaanvraag

 

 

hoofdstuk 6

intrekking omgevingsvergunning (niet van toepassing)

 

 

hoofdstuk 7

wijziging bouwvergunning als gevolg van wijziging bouwplan

 

 

hoofdstuk 8

aanpassing bestemmingsplan

 

 

hoofdstuk 9

sloopmelding

 

 

hoofdstuk 10

overig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

 

 

 

 

 

Titel 1.1

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

1.1

Terzake van de voltrekking van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk gelden de volgende tarieven:

 

 

 

Locatie: Gemeentehuis, de Höfte 7 te Goor

 

 

1.1.1

Voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, zonder ceremonieel karakter, op maandag om 09.00 uur en om 09.15 uur, in het gemeentehuis, de Höfte 7 te Goor, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet

 

gratis

1.1.2

Op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet en met uitzondering van de tijdstippen genoemd in onderdeel 1.1.1. van deze tabel, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in het gemeentehuis, de Höfte 7 te Goor

290,70

1.1.3

Op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in het gemeentehuis, de Höfte 7 te Goor

370,00

 

Locaties: Dingspelerberg en "Den Haller"

 

 

1.1.4

Op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt op de Dingspelerberg te Markelo of in restaurant “Den Haller” te Diepenheim

475,70

1.1.5

Op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt op de Dingspelerberg te Markelo of in restaurant “Den Haller” te Diepenheim

634,25

 

Locaties: "Parochiehuis" en "Het Beaufort"

 

 

1.1.6

Op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in het "Parochiehuis" aan de Langestraat te Delden dan wel in "Het Beaufort", aan het Burg. de Beaufortplein te Markelo

370,00

1.1.7

Op zaterdag met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in het "Parochiehuis" aan de Langestraat te Delden dan wel in "Het Beaufort", aan het Burg. de Beaufortplein te Markelo

475,70

 

Overige locaties

 

 

1.1.8

Op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte of op een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie

290,70

1.1.9

Op zaterdag met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte of op een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie

370,00

1.1.10

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij geen gebruik wordt gemaakt van een trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte

83,35

1.1.11

Indien op basis van de tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1 t/m 1.1.10 meerdere tarieven van toepassing kunnen zijn, geldt het hoogste tarief

 

 

1.1.12

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

264,75

1.1.13

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje, of een duplicaat daarvan

17,35

1.1.14

Voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege bedraagt het tarief per getuige

16,65

1.1.15

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

 

1.1.15.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elke op die lijst vermelde aangifte

4,10

1.1.15.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren, alsmede geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

4,10

1.1.16

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 1.1.15.1 en 1.1.15.2 bedoeld:

 

 

1.1.16.1

voor de periode van een maand

54,80

1.1.16.2

voor de periode van drie maanden

96,00

1.1.16.3

voor de periode van zes maanden

164,55

1.1.16.4

voor de periode van een jaar

274,25

1.1.17

Het tarief bedraagt terzake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

8,20

1.1.18

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

Titel 1.2

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

50,90

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

56,90

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

50,90

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

8,95

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

20,90

1.2.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

8,95

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

42,85

1.2.1.8

tot het verstrekken van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag – anders dan door overmacht – niet compleet kan worden overgelegd, de terzake verschuldigde leges, verhoogd met

12,85

1.2.2

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

41,00

1.2.3

Het tarief als genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

1.2.4

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

19,50

 

 

 

 

Titel 1.3

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

42,20

1.3.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen en bromfietscertificaten (CRR)

4,15

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

30,20

 

 

 

 

Titel 1.4

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

6,65

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

117,30

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

335,25

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

637,05

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

1742,60

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

2011,65

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente gedurende de periode van één jaar

502,90

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens, omtrent één persoon, die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

6,70

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

117,30

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

335,25

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

637,05

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

1742,60

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

2011,65

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,50

1.4.6

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

5,50

 

 

 

 

Titel 1.5

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

1.5.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

2,75

 

 

 

 

Titel 1.6

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.7

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor één kalenderjaar op de stukken van de raadsvergaderingen:

54,85

1.7.2

indien de aanvraag gedaan wordt in de loop van het kalenderjaar, dan is het tarief genoemd in onderdeel 1.7.1 verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

 

1.7.3

Politieke partijen en groeperingen die geregistreerd staan bij de kiesraad dan wel zijn opgenomen in het "register van aanduidingen van politieke groeperingen" zijn vrijgesteld van de heffing als bedoeld in de onderdelen 1.7.1 en 1.7.2.

 

 

 

 

 

 

Titel 1.8

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

10,55

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 40a van de Wet Waardering Onroerende Zaken tot het verstrekken van de WOZ-waarde van één woning

10,00

 

 

 

 

Titel 1.9

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vitae

6,65

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

6,65

 

 

 

 

Titel 1.10

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

8,20

1.10.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,20

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

4,35

 

 

 

 

Titel 1.11

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.12

Hoofdstuk 12 Leegstandwet (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.13

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.14

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Marktverordening gemeente Hof van Twente, voor het innemen van een standplaats op de markt

13,30

1.14.2

Het tarief bedraagt ter zake van het inschrijven op de wachtlijst als bedoeld in artikel 2.7 van de marktverordening

17,00

1.14.3

Het tarief bedraagt ter zake van het jaarlijks handhaven van de inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 2.7 van de marktverordening

17,00

 

 

 

 

Titel 1.15

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

1.15

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

10,95

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

5,50

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

5,50

 

 

 

 

Titel 1.16

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b, eerste lid van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten

90,50

1.16.1.3

voor een periode van achtenveertig maanden voor één speelautomaat

226,50

1.16.1.4

voor een periode van achtenveertig maanden voor twee of meer speelautomaten

360,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

8,20

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

8,20

 

 

 

 

Titel 1.17

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.18

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

274,25

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.18.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,15

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.18.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met

0,50

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.18.1, verhoogd met

137,10

1.18.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

1.18.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

 

 

 

 

Titel 1.19

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

 

Titel 1.19.1

ontheffingen bijzonder vervoer

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

34,75

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, anders dan bedoeld in onderdeel 1.19.1.1

21,90

1.19.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

34,75

Titel 1.19.2

gehandicaptenparkeerkaart

 

 

1.19.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.2.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarbij de gehandicaptenparkeerkaart wordt verleend voor een periode van 5 jaren of indien de aanvraag niet kan worden gehonoreerd

71,25

1.19.2.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarbij de gehandicaptenparkeerkaart wordt verleend voor een periode van korter dan 5 jaren, per jaar waarvoor de gehandicaptenparkeerkaart wordt verleend

14,25

 

Indien een in onderdelen 1.19.2.1 of 1.19.2.2 verleende gehandicaptenparkeerkaart niet wordt opgehaald vanwege het overlijden van de aanvrager, zijn geen leges verschuldigd.

 

 

1.19.2.3

tot het vervangen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) ingeval van verlies, diefstal, beschadiging of slijtage

23,30

1.19.2.4

tot het plaatsen of vervangen van een "kentekenbord" bij een invalidenparkeerplaats

74,40

Titel 1.19.3

wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

 

1.19.3.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen bedraagt:

 

 

1.19.3.1.1

voor een aanvraag van een eenmalige ontheffing

105,70

1.19.3.1.2

voor een aanvraag van een ontheffing geldig voor de duur van drie jaar

142,70

1.19.3.2

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van een verleende ontheffing als bedoeld in onderdeel 1.19.3.1.2 voornoemd, voor de duur van nog eens drie jaar, bedraagt

95,10

 

 

 

 

Titel 1.20

Hoofdstuk 20 Permanent wonen recreatiewoning

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gedoogbesluit voor het permanent wonen in een recreatiewoning voor onbepaalde tijd

438,45

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gedoogbesluit voor het permanent wonen in een recreatiewoning voor bepaalde tijd

211,40

 

 

 

 

Titel 1.21

Hoofdstuk 21 Vergunning Verblijfsrecreatie

 

 

1.21.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 4 afdeling 5 van de Algemene Plaatselijke verordening

226,65

1.21.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:15 derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

31,70

 

 

 

 

Titel 1.22

Hoofdstuk 22 Vuurwerkvergunning

 

 

1.22

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor de verkoop van vuurwerken, alsmede de opslag daarvan

111,10

 

 

 

 

Titel 1.23

Hoofdstuk 23 Vent- en standplaatsvergunning

 

 

1.23

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ventvergunning op het grondgebied van de gemeente Hof van Twente als bedoeld in artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening of een standplaatsvergunning op het grondgebied van de gemeente Hof van Twente als bedoeld in artikel 5:16 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

1.23.1

geldig voor maximaal één kalenderdag per kalenderjaar

22,20

1.23.2

geldig voor maximaal 7 kalenderdagen per kalenderjaar

55,55

1.23.3

geldig voor maximaal 28 kalenderdagen per kalenderjaar

111,10

1.23.4

geldig voor maximaal 52 kalenderdagen per kalenderjaar

166,70

1.23.5

geldig voor maximaal 104 kalenderdagen per kalenderjaar

277,90

1.23.6

geldig voor meer dan 104 kalenderdagen per kalenderjaar

389,00

 

 

 

 

Titel 1.24

Hoofdstuk 24 Diversen

 

 

1.24

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.24.1

een beschikking op aanvraag (vergunning), voor zover daarvoor niet elders in Titel 1 of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

13,70

1.24.2

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,70

1.24.3

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

6,60

1.24.4

afschriften, kaarten, tekeningen, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.24.4.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,20

1.24.4.2

per pagina op papier van A3-formaat

0,40

1.24.4.3

per pagina op papier van een formaat groter dan A3-formaat

8,40

 

 

 

 

TITEL 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Titel 2.1

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van titel 2 wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in titel 2 onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd en waarbij de inhoud van het bouwwerk wordt berekend conform NEN 2580 en welke bouwkosten door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks worden genormeerd en gepubliceerd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.1.1.3

sloopkosten (niet van toepassing)

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

2.1.2

De in titel 2 voorkomende begrippen, die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

De in titel 2 voorkomende begrippen, die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.2

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (schetsplan)

 

 

2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

27,10

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag (schetsplan) om een omgevingsvergunning: 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

Titel 2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

 

2,25%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

110,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

 

2,00%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

4500,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

 

1,90%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

10000,00

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

 

1,80%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

19000,00

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

 

1,70%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

36000,00

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

 

1,60%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

85000,00

 

en een maximum van:

150000,00

 

 

 

 

Titel 2.3.1.2

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief verhoogd met 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen in het bouwplan voordoen en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 150% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief verhoogd met 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, indien voor de aanvraag om de omgevingsvergunning aanvullende gegevens moeten worden opgevraagd c.q. ingediend.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.1.6

Bouwactiviteit van tijdelijke aard

 

 

2.3.1.6

Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit van tijdelijke aard als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

2.3.1.6.1

als het oppervlak kleiner of gelijk is aan 30 m²

82,55

2.3.1.6.2

als het oppervlak groter dan 30 m² en kleiner dan of gelijk aan 100 m² is

166,70

2.3.1.6.3

als het oppervlak groter is dan 100 m²

277,85

2.3.1.6.4

Indien de instandhoudingtermijn van het tijdelijke bouwwerk langer dan 1 jaar is, worden de bovenstaande bedragen als volgt verhoogd:

 

 

2.3.1.6.4.1

instandhoudingtermijn van maximaal 2 jaar: 25%

 

 

2.3.1.6.4.2

instandhoudingtermijn meer dan 2 jaar en maximaal 3 jaar: 50%

 

 

2.3.1.6.4.3

instandhoudingtermijn meer dan 3 en maximaal 4 jaar: 75%

 

 

2.3.1.6.4.4

instandhoudingtermijn meer dan 4 jaar en maximaal 5 jaar: 100%

 

 

2.3.1.6.4.5

Indien de aanvrager schriftelijk melding maakt van het verwijderen van het tijdelijke bouwwerk binnen de vergunde periode, wordt een teruggave van de leges verstrekt dat gelijk is aan de genoemde verhoging. Bij verlenging van de instandhoudingtermijn (tot maximaal 5 jaar) wordt het verschil in het verhogingspercentage in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.1.7

Beleidsregel Hogere Grenswaarde Geluidsbelasting

 

 

2.3.1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder

528,55

2.3.1.7.2

Het tarief genoemd in onderdeel 2.3.1.7.1 wordt - voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag - via een aan de aanvrager mee te delen door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting verhoogd met de begrote kosten van:

 

 

2.3.1.7.2.1

de eventuele noodzakelijke advieskosten van een externe deskundige

 

 

2.3.1.7.2.2

de kosten voor het eventueel plaatsen van één of meerdere – wettelijk vereiste – bekendmakingen.

 

 

2.3.1.7.3

Voor de toepassing van de onderdelen 2.3.1.7.1 en 2.3.1.7.2 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 10%

 

 

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

79,35

 

en een maximum van:

123,60

2.3.2.2

Als de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden van tijdelijke aard waarvoor een aanlegvergunning met toepassing van artikel 3.17 van de Wet ruimtelijke ordening moet worden verleend, wordt het overeenkomstig onderdeel 2.3.2.1 berekende bedrag verhoogd met

198,35

Titel 2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

 

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

82,25

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

285,60

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast voor het bouwen van een aanbouw of een bijgebouw bij een kampeermiddel als bedoeld in 1.1 "De negen Voorwaarden" van het "Stacaravanbeleid Gemeente Hof van Twente", verhoogd met

82,25

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)(projectbesluit)

900,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

82,25

2.3.3.5

afwijking exploitatieplan (niet van toepassing)

 

 

2.3.3.6

afwijking van provinciale regelgeving (niet van toepassing)

 

 

2.3.3.7

afwijking van nationale regelgeving (niet van toepassing)

 

 

2.3.3.8

afwijking van voorbereidingsbesluit (niet van toepassing)

 

 

2.3.3.9.1

Het tarief genoemd in de onderdelen 2.3.3.2, 2.3.3.3 en 2.3.3.4 wordt - voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag - via een aan de aanvrager mee te delen door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting verhoogd met de begrote kosten van:

 

 

 

-de eventuele noodzakelijk advieskosten en/of onderzoekskosten van een externe deskundige

 

 

 

-de interne kosten van de gemeente ter verkrijging en beoordeling van de in dit onderdeel genoemde adviezen van een externe deskundige, en het opstellen c.q. het voorbereiden van , ad. € 90,00 per uur

 

 

 

-de kosten voor het plaatsen van één of meerdere - wettelijk vereiste - bekendmakingen

 

 

2.3.3.9.2

Voor de toepassing van het onderdeel 2.3.3.9.1 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.4

Vermindering (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

2.3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van werken zoals bedoeld in artikel 2.1.1.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken of inrichtingen:

 

 

 

Categorie en gebruiksoppervlakte:

 

 

2.3.5.1.1

categorie 1 0 t/m 100 m²

495,30

2.3.5.1.2

categorie 2 101 t/m 500 m²

349,40

 

vermeerderd met een tarief per m² van

1,50

2.3.5.1.3

categorie 3 501 t/m 2.000 m²

804,89

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,52

2.3.5.1.4

categorie 4 2001 t/m 5000 m²

1634,48

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,12

2.3.5.1.5

categorie 5 5.001 t/m 50.000 m²

2154,23

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,03

2.3.5.1.6

categorie 6 meer dan 50.000 m²

3284,68

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,01

2.3.5.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in ondereel 2.3.5.1 welke betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning, indien het betreft:

 

 

2.3.5.2.1

uitbreiding van de gebruiksoppervlakte, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van de uitbreiding van de gebruiksoppervlakte;

 

 

2.3.5.2.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele in onderdeel 2.3.5.1 bedoelde werken, dan wel een deel van die werken, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of het gewijzigd gebruik tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de gebruiksoppervlakte van de herindeling, interne verbouwing of het gewijzigd gebruik.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

160,80

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke Monumentenverordening (01-01-2003) aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

80,50

 

 

 

 

Titel 2.3.7

sloopactiviteiten

 

 

2.3.7.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening Hof van Twente 2009 een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

82,25

 

 

 

 

Titel 2.3.8

aanleggen of veranderen weg (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.9

uitweg/inrit

 

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

16,65

 

 

 

 

Titel 2.3.10

kappen

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3 van de Bomenverordening gemeente Hof van Twente 2006 (kapvergunning) een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

27,40

 

 

 

 

Titel 2.3.11

opslag van roerende zaken (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.12

projecten of handeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het beoordelen van een rapport op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

54,80

 

 

 

 

Titel 2.3.13

handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

2.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het beoordelen van een rapport op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

54,80

 

 

 

 

Titel 2.3.14

andere activiteiten

 

 

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

82,25

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

 

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.15

omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

2.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

54,80

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

300,00

2.3.16.3

voor de beoordeling van een archeologisch vervolgonderzoek op het archeologisch bodemrapport als bedoeld in 2.3.16.2 wordt – voorafgaand aan de beoordeling daarvan – het tarief aan de aanvrager meegedeeld via een door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting van:

 

 

 

-de eventuele noodzakelijk advieskosten van een externe deskundige

 

 

 

-de interne kosten van de gemeente ter verkrijging en beoordeling van de hiervoor genoemde adviezen van een externe deskundige, ad. € 90,00 per uur

 

 

 

-de kosten voor het eventueel plaatsen van één of meerdere - wettelijk vereiste - bekendmakingen

 

 

2.3.16.4

Voor de toepassing van de onderdelen 2.3.16.2 en 2.3.16.3 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

2.3.16.5

Indien het rapport een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft

54,80

 

 

 

 

Titel 2.3.17

advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.18

verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

100,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.4

Hoofdstuk 4 Vermindering (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.5

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

Titel 2.5.1

teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project, als bedoeld in onderde 2.3.1 of hoofdstuk 2.8 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, doch voor verlening van de vergunning, 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip als bedoeld in onderdeel 2.5.1.1 na het in behandeling nemen ervan, doch voor verlening van de vergunning, 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.3

De teruggaaf, bedoeld in de onderdelen 2.5.1.1 en 2.5.1.2 de kosten welke op het moment van intrekking van de aanvraag door de gemeente zijn gemaakt dan wel nog moeten worden gemaakt in verband met de aanvraag

 

 

 

 

 

 

Titel 2.5.2

teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 18 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.5.3

teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Indien de gemeente geen vergunning kan verlenen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1, en de aanvraag ingetrokken wordt voordat het besluit tot weigering van de vergunning is genomen, bedraagt de teruggaaf 75 % van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.3

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.2 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking, waarbij de vergunning is verleend, bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.5.4

teruggaaf leges conceptaanvraag

 

 

2.5.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning (bedoeld in hoofdstuk 3) of een aanpassing bestemmingsplan (bedoeld in hoofdstuk 8) is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag of principeverzoek als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 8, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt teruggaaf verleend van de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag of het principeverzoek geheven leges

 

 

 

 

 

 

Titel 2.6

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

100,00

 

 

 

 

Titel 2.7

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2.7

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in hoofdstuk 3, met dien verstande dat zij niet minder dan € 110,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.8

Hoofdstuk 8 Aanpassing bestemmingsplan

 

 

2.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek (zonder schetsplan als bedoeld in 2.2.1)

27,10

2.8.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

900,00

2.8.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot toepassing van de artikelen 3.1, 3.6 lid 1 sub a of b,of 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening

82,25

2.8.4

Onderdeel 2.5.4 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot teruggaaf van de leges als bedoeld in onderdeel 2.8.1

 

 

2.8.5

Het tarief genoemd in onderdelen 2.8.2 en 2.8.3 wordt - voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag - via een aan de aanvrager mee te delen door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting verhoogd met de begrote kosten van:

 

 

 

-de eventuele noodzakelijk advieskosten en/of onderzoekskosten van een externe deskundige

 

 

 

-de interne kosten van de gemeente ter verkrijging en beoordeling van de in hiervoor genoemde adviezen van een externe deskundige en het opstellen c.q. het voorbereiden van de procedure tot herziening, wijziging of van het bestemmingsplan of een beheersverordening, ad. € 90,00 per uur

 

 

 

-de kosten voor het plaatsen van één of meerdere - wettelijk vereiste - bekendmakingen

 

 

2.8.6

Voor de toepassing van het onderdeel 2.8.5 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.9

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

 

2.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening Hof van Twente 2009

41,10

 

 

 

 

Titel 2.10

Hoofdstuk 10 Overig

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overdragen van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening Hof van Twente 2009

16,40

2.10.2

Het tarief voor het verstrekken van de “welstandsnota gemeente Hof van Twente 2009” bedraagt:

 

 

2.10.2.1

alleen een boekwerk (in kleur)

16,65

2.10.2.2

een set kaarten

49,45

2.10.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling, een andere beschikking of een principeverzoek, voor zover daarvoor niet elders in titel 2 een tarief is opgenomen

27,10

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

Titel 3.1

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

Titel 3.1.1

drank en horecawet

 

 

3.1.1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

166,70

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

27,75

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet

27,75

 

 

 

 

Titel 3.1.2

ontheffing openingstijden

 

 

3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van:

 

 

3.1.2.1

een ontheffing tot het verruimen van de openingstijden als bedoeld in artikel 2:29 zevende lid van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt:

25,00

 

vermeerderd met:

4,00

 

per elk uur, of gedeelte daarvan, waarvoor ontheffing is verleend

 

 

3.1.2.2

een doorlopende ontheffing tot het verruimen van de openingstijden als bedoeld in artikel 2:29 vijfde en zesde lid van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt:

 

 

3.1.2.2.1

voor een horecabedrijf waar op grond van de vigerende gebruiksvergunning niet meer dan 1500 personen mogen worden toegelaten (categorie I):

60,00

 

vermeerderd met:

4,00

 

per elk uur, of gedeelte daarvan, waarvoor ontheffing is verleend

 

 

3.1.2.2.2

voor een horecabedrijf waar op grond van de vigerende gebruiksvergunning meer dan 1500 personen mogen worden toegelaten (categorie II):

60,00

 

vermeerderd met:

8,00

 

per elk uur, of gedeelte daarvan, waarvoor ontheffing is verleend

 

 

 

 

 

 

Titel 3.2

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

Titel 3.2.1

muziek, zang op de openbare weg

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het ten gehore brengen van muziek en/of zang, c.q. een spreekkoor te houden voor het publiek op of aan de openbare weg:

 

 

3.2.1.1

geldig voor één dag ( of gedeelte daarvan)

16,65

3.2.1.2

geldig voor langer dan één dag, doch niet langer dan zes dagen

33,30

Titel 3.2.2

reclamevergunning

 

 

3.2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 4:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening (reclameopschriften e.d.)

82,25

 

 

 

 

Titel 3.3

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf krachtens artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening

111,10

 

 

 

 

Titel 3.4

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 3.5

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 3.6

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.6.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van inrichtingen (bouwwerken geen gebouw zijnde) zoals bedoeld in artikel 2.1.1, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening:

 

 

 

Categorie en gebruiksoppervlakte:

 

 

3.6.1.1

categorie 1 0 t/m 100 m²

495,30

3.6.1.2

categorie 2 101 t/m 500 m²

349,40

 

vermeerderd met een tarief per m² van

1,50

3.6.1.3

categorie 3 501 t/m 2.000 m²

804,89

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,52

3.6.1.4

categorie 4 2001 t/m 5000 m²

1634,48

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,12

3.6.1.5

categorie 5 5.001 t/m 50.000 m²

2154,23

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,03

3.6.1.6

categorie 6 meer dan 50.000 m²

3284,68

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,01

3.6.2

een aanvraag van een verklaring van overdracht van gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker

52,00

3.6.3

een aanvraag tot een eenmalige ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Brandbeveiligingsverordening (verbod stoffen aanwezig te hebben):

113,40

3.6.4

een aanvraag tot een eenmalige ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2.2.3. van de Brandbeveiligingsverordening (opslag en verwerking van stoffen):

113,40

3.6.5

een aanvraag tot een eenmalige ontheffing voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.3.4. van de Brandbeveiligingsverordening (verrichten van werkzaamheden):

113,40

3.6.6

een aanvraag tot een eenmalige ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2.3.5. van de Brandbeveiligingsverordening (verbod van open vuur en roken):

113,40

3.6.7

een aanvraag tot opnieuw in gebruik nemen van een rookkanaal waarin brand gewoed heeft (artikel 2.1.1 lid 5 van het gebruiksbesluit):

113,40

3.6.8.

een aanvraag voor een tijdelijke vergunning voor een gebouw waarvoor (nog) geen gebruiksvergunning is verleend of een inrichting met een tijdelijk karakter (zoals een tent e.d.), bij een overdekte oppervlakte van:

 

 

3.6.8.1

maximaal 400 m²

55,55

3.6.8.2

meer dan 400 m²

277,90

 

 

 

 

Titel 3.7

Hoofdstuk 7 In titel 3 niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikkingen

 

 

3.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening, welke onder de Europese dienstenrichtlijn valt en niet elders in deze legesverordening wordt genoemd, bedraagt:

 

 

3.7.1

voor zover het betreft een standaardaanvraag zonder advisering

16,65

3.7.2

voor zover het betreft een standaardaanvraag met advisering en publicatie

33,30

3.7.3

voor zover het betreft de behandeling van een samengestelde aanvraag met advisering door diverse disciplines en publicatie

66,65

3.7.4

voor zover het betreft een uitgebreide, complexe aanvraag waarvoor vooroverleg, uitgebreide advisering en controle(s) vereist zijn

333,45

 

 

 

 

TITEL 4

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

 

 

 

 

 

 

Titel 4.1

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

4.1.1

voor de toepassing van titel 4 wordt verstaan onder:

 

 

4.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in Titel 4 onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

4.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd en waarbij de inhoud van het bouwwerk wordt berekend conform NEN 2580 en welke bouwkosten door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks worden genormeerd en gepubliceerd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

Titel 4.2

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (schetsplan)

 

 

4.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een bouwplan vergunbaar is

27,10

4.2.2

een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend: 25% van het tarief als genoemd onder 4.3.1.1

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3

Hoofdstuk 3 Vergunning vallend onder fysieke leefomgeving

 

 

Titel 4.3.1

bouwvergunning

 

 

4.3.1.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een reguliere of lichte bouwvergunning, bedraagt het tarief:

 

 

4.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

 

2,25%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

110,00

4.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

 

2,00%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

4500,00

4.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

 

1,90%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

10000,00

4.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

 

1,80%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

19000,00

4.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

 

1,70%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

36000,00

4.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

 

1,60%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

85000,00

 

en een maximum van:

150000,00

 

 

 

 

Titel 4.3.1.2

Extra welstandstoets

 

 

4.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 4.3.1.1 wordt het tarief verhoogd met 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen in het bouwplan voordoen en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

4.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 4.3.1.1 bedraagt het tarief, indien een bouwvergunningaanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 150% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

4.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 4.3.1.1 wordt het tarief verhoogd met 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, indien voor de aanvraag om de bouwvergunning aanvullende gegevens moeten worden opgevraagd c.q. ingediend.

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.1.6

Tijdelijke bouwvergunning

 

 

4.3.1.6

Indien een aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een tijdelijke bouwvergunning (artikel 45 Ww) bedraagt het tarief

 

 

4.3.1.6.1

als het oppervlak kleiner dan of gelijk is aan 30 m²

82,55

4.3.1.6.2

als het oppervlak groter dan 30 m² en kleiner dan of gelijk aan 100 m² is

166,70

4.3.1.6.3

als het oppervlak groter is dan 100 m²

277,85

4.3.1.6.4

Indien de instandhoudingtermijn van het tijdelijke bouwwerk langer dan 1 jaar is, worden de bovenstaande bedragen als volgt verhoogd:

 

 

4.3.1.6.4.1

instandhoudingtermijn van maximaal 2 jaar: 25%

 

 

4.3.1.6.4.2

instandhoudingtermijn meer dan 2 jaar en maximaal 3 jaar: 50%

 

 

4.3.1.6.4.3

instandhoudingtermijn meer dan 3 en maximaal 4 jaar: 75%

 

 

4.3.1.6.4.4

instandhoudingtermijn meer dan 4 jaar en maximaal 5 jaar: 100%

 

 

4.3.1.6.4.5

Indien de aanvrager schriftelijk melding maakt van het verwijderen van het tijdelijke bouwwerk binnen de vergunde periode, wordt een teruggave van de leges verstrekt dat gelijk is aan de genoemde verhoging. Bij verlenging van de instandhoudingtermijn (tot maximaal 5 jaar) wordt het verschil in het verhogingspercentage in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.1.7

Beleidsregel Hogere Grenswaarde Geluidsbelasting

 

 

4.3.1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder

528,55

4.3.1.7.2

Het tarief genoemd in onderdeel 4.3.1.7.1 wordt - voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag - via een aan de aanvrager mee te delen door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting verhoogd met de begrote kosten van:

 

 

4.3.1.7.2.1

de eventuele noodzakelijke advieskosten van een externe deskundige

 

 

4.3.1.7.2.2

de kosten voor het eventueel plaatsen van één of meerdere – wettelijk vereiste – bekendmakingen.

 

 

4.3.1.7.3

Voor de toepassing van de onderdelen 4.3.1.7.1 en 4.3.1.7.2 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

4.3.2.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 3.3 Wet Ruimtelijke ordening, bedraagt het tarief: 10% van de aanlegkosten, met een minimum van:

79,35

 

en een maximum van:

123,60

4.3.2.2

Als de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden van tijdelijke aard waarvoor een aanlegvergunning met toepassing van artikel 3.17 van de Wet ruimtelijke ordening moet worden verleend, wordt het overeenkomstig onderdeel 4.3.2.1 berekende bedrag verhoogd met

198,35

 

 

 

 

Titel 4.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

 

 

4.3.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een ontheffing moet worden verleend of een nadere eis moet worden gesteld, bedraagt het tarief:

 

 

4.3.3.1

indien artikel 3.6. Lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

82,25

4.3.3.2.1

indien artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

285,60

4.3.3.2.2

indien artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast voor het bouwen van een aanbouw of een bijgebouw bij een kampeermiddel als bedoeld in 1.1 "De negen Voorwaarden" van het "Stacaravanbeleid Gemeente Hof van Twente", verhoogd met

82,25

4.3.3.3

indien artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (buitenplanse afwijking)(projectbesluit)

900,00

4.3.3.4

indien artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

82,25

4.3.3.5

afwijking exploitatieplan (niet van toepassing)

 

 

4.3.3.6

afwijking van provinciale regelgeving (niet van toepassing)

 

 

4.3.3.7

afwijking van nationale regelgeving (niet van toepassing)

 

 

4.3.3.8

afwijking van voorbereidingsbesluit (niet van toepassing)

 

 

4.3.3.9.1

Het tarief genoemd in de onderdelen 4.3.3.2, 4.3.3.3 en 4.3.3.4 wordt - voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag - via een aan de aanvrager mee te delen door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting verhoogd met de begrote kosten van:

 

 

 

-de eventuele noodzakelijke advieskosten en/of onderzoekskosten van een externe deskundige

 

 

 

-de interne kosten van de gemeente ter verkrijging en beoordeling van de in dit onderdeel genoemde adviezen van een externe deskundige, en het opstellen c.q. het voorbereiden van , ad. € 90,00 per uur

 

 

 

-de kosten voor het plaatsen van één of meerdere - wettelijk vereiste - bekendmakingen

 

 

4.3.3.9.2

Voor de toepassing van het onderdeel 4.3.3.9.1 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.4

Vermindering (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

4.3.5

Indien de aanvraag betrekking heeft op het ingebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, bedraagt het tarief

 

 

 

4.3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van werken zoals bedoeld in artikel 2.1.1.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken of inrichtingen:

 

 

 

 

Categorie en gebruiksoppervlakte:

 

 

 

4.3.5.1.1

categorie 1 0 t/m 100 m²

495,30

 

4.3.5.1.2

categorie 2 101 t/m 500 m²

349,40

 

 

vermeerderd met een tarief per m² van

1,50

 

4.3.5.1.3

categorie 3 501 t/m 2.000 m²

804,89

 

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,52

 

4.3.5.1.4

categorie 4 2001 t/m 5000 m²

1634,48

 

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,12

 

4.3.5.1.5

categorie 5 5.001 t/m 50.000 m²

2154,23

 

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,03

 

4.3.5.1.6

categorie 6 meer dan 50.000 m²

3284,68

 

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,01

 

4.3.5.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 4.3.5.1 welke betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning, indien het betreft:

 

 

 

4.3.5.2.1

uitbreiding van de gebruiksoppervlakte, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld in onderdeel 4.3.5.1, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van de uitbreiding van de gebruiksoppervlakte;

 

 

 

4.3.5.2.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele in onderdeel 4.3.5.1 bedoelde werken, dan wel een deel van die werken, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of het gewijzigd gebruik tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld in onderdeel 4.3.5.1, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de gebruiksoppervlakte van de herindeling, interne verbouwing of het gewijzigd gebruik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

4.3.6.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op het in enig opzicht wijzigen van een monument waarvoor een vergunning moet worden verleend op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988, bedraagt het tarief

160,80

 

4.3.6.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke Monumentenverordening (01-01-2003) aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

80,50

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.7

sloopactiviteiten

 

 

 

4.3.7.

Indien de aanvraag betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening Hof van Twente 2009 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

82,25

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.8

aanleggen of veranderen weg (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.9

uitweg/inrit

 

 

 

4.3.9

Indien de aanvraag betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

16,65

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.10

kappen

 

 

 

4.3.10

Indien de aanvraag betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3 van de Bomenverordening gemeente Hof van Twente 2006 (kapvergunning) een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

27,40

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.11

opslag van roerende zaken (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.12

projecten of handeling in het kader van de natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

4.3.12

Indien de aanvraag betrekking heeft op het beoordelen van een rapport op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

54,80

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.13

handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

4.3.13

Indien de aanvraag betrekking heeft op het beoordelen van een rapport op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

54,80

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.14

andere activiteiten

 

 

 

4.3.14

Indien de aanvraag betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

4.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief

82,25

 

4.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief

 

 

 

4.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder bouwvergunning.

 

 

 

4.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een bouwvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.15

bouwvergunning in twee fasen

 

 

 

4.3.15

Indien de bouwvergunningaanvraag betrekking heeft op een gefaseerde aanvraag, dan wordt het verschuldigde tarief op basis van het onderdeel 4.3.1 van deze tarieventabel verhoogd met 20%, waarbij voor het in behandeling nemen van:

 

 

 

4.3.15.1

de aanvraag eerste fase 65% van het aldus berekende tarief verschuldigd is, met een maximum van € 146.250,-

 

 

 

4.3.15.2

de aanvraag tweede fase 35% van het aldus berekende tarief verschuldigd is, met een maximum van € 78.500,-.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.16

beoordeling bodemrapport

 

 

 

4.3.16

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

4.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

54,80

 

4.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

300,00

 

4.3.16.3

voor de beoordeling van een archeologisch vervolgonderzoek op het archeologisch bodemrapport als bedoeld in 4.3.16.2 wordt – voorafgaand aan de beoordeling daarvan – het tarief aan de aanvrager meegedeeld via een door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting van:

 

 

 

 

-de eventuele noodzakelijke advieskosten van een externe deskundige

 

 

 

 

-de interne kosten van de gemeente ter verkrijging en beoordeling van de hiervoor bedoelde adviezen van een externe deskundige, ad. € 90,00 per uur

 

 

 

 

-de kosten voor het eventueel plaatsen van één of meerdere - wettelijk vereiste - bekendmakingen

 

 

 

4.3.16.4

Voor de toepassing van de onderdelen 4.3.16.2 en 4.3.16.3 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

4.3.16.5

Indien het rapport een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft

54,80

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.17

advies

 

 

 

4.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een bouwvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een bouwvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

4.3.17.2

indien een begroting als bedoeld in 4.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.3.18

verklaring van geen bedenkingen (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.4

Hoofdstuk 4 Vermindering (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.5

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

Titel 4.5.1

teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag

 

 

 

4.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag als bedoeld in onderdel 4.3.1 en hoofdstuk 4.8 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

4.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, doch voor verlening van de vergunning, 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

4.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip als bedoeld in onderdeel 4.5.1.1 na het in behandeling nemen ervan, doch voor verlening van de vergunning 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

4.5.1.3

De teruggaaf, bedoeld in de onderdelen 4.5.1.1 en 4.5.1.2 de kosten welke op het moment van intrekking van de aanvraag door de gemeente zijn gemaakt dan wel nog moeten worden gemaakt in verband met de aanvraag

 

 

 

Titel 4.5.2

teruggaaf als gevolg van intrekking verleende bouwvergunning

 

 

 

4.5.2.1

Als de gemeente een verleende bouwvergunning als bedoeld in het onderdeel 4.3.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 18 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25 % van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.5.3

teruggaaf als gevolg van het weigeren van een bouwvergunning

 

 

 

4.5.3.1

Indien de gemeente geen vergunning kan verlenen aan een bouwaanvraag als bedoeld in onderdeel 4.3.1, en de aanvraag ingetrokken wordt voordat het besluit tot weigering van de vergunning is genomen, bedraagt de teruggaaf 75 % van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3.2

Als de gemeente een bouwaanvraag als bedoeld in onderdeel 4.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3.3

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 4.5.3.2 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking, waarbij de vergunning is verleend, bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.5.4

teruggaaf leges conceptaanvraag

 

 

 

4.5.4

Indien de aanvraag om een vergunning (bedoeld in hoofdstuk 3) of een aanpassing bestemmingsplan (bedoeld in hoofdstuk 8) is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag of principeverzoek als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 8, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt teruggaaf verleend van de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag of principeverzoek geheven leges

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.6

Hoofdstuk 6 Intrekking bouwvergunning (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.7

Hoofdstuk 7 Wijziging bouwvergunning als gevolg van wijziging bouwplan

 

4.7

Indien een aanvraag betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in hoofdstuk 3, met dien verstande dat zij niet minder dan € 110,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.8

Hoofdstuk 8 Aanpassing bestemmingsplan

 

 

 

4.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek (zonder schetsplan als bedoeld in 2.2.1)

27,10

 

4.8.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

900,00

 

4.8.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot toepassing van de artikelen 3.1, 3.6 lid 1 sub a of b,of 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening

82,25

 

4.8.4

Onderdeel 4.5.4 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot teruggaaf van de leges als bedoeld in onderdeel 4.8.1

 

 

 

4.8.5

Het tarief genoemd in onderdelen 4.8.2 en 4.8.3 wordt - voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag - via een aan de aanvrager mee te delen door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting verhoogd met de begrote kosten van:

 

 

 

 

-de eventuele noodzakelijke advieskosten en/of onderzoekskosten van een externe deskundige

 

 

 

 

-de interne kosten van de gemeente ter verkrijging en beoordeling van de hierboven genoemde adviezen van een externe deskundige en het opstellen c.q. het voorbereiden van de procedure tot herziening, wijziging of van het bestemmingsplan of een beheersverordening, ad. € 90,00 per uur

 

 

 

 

-de kosten voor het plaatsen van één of meerdere - wettelijk vereiste - bekendmakingen

 

 

 

4.8.6

Voor de toepassing van het onderdeel 4.8.5 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.9

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

 

4.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening Hof van Twente 2009

41,10

 

 

 

 

Titel 4.10

Hoofdstuk 10 Overig

 

 

4.10.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overdragen van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening Hof van Twente 2009

16,40

4.10.2

Het tarief voor het verstrekken van de “Welstandsnota gemeente Hof van Twente 2009” bedraagt:

 

 

4.10.2.1

alleen een boekwerk (in kleur)

16,65

4.10.2.2

een set kaarten

49,45

4.10.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling, een andere beschikking of een principeverzoek, voor zover daarvoor niet elders in titel 4 een tarief is opgenomen

27,10

 

 

 

 

Behoort tot het raadsbesluit van 10 november 2009

 

 

 

 

 

 

De griffier,