Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2010
CiteertitelVerordening marktgelden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201031-12-2010Nieuwe regeling

10-11-2009

Hofnieuws, 18-11-2009

304160

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2010

De raad van de gemeente Hof van Twente;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening op de heffing en invordering van marktgeldEN 2010 (Verordening marktgelden 2010)

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Artikel 2 Belastingplichtige

Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats inneemt.

Artikel 3 Heffingstijdvak

 • 1.

  Voor vaste plaatsen, als bedoeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de Marktverordening gemeente Hof van Twente, wordt de belasting geheven over een tijdvak van zes aaneengesloten kalendermaanden, aanvangende op 1 januari of op 1 juli van het kalenderjaar.

 • 2.

  1. Voor dagplaatsen en standwerkerplaatsen, als bedoeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 3 en 4 van de Marktverordening gemeente Hof van Twente, wordt de belasting geheven per dag.

Artikel 4 Heffingsmaatstaf

 • 1.

  Marktgelden zijn verschuldigd over het aantal strekkende meters frontbreedte die door de standplaats worden ingenomen.

 • 2.

  Bij de berekening van het aantal ingenomen strekkende meters wordt een gedeelte van een strekkende meter gerekend als een volle strekkende meter.

Artikel 5 Tarief

Het marktgeld bedraagt, per dag of gedeelte van een dag, per standplaats € 5,00, vermeerderd met de volgende bedragen per ingenomen strekkende meter frontbreedte:

 • a.

  voor de markt in Delden en Markelo € 1,16;

 • b.

  voor de markt in Goor € 1,50.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een aanslag of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het marktgeld is verschuldigd bij het begin van het heffingstijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht;

 • 2.

  Indien de belastingplicht voor het recht in de loop van het heffingstijdvak begint, is het marktgeld verschuldigd over zoveel weken van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog markten gehouden kunnen worden;

 • 3.

  Indien de belastingplicht voor het recht in de loop van het heffingstijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel weken van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog markten gehouden kunnen worden;

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het marktgeld voor vaste plaatsen, als bedoeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de Marktverordening gemeente Hof van Twente, dient te worden voldaan in één termijn welke vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet of de gedagtekende schriftelijke kennisgeving is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het aanslagbiljetbedrag dan wel het totaalbedrag van de schriftelijke kennisgeving minimaal €50,00 bedraagt, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in vijf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Het marktgeld voor dagplaatsen en standwerkerplaatsen, als bedoeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 3 en 4 van de Marktverordening gemeente Hof van Twente dient te worden voldaan onmiddellijk na het innemen van de standplaats.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening Marktgelden 2009’ van 16 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2010’.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 10 november 2009.

   

  De raad van de gemeente Hof van Twente,

  de griffier, de voorzitter,

   

  A.W. Averink H. Kok