Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Vakbondscontributieregeling (2008)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVakbondscontributieregeling (2008)
CiteertitelVakbondscontributieregeling (2008)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201201-01-2020Onbekend

04-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vakbondscontributieregeling (2008)

 

 

Vakbondscontributieregeling (2008)

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Werkgever: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen De Dienst.

 • b

  Werknemer: Degene die een aanstelling heeft bij De Dienst. Medewerkers die gedetacheerd zijn, stagiaires, vakantiehulpen, wachtgelders, oproep- en invalkrachten en overige medewerkers niet in loondienst, vallen niet onder het begrip “werknemer” in de zin van deze regeling.

 • c

  Deelnemer: Een werknemer die gebruik maakt van de vakbondscontributieregeling.

 • d

  Bruto salaris: Het bruto salaris is het totaal van o.a. alle vaste loonbestanddelen in geld, wat bestaat uit het maandelijkse brutoloon, het vakantiegeld en eventuele andere niet-incidentele geldbeloningen zoals de eindejaarsuitkering.

Artikel 2 Doel van de vakbondscontributieregeling

De essentie van een dergelijke ‘cafetariaregeling’ is dat de deelnemer door het inleveren van brutoloon(bestanddeel) een financieel/fiscaal voordeel geniet. Daarmee wordt bedoeld dat over de arbeidsvoorwaarde (salaris) die de medewerker inlevert, geen belasting wordt geheven. Op deze manier ontstaat er een fiscaal voordeel.

Uitleg: Een vergoeding voor de vakbondscontributie is onbelast. De medewerker kan daarom door een belast loonbestanddeel te ruilen tegen een onbelaste vergoeding voor vakbondscontributie op een fiscaal aantrekkelijke wijze zijn vakbondscontributie betalen. Immers, door deze ruil is de medewerker niet alleen minder loonheffing maar ook minder sociale zekerheidspremies verschuldigd.

Artikel 3 Bron

De eindejaarsuitkering, of een deel hiervan, is de enige bron waarvoor de vakbondscontributie kan worden ingezet.Het inzetten van (een deel van de) eindejaarsuitkering leidt tot een verlaging van de volgende uitkeringen:

 • -

  Eindejaarsuitkering

 • -

  WIA-uitkering

 • -

  Suppletie

 • -

  WW-uitkering

 • -

  ZW-uitkering

De vakantietoelage wijzigt niet, omdat de eindejaarsuitkering niet meegerekend wordt bij de bepaling van de vakantietoelage.

Artikel 4 Afhandeling

De door de medewerker gemaakte keuze om gebruik te maken van de vakbondscontributieregeling wordt binnen het desbetreffende kalenderjaar uitgevoerd in de maand december. Door middel van het inleveren van het jaaroverzicht van de betaalde contributie aan de vakbond geeft werknemer aan mee te willen doen aan de regeling. Betreffend jaaroverzicht wordt u begin oktober door de vakbond toegezonden en dient u, ondertekend, in te leveren bij P & O.

Wanneer een werknemer in de loop van het jaar in dienst komt of het dienstverband eindigt, wordt de werkgeversbijdrage naar rato toegekend.

Artikel 5 Slotbepalingen

Indien bij controle door de inspecteur der belastingen blijkt dat het gebruik van de voorzieningen en vergoedingen uit het cafetariamodel niet voldoen aan de zakelijke bepalingen en voorwaarden zoals die zijn geformuleerd in de fiscale wetgeving, en dientengevolge naheffing bij de werkgever plaatsvindt, dan komt deze naheffing voor rekening van de werknemer. Voorts aanvaardt de werkgever geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijk in andere (wettelijke) regelingen opkomende gevolgen van de verlaging van de bronnen bij het gebruikmaken van de regeling fiscale faciliëring.

Artikel 6 Ingang

Deze regeling wordt vastgesteld met ingang van 1 januari 2008.