Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Uitruil reiskosten woon-werk, regeling (2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingUitruil reiskosten woon-werk, regeling (2011)
CiteertitelUitruil reiskosten woon-werk, regeling (2011)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201201-01-2020Onbekend

04-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitruil reiskosten woon-werk, regeling (2011)

 

 

Uitruil reiskosten woon-werk, regeling (2011)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  werkgever: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen De Dienst.

 • b

  werknemer: Degene die een aanstelling heeft bij De Dienst. Stagiaires, vakantiehulpen, wachtgelders, oproep- en invalkrachten en overige medewerkers niet in loondienst, vallen niet onder het begrip “werknemer” in de zin van deze regeling.

 • c

  woonadres: plaats, straat en huisnummer waar de medewerker woont;

 • d

  arbeidsplaats(en): het gebouw/de gebouwen waar of van waaruit de medewerker, naar het oordeel van werkgever, roostertechnisch zijn werkzaamheden verricht;

 • e

  reisafstand woon-werkverkeer: de enkele reisafstand tussen het woonadres en de arbeidsplaats, op basis van de routeplanner van de ANWB op basis van de kortste reisroute.

Artikel 2 Uitruil

Werkgever biedt ingaande het jaar 2011 de mogelijkheid om een deel van het inkomen in te ruilen voor een belastingvrije vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer. De uitruil heeft betrekking op de kilometers woon-werk waarvoor werknemer minder dan € 0,19 per kilometer vergoeding heeft ontvangen.

Artikel 3 Belastingvrije reisvergoeding

Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding in de vorm van een belastingvrije reisvergoeding woon-werkverkeer via de salarisbetaling ontvangt. Tegelijkertijd wordt een bedrag ter hoogte van deze belastingvrije reisvergoeding in mindering gebracht op de uit te betalen eindejaarsuitkering.

Artikel 4 Definitie werknemer

Werknemers met een aanstelling bij werkgever kunnen deelnemen aan de regeling (zie artikel 1). Stagiaires, vakantiehulpen, wachtgelders en (voormalige) medewerkers die een uitkering (gaan) ontvangen krachtens de Werkloosheidswet, oproep- en invalkrachten en overige medewerkers niet in loondienst, vallen niet onder het begrip “werknemer” in de zin van deze regeling.

Om in aanmerking te komen voor een fiscale reiskostenvergoeding, dient de werknemer het volledig ingevulde en ondertekende “Aanvraagformulier uitruil reiskosten WW/eindejaarsuitkering” te overleggen aan de salarisadministratie. De werkgever bewaart een afschrift van het aanvraagformulier bij de loonadministratie. Werknemer dient eenmaal per kalenderjaar, uiterlijk 1 november van het jaar waarin wordt deelgenomen, zijn eventuele deelname d.m.v. inlevering van het genoemde aanvraagformulier kenbaar te maken. Het aanvraagformulier is beschikbaar op intranet.

Artikel 5 Berekening uitruil

De maximale belastingvrije vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer woon-werkverkeer, indien en voor zover daartoe een fiscale faciliteit geldt. Het aantal afgelegde kilometers wordt vastgesteld volgens de kortste route die wordt aangegeven door de routeplanner “ANWB.NL”. Er zal rekening worden gehouden met maximaal 214 reisdagen per jaar (volgens methode Belastingdienst) voor een medewerker met 5 reisdagen per week. Voor werknemers die minder dan 5 dagen per week reizen, geldt het aantal maximale reisdagen naar evenredigheid. Om de fiscale reiskostenvergoeding voor uitruil vast te kunnen stellen worden de reeds ontvangen onbelaste reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer volgens “Regeling tegemoetkoming reis- en verblijfkosten” en de eventueel betaalde Openbaar Vervoervergoedingen hierop in mindering gebracht.

Artikel 6 Overige berekeningsuitgangspunten

Bij het vaststellen van de fiscale vergoeding wordt rekening gehouden met:

 • 1

  in- en uitdiensttreding in de loop van het kalenderjaar

 • 2

  wijziging arbeidsplaats

 • 3

  verhuizing

 • 4

  (tijdelijke) wijziging reisdagen

 • 5

  langdurige afwezigheid (langer dan zes weken aaneensluitend) bv. wegens ziekte of verlof.

Artikel 7 Uitbetalingsmaand

In december, de maand van inhouding op de eindejaarsuitkering, wordt de belastingvrije vergoeding overgemaakt. Dit gebeurt gelijk met de salarisbetaling.

Artikel 8 Mogelijke gevolgen door uitruil

Deelname aan de fiscale regeling leidt tot verlaging van het bruto loon ter hoogte van de fiscale vergoeding op jaarbasis. Dit kan consequenties hebben voor:

 • 1

  Een eventuele werkloosheidswet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering

 • 2

  Verlaging van de grondslag voor bepaalde inkomensafhankelijke uitkeringen en/of toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag en de tegemoetkoming studiefinanciering.

 • 3

  Deelname aan de fiscale regeling kan betekenen dat er geen recht meer bestaat op de aftrek reiskosten inkomstenbelasting bij reizen met openbaar vervoer.

 • 4

  Deelname aan de regeling heeft geen gevolgen voor de pensioengrondslag (tenzij de totale verlaging van het bruto loon, door uitruil, in enig jaar meer dan 30% bedraagt).

Artikel 9 Wijzigingen doorgeven

Adreswijzigingen, wijzigingen in arbeidsplaats of aantal reisdagen – als de werktijdfactor gelijk blijft – geeft deelnemer zelf, op tijd, door aan de personeel- en of salarisadministratie. Alle andere gegevens welke nodig zijn voor aanpassing van de fiscale vergoeding zijn bij de salarisadministratie bekend.

Artikel 10 Fiscale wetgeving

De mogelijkheid om reiskosten woon-werkverkeer via de fiscale regeling te vergoeden is mogelijk zolang de fiscale wetgeving die mogelijkheid biedt. Wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving kunnen aanleiding geven deze fiscale regeling woon-werkverkeer te wijzigen of in te trekken.

Artikel 11 Controle

Indien bij controle van de Belastingdienst en/of controle door de werkgever wordt geconstateerd dat door de werknemer onjuiste gegevens zijn verstrekt, zal het ontvangen voordeel van de aanvullende vergoeding voor woon-werkverkeer alsnog worden teruggevorderd. Boetes die in dit kader door de Belastingdienst worden opgelegd komen ten laste van de werknemer. Voorts aanvaardt de werkgever geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijk in andere (wettelijke) regelingen opkomende gevolgen voor de verlaging van het inkomen bij het gebruikmaken van deze regeling.

Aanvraagformulier uitruil reiskosten WW/eindejaarsuitkering

 

Aanvraagformulier uitruil reiskosten WW/eindejaarsuitkering

 

Berekening uitruil reiskosten