Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Bezoldigingsverordening (2003)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Officiële naam regelingBezoldigingsverordening (2003)
CiteertitelBezoldigingsverordening (2003)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201217-02-2016Onbekend

04-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Bezoldigingsverordening (2003)

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  ambtenaar:

  • 1

   de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

  • 2

   de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 • b

  salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

 • c

  uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder o, van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 • d

  schaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, zoals opgenomen in bijlage IIa van voornoemde regeling;

 • e

  maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 • f

  bezoldiging: de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, onder c, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 • g

  betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 • h

  conversietabel: de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen;

 • i

  volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 • j

  overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder l, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

 • k

  vakorganisaties: AbvaKabo FNV en CNV Publieke Zaak.

Artikel 2 Recht op salaris

Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden.

Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

Artikel 3 Gebroken tijdvakken

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Artikel 4 Onvolledige betrekking

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

Artikel 5 Salarisbedragen

De salarissen van de ambtenaren wier salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Artikel 6

De toepassing van bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde tot en met vijfde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Het dagelijks bestuur bepaalt met inachtneming van de resultaten van een funtiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversietabel, de voor de functie van de ambtenaar geldende functieschaal.

Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximum salaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

Artikel 7 Periodieke verhoging van het salaris

Het salaris van de ambtenaar die voldoende functioneert, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naasthogere bedrag.

De periodieke verhogingen worden toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand, waarin zijn aanstelling een jaar is verstreken en nadien telkens na een jaar.

Het tijdstip, waarop ingevolge het vorige lid voor de eerste maal een periodieke verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd, indien daartoe naar het oordeel van het dagelijks bestuur aanleiding bestaat.

Een verhindering wegens ziekte als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân zal niet van invloed zijn op het tijdstip van toekenning van periodieke salarisverhogingen.

Artikel 8 Extra periodieke verhoging van het salaris

Aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, worden toegekend op grond van zeer goede of uitstekende vervulling van de betrekking.

Bij de toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 7 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij anders wordt bepaald.

De beslissing tot het toekennen van een extra periodieke verhoging moet zijn gebaseerd op een personeelsbeoordeling overeenkomstig de Regeling Beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Artikel 9 Geen periodieke verhoging

Indien een ambtenaar onvoldoende functioneert, kan worden bepaald dat voor hem de in artikel 7 bedoelde salarisverhoging achterwege wordt gelaten.

Nadien kan worden bepaald dat de salarisverhoging, welke met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend.

Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid.

De beslissing tot het onthouden van een periodieke verhoging moet zijn gebaseerd op een personeelsbeoordeling overeenkomstig de Regeling Beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Artikel 10 Gratificatie

Indien een ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan aan hem een gratificatie als bedoeld in artikel 15:1:28, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân worden toegekend.

De regeling met betrekking tot deze toelage wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld na overleg met de vakorganisaties.

Artikel 11 Groepsgratificatie

Aan een groep ambtenaren die een uitstekende collectieve prestatie heeft geleverd, kan een groepsgratificatie worden toegekend.

De regeling met betrekking tot deze toelage wordt door dagelijks bestuur vastgesteld na overleg met de vakorganisaties.

Artikel 12 Tijdelijke persoonlijke toelage

Aan een ambtenaar die gedurende meerdere jaren een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan een tijdelijke persoonlijke toelage worden toegekend.

De regeling met betrekking tot deze toelage wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld na overleg met de vakorganisaties.

Artikel 13 Persoonlijke toelage na bereiken maximum functionele schaal

Aan een ambtenaar die het maximum van de voor hem geldende schaal heeft bereikt, kan een persoonlijke toelage als bedoeld in artikel 3:7:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân worden toegekend, indien betrokkene gedurende meerdere jaren uitstekend heeft gefunctioneerd.

De regeling met betrekking tot deze toelage wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld na overleg met de vakorganisaties.

De in het eerste lid bedoelde toelage wordt ingetrokken, indien de gronden waarop de toelage werd erkend niet meer aanwezig zijn, tenzij het dagelijks bestuur van oordeel is dat er omstandigheden zijn die rechtvaardigen, de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven.

Artikel 14 Arbeidsmarkttoelage

Aan de ambtenaar kan om redenen van werving of behoud een toelage worden toegekend.

De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend voor een tijdvak dat tevoren is vastgesteld, met inachtneming van een maximum van drie jaar.

De regeling met betrekking tot deze toelage wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld na overleg met de vakorganisaties.

De toelage als bedoeld in het eerste lid eindigt op de ingevolge het tweede lid vastgestelde vervaldatum. Wanneer de arbeidsmarktsituatie waarop de toelage is gebaseerd nog steeds bestaat, kan opnieuw een toelage als bedoeld in het eerste lid aan de ambtenaar worden toegekend.

Artikel 15 Nadere regels instrumenten flexibele beloning

Het dagelijks bestuur kan na overleg met de vakorganisaties, nadere regels stellen omtrent de toepassing en de hoogte van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in de artikelen 10 tot en met 14.

Artikel 16 Waarnemingstoelage

Een waarnemingstoelage wordt toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:1:2, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Artikel 17 Overwerkvergoeding

Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 10 wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:2 en artikel 3:2:1, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Artikel 18 Vergoedingen

In verband met het uitoefenen van de dienst kan het dagelijks bestuur besluiten tot het toekennen van vaste onkostenvergoedingen aan bepaalde groepen van ambtenaren.

Artikel 19 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treft het dagelijks bestuur een bijzondere regeling, gehoord de vakorganisaties.

Artikel 20 Slotbepalingen

Deze verordening kan worden aangehaald als “Bezoldigingsverordening Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân” en treedt in werking op 1 juli 2003 onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Franekeradeel’.

Ondertekening