Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpHeffing en de invordering van de leges 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201101-01-2013Onbekend

13-12-2011

De Oostermoer

Raadsbesluit nr. 11 D

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

 

Raadsbesluit nr. 11 D

Betreft: Legesverordening 2012

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n - 1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

f vaststelling van een bestemmingsplan: vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, herziening of gedeeltelijke aanpassing van een geldend bestemmingsplan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing
 • De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling
  • 1.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • 2.

   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding
 • Met uitzondering van het in artikel 1.2.2 van de tarieventabel opgenomen tarief voor het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) wordt bij de invordering van de leges geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
 • Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
 • Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen 3 maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van de tarieventabel betreft

   • 1.

    onderdeel 1.1.10 (akten burgerlijke stand);

   • 2.

    hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

   • 3.

    hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

   • 4.

    onderdeel 1.4.2.2 (papieren verstrekking uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

   • 5.

    hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

   • 6.

    hoofdstuk 13 (kansspelen).

  Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
 • Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de

  heffing en de invordering van leges.

Artikel 12 Overgangsrecht
 • 1.De ‘Verordening Legesverordening 2011’ van 16 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de

  in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding vande Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

  2.Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding
  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012

Artikel 14 Citeertitel
 • Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2012.

  Vries, 13 december 2011

  De raad voornoemd,

  F.van Zuilen, voorzitter

  J.L. de Jong, griffier

   

  Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012

  Indeling tarieventabel

  Titel 1 Algemene dienstverlening

  Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

  Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

  Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

  Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

  Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

  Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

  Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

  Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

  Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

  Hoofdstuk 11 Leegstandwet

  Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

  Hoofdstuk 13 Kansspelen

  Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

  Hoofdstuk 15 Diversen

  Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

  Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

  Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

  Hoofdstuk 3 Teruggaaf

  Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning

  Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

  Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen

  Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking

  Hoofdstuk 8 Makelaarsinformatie

  Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

  Hoofdstuk 1 Horeca

  Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

  Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

  Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

  Titel 1 Algemene dienstverlening

  Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

  1.1.1

  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

   

  1.1.1.1

  maandag tot en met vrijdag in het gemeentehuis

  € 218,75

  1.1.1.2

  zaterdag in het gemeentehuis

  € 271,90

  1.1.2

  Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk gelden, indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, de tarieven zoals zijn aangegeven onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.7.

   

  1.1.3

  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of een omzetting van één van beiden, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

  € 341,70

  1.1.4

  De onder 1.1.1 tot en met 1.1.3 genoemde tarieven worden vermeerderd met een bedrag voor:

   

  1.1.4.1

  De voltrekking van een huwelijk door een buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente Tynaarlo, op maandag tot en met vrijdag

  € 122,85

  1.1.4.2

  De voltrekking van een huwelijk door een buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente Tynaarlo, op zaterdag, zon- en feestdagen

  € 213,15

  1.1.4.3

  Administratiekosten als gebruik wordt gemaakt van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente dan de gemeente Tynaarlo

  € 65,00

  1.1.5

  Het tarief bedraagt voor het aanwijzen van een locatie voor één huwelijk of geregistreerd partnerschap, anders dan bedoeld in 1.1.1.1 tot en met 1.1.4.3

  € 189,60

  1.1.6

  Het tarief bedraagt voor het gebruik maken van een locatie voor meerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen, anders dan bedoeld in 1.1.1.1 tot en met 1.1.4.3

  € 135,40

  1.1.7

  Het tarief bedraagt voor het gebruik maken van het gemeentehuis of een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 en 20.00 uur

  € 68,00

  1.1.8

  Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

   

  1.1.8.1

  een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

  € 22,70

  1.1.8.2

  een trouwboekje of partnerschapboekje in een gekalligrafeerde uitvoering

  € 34,70

  1.1.8.3

  Een gekalligrafeerde wijziging in een trouwboekje of partnerschapboekje

  € 7,40

  1.1.9

  Het tarief bedraagt voor het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

  € 26,95

  1.1.10

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

   

  1.1.11

  Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen door de gemeente voor een huwelijksvoltrekking, per getuige

  € 34,45

  1.1.12

  Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van de internet applicatie voor het volgen van ceremonies via internet, per huwelijk of partnerschapregistratie

  € 78,05

  Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

  1.2.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.2.1.1

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

  € 48,70

   

   

   

  1.2.1.2

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende (zakenpaspoort) dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1

  € 48,70

  1.2.1.3

  tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

  € 48,70

  1.2.1.4

  tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

  € 9,35

  1.2.1.5

  tot het bijschrijven van een kind in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

  € 21,85

  1.2.2.

  tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

  € 40,05

  1.2.2.1

  tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

  € 30,00

  1.2.3

  De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2. en 1.2.2.1 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

  € 45,90

  1.2.4

  Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

   

  1.2.5

  Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

  € 21,80

  1.2.6

  Het tarief bedraagt voor extra administratieve handelingen, noodzakelijk in verband met de vermissing van reisdocument of een aanvraag buiten de normale openingstijden

  € 16,80

  Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

  1.3.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs tot 1 juli 2012

  € 41,00

  1.3.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs met ingang van 1 juli 2012

  € 37,05

  1.3.3

  Het tarief genoemd in de onderdelen 1.3.1 en 1.3.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

  € 33,50

  1.3.4

  Het tarief bedraagt voor extra administratieve handelingen, noodzakelijk in verband met de vermissing van het rijbewijs of een aanvraag buiten de normale openingstijden

  € 16,80

  Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  1.4.1

  Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

   

  1.4.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.4.2.1

  tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

  € 9,20

  1.4.2.2

  tot het verstrekken van gegevens op schrift aan afnemers en bijzondere derden, per verstrekking

  € 2,27

  1.4.3

  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

  € 18,35

  Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

  1.5

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

  € 3,80

  Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

  1.6.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

   

  1.6.1.1

  bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

   

  1.6.1.1.1

  ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

  € 0,50

   

  met een maximum per bericht van

  € 20,40

  1.6.1.1.2

  meer dan 100 pagina’s

  € 40,80

  Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

  1.7.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

   

  1.7.1.1

  een afschrift van de programmabegroting

  € 18,10

  1.7.1.2

  een afschrift van de gemeenterekening

  € 24,05

  1.7.1.3

  Een afschrift van de voorjaar- of najaarsnota

  € 18,85

  1.7.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

   

  1.7.2.1

  tot het verstrekken van de stukken behorende bij en de notulen van één raadsvergadering, voor zover voor publicatie vatbaar:

   

  1.7.2.1.1

  Bij afhaling van de stukken

  € 4,60

  1.7.2.1.2

  Bij toezending van de stukken

  € 8,00

  1.7.2.2

  tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

   

  1.7.2.2.1

  Bij afhaling van de stukken

  € 30,75

  1.7.2.2.2

  Bij toezending van de stukken

  € 61,50

  1.7.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

   

  1.7.3.1

  een afschrift van de algemene plaatselijke verordening

  € 30,75

  1.7.3.2

  een afschrift van de bouwverordening

  € 46,40

  1.7.3.3

  een kopie van een DVD van een raadsvergadering

  € 15,30

  Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

  1.8.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.8.1.1

  tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

   

  1.8.1.1.1

  in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

  € 0,50

  1.8.1.1.2

  in formaat A3

  € 0,90

  1.8.1.2

  tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per bladzijde

  € 8,75

  1.8.1.3

  Tot het verstrekken van een afdruk van een digitale luchtfoto op A4

  € 8,10

  1.8.1.4

  Tot het verstrekken van een afdruk van een digitale luchtfoto op A3

  € 15,95

  1.8.1.5

  Tot het verstrekken van een computeruitdraai (plot) van een kadastrale en/of topografische situatie, groter dan A4, per kaartblad

  € 8,70

  1.8.1.6

  Tot het verstrekken van digitaal kaartmateriaal over kadastrale en/of topografische informatie als bestand, per hectare

  € 14,60

  1.8.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

   

   

   

   

  1.8.2.1

  de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

  € 3,65

  1.8.2.5

  het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingen-registratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

  € 10,80

  1.8.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

   

  1.8.3.1

  het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

  € 3,65

  1.8.3.2

  het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

  € 6,80

  1.8.3.3

  het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

  € 3,65

  Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

  1.9

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.9.1

  tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

  € 6,60

  Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

  1.10.1

  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

  € 18,35

  1.10.2

  Afdrukken van microfiches, vervaardigd met een readerprinter, per pagina A4 formaat

  € 0,65

  1.10.3

  Administratiekosten voor het leveren van informatie zonder dat daar naspeuring voor is verricht

  € 6,60

  Hoofdstuk 11 Leegstandwet

  1.11

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.11.1

  tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

  € 52,00

  1.11.2

  tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

  € 26,00

  Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

  1.12

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.12.1

  voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

  € 16,80

  Hoofdstuk 13 Kansspelen

  1.13.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

   

  1.13.1.1

  voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

  € 61,20

  1.13.1.2

  voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

  € 25,50

  en voor iedere volgende speelautomaat

  € 38,75

  1.13.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 30c eerste lid, onderdeel c. van de Wet op de Kansspelen, juncto art. 2 van de Speelautomaten Verordening gemeente Tynaarlo

  € 918,35

   

   

   

  1.13.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

  € 9,10

  1.13.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

  € 9,10

  Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

  1.14

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.14.1

  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

  € 35,70

  1.14.2

  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

  € 35,90

  1.14.3

  tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

  € 66,30

  Hoofdstuk 15 Diversen

  1.15.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.15.1.1

  tot het verkrijgen van een ventvergunning als bedoeld in artikel 5.15. van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Tynaarlo geldig voor:

  één dag

  één week of korter, doch langer dan een dag

  één maand of korter, doch langer dan een week

  één jaar of korter, doch langer dan een maand

  € 6,20

  € 9,15

  € 15,55

  € 61,70

  1.15.1.2

  tot het verkrijgen van een vergunning voor muziek en vertoningen als bedoeld in artikel 2.8 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Tynaarlo geldig voor:

  één dag

  één week of korter, doch langer dan een dag

  één maand of korter, doch langer dan een week

  één kwartaal of korter, doch langer dan een maand

  één jaar of korter, doch langer dan een kwartaal

  € 3,55

  € 5,40

  € 10,70

  € 29,80

  € 73,95

  1.15.1.3

  Tot het verkrijgen van een vergunning voor straatfotografie, per dag

  € 9,90

  1.15.1.4

  Tot het verkrijgen van een vergunning voor de stalling van voertuigen, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Tynaarlo

  € 41,30

  1.15.1.5

  Tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente een standplaats in nemen met een kraam, stalletje, ijscokar of andere dergelijke voorzieningen voor de verkoop van waren, geldig voor

  a.maximaal één week

  b.één maand, doch niet korter dan een week

  c.één jaar, doch niet korter dan een maand

  als de standplaats op meer dan één dag per week wordt ingenomen, worden de onder a t/m c genoemde bedragen vermeerderd met

  € 6,90

  € 19,15

  € 100,00

  € 17,10

  1.15.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

   

  1.15.2.1

  gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

  € 0,55

  1.15.2.2

  afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

   

  1.15.2.2.1

  per pagina op papier van A4-formaat

  € 0,50

  1.15.2.2.2

  per pagina op papier van A3-formaat

  € 0,90

  1.15.2.2.3

  per pagina op papier van A1-formaat

  € 5,10

  1.15.2.2.4

  per pagina op papier van A0-formaat

  € 10,20

  1.15.2.2.5

  per pagina op papier van A4-formaat, in kleur

  € 0,60

  1.15.2.2.6

  per pagina op papier van A3 formaat, in kleur

  € 1,80

  1.15.2.2.7

  Per pagina op papier van A4 formaat, vervaardigd met een readerprinter als afdruk van een microfiche

  € 0,75

  1.15.2.3

  kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

   

  Per blad op A1 formaat

  € 6,10

  Per blad op A0 formaat

  € 12,20

  1.15.2.4

  een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

  € 9,20

  1.15.2.5

  stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

  € 9,20

  1.15.3

  Het tarief voor het beoordelen van de resultaten van een geluidsrapport, voor zover dit geen onderdeel uit maakt van een milieuvergunning, voor ieder daar aan besteed uur of een gedeelte er van

  € 61,70

  Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

  Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

  2.1.1

  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

   

  2.1.1.1

  aanlegkosten:

   

   

  de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

   

  2.1.1.2

  bouwkosten:

   

   

  de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

   

  2.1.1.3

  sloopkosten:

   

   

  de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

   

  2.1.1.4

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

   

  2.1.2

  In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

   

  2.1.3

  In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

   

  Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

  2.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

   

   

   

   

  2.2.1

  Bouwactiviteiten

   

  2.2.1.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 2,3% van de vastgestelde bouwkosten

   

  2.2.1.2

  Met een minimum van:

  € 125,50.

   

   

   

   

  Extra welstandstoets

   

  2.2.1.3

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1 het verschuldigde bedrag in verband met een toets aan welstandcriteria verhoogd met het bedrag van de aan de aanvrager medegedeelde kosten, in verband met de toetsing door de welstandscommissie. De kosten blijken uit een begroting die door of namens burgemeester en wethouders is opgesteld.

   

   

   

   

   

  Extra constructietoets

   

  2.2.1.4

  Bij aanvragen voor nieuwbouw en verbouw van woningen, appartementengebouwen, utiliteitsbouw en voor andere gebouwen en bouwwerken waarvoor controle van aangeleverde constructiegegevens door een ingenieursbureau noodzakelijk wordt geachte en uitgevoerd, wordt onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1 het verschuldigde bedrag in verband met een toets van de constructiegegevens verhoogd met een bedrag van:

  € 160,65

   

   

   

   

  Beoordeling bodemrapport

   

  2.2.1.3

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

   

  2.2.1.3.1

  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

  € 69,40

  2.2.1.3.2

  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

  € 69,40

  2.2.1.3.3

  Voor de beoordeling van een digitaal aangeleverde milieukundig bodemrapport PDF-formaat

  € 69,40

   

   

   

  2.2.1.3.4

  Voor de beoordeling van een digitaal aangeleverde archeologisch bodemrapport in PDF-formaat

  € 69,40

  2.2.2

  Aanlegactiviteiten

   

  2.2.2.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 25,50

   

   

   

   

  Beoordeling bodemrapport

   

  2.2.2.2

  Onderdeel 2.2.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.2.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.2.1.3.2 zelf toepassing vindt.

  € 69,40

   

   

   

  2.2.3

  Planologisch strijdig gebruik, waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

   

  2.2.3.1

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

  € 135,70

  2.2.3.2

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

  € 135,70

  2.2.3.3

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

  € 3058,10

  2.2.3.4

  indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

  € 251,35

  2.2.3.5

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

  € 103,95

  2.2.3.6

  indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.:

   

   

  2.2.3.7

  indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.:

   

   

  2.2.3.8

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

  € 345,90

   

   

   

  2.2.4

  Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   

  2.2.4.1

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

  € 135,70

  2.2.4.2

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

  € 135,70

  2.2.4.3

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

  € 3058,10

  2.2.4.4

  indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

  € 251,35

  2.2.4.5

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

  € 103,95

  2.2.4.6

  indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld:

   

  2.2.4.7

  indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld:

   

  2.2.4.8

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

  € 345,90

   

   

   

  2.2.5

  In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   

  2.2.5.1

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een vergunning brandveilig gebruik bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1., onder d van de Wabo

  € 212,65

  2.2.5.2

  voor het verlenen van vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 , onder d van de Wabo, wordt het onder 2.2.5.1 genoemde bedrag op basis van de gebruiksoppervlakte verhoogd met de volgende bedragen:

   

  2.2.5.3

  Voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte:

  Tot 100 m²

  € 131,20

   

  Van 100 tot 500 m², € 1,29 per m²

  Van 500 m² tot 2000 m², € 379,00 vermeerderd met € 0,52 per m²

  Van 2000 m² tot 5000 m², € 1080,85 vermeerderd met € 0,15 per m²

  Van 5000 m² tot 50000 m², € 1705,05 vermeerderd met € 0,03 per m²

  Boven 50000 m², 2300,00 vermeerderd met € 0,02 per m²

   

  2.2.5.5

  voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening, voor een periode van:

  maximaal 3 dagen

  4 tot en met 7 dagen

  meer dan 7 dagen

  vermeerderd met per week of per gedeelte daarvan

  € 33,65

  € 183,15

  € 201,50

  € 81,10

   

   

   

  2.2.6

  Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

   

  2.2.6.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

   

  2.2.6.1.1

  voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

  € 127,00

  2.2.6.2

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

  € 127,00

   

   

   

  2.2.7

  Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

   

  2.2.7.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een gemeentelijke of provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 127,00

   

   

   

   

  Beoordeling bodemrapport

   

  2.2.7.2

  Onderdeel 2.2.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.2.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.2.1.3.2 of 2.2.2.2 zelf toepassing vinden.

   

   

   

   

   

  Aanleggen of veranderen weg

   

  2.2.8

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.5.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, is het bedrag verschuldigd dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten. De kosten blijken uit een begroting die door burgemeester en wethouders is opgesteld.

   

   

   

   

  2.2.9

  Uitweg/inrit

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.5.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, is het bedrag verschuldigd dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten. De kosten blijken uit een begroting die door burgemeester en wethouders is opgesteld.

   

   

   

   

  2.2.10

  Kappen

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 25,50

   

   

   

  2.2.11

  Opslag van roerende zaken

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

   

  2.2.11.1

  indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

  € 36,00

  2.2.11.2

  indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

  € 36,00

   

   

   

  2.2.12

  Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

   

  2.2.12.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

  € 87,95

  2.2.12.2

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

  € 87,95

   

   

   

  2.2.13

  Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

  € 87,95

  2.2.14

  Andere activiteiten

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

   

  2.2.14.1

  behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 87,95

  2.2.14.2

  behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   

  2.2.14.2.1

  als het een gemeentelijke verordening betreft

  € 58,65

  2.2.14.2.2

  als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

  € 58,65

   

   

   

  2.2.15

  Omgevingsvergunning in twee fasen

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief 2,3% van de bouwkosten met een minimum van

  € 125,50

  2.2.15.1

  voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

   

  2.2.15.2

  voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

   

  2.2.16

  Advies

   

  2.2.16.1

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

   

  2.2.16.2

  Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

   

   

   

   

  2.2.17

  Verklaring van geen bedenkingen

   

  2.2.17.1

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

   

  2.2.17.2

  indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

   

  2.2.17.3

  Indien een begroting als bedoeld in 2.2.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

   

  Hoofdstuk 3 Teruggaaf

  2.3.1

  Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

   

   

  Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

   

  2.3.1.1

  indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen van de aanvraag doch voor het verlenen van de vergunning van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

  75%

   

   

   

  2.3.2

  Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

   

   

  Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

  50%

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

   

   

   

   

  2.3.3

  Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

   

  2.3.3.1

  Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

  50%

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

   

  2.3.3.2

  Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

   

   

   

   

  2.3.4

  Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt 25% van de gemeentelijke leges in rekening gebracht met dien verstande dat voor eventuele verhogingen geen restitutie plaatsvindt. Indien dit echter leidt tot een nieuwe (gewijzigde) aanvraag worden de verschuldigde gemeentelijke leges verrekend met deze aanvraag.

   

   

   

   

  2.3.5

  Minimumbedrag voor teruggaaf

   

   

  Een bedrag minder dan € 123 wordt niet teruggegeven.

   

   

   

   

  2.3.6

  Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

   

   

  Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.16 en 2.2.17 wordt geen teruggaaf verleend.

   

  Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning

  2.4

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

  € 125,50

  Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

  2.5

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

  € 125,50

  Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen

  2.6

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

  € 3058,10

  Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking

  2.7

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

  € 125,50

  Hoofdstuk 8 Makelaarsinformatie

  2.8.1

  Het starttarief voor makelaarsinformatie zoals inlichtingen uit het bestemmingsplan, bouwmogelijkheden, het bouwvergunningenarchief, bodeminformatie enz. bedraagt:

  € 31,60

  2.8.2

  Het tarief voor de naspeuring van de onder 2.8.1 bedoelde inlichtingen wordt daarnaast per kwartier verhoogd met

  € 18,35

  Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

  Hoofdstuk 1 Horeca

  3.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

  € 541,45

  3.1.2

  Het tarief bedraagt voor de wijziging in de onder 3.1.1. genoemde vergunning

  € 135,60

  3.1.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

  € 60,80

  3.1.4

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

  € 67,55

  3.1.5

  Het onder 3.1.1. vermelde bedrag wordt verhoogd als advies wordt gevraagd aan bureau Bibob met

  € 601,55

  Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

  3.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

   

  3.2.1

  een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.24 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

   

  3.2.1.1

  een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

  € 1182,90

  3.2.1.2

  Een belastend evenement

  € 112,50

  Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

  3.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

   

  3.3.1

  een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de gemeentelijke A.P.V.

   

  3.3.1.1

  voor een seksinrichting

  € 1279,80

  3.3.1.2

  voor een escortbedrijf

  € 1279,80

  Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

  3.4

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

  € 33,95

  Hoort bij besluit van de raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 13 december 2011

  J.L. de Jong, griffier