Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012  

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012  
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBrandweerrechten 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

13-12-2011

De Oostermoer

Raadsbesluit nr. 11 B

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012

 

De raad van de gemeente Tynaarlo;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2011

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'brandweerrechten' worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door of vanwege de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven voor:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al wat met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten, waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten daarvan worden geheven door middel van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De ‘Verordening brandweerrechten 2011’ van de gemeente Tynaarlo, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking van zoverre van het in het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover daarvan de heffing van brandweerrechten in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening brandweerrechten 2012’.

 

Vries, 13 december 2011

 

De raad voornoemd,

 

F.A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier

 

Algemeen

Alle in deze tabel genoemde tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.  

Hoofdstuk 1. Ter beschikking stellen van personeel per personeelslid:

1.Ten behoeve van wacht- en waakdienst

per personeelslid per half uur

€ 13,20

2.Ten behoeve van leiding/toezicht

per personeelslid per half uur

€ 17,50

3.Ten behoeve van overige werkzaamheden

per personeelslid per half uur

€ 13,20

 Hoofdstuk 2. Ter beschikking stellen van materieel:

1.Tankauto-/Autospuit/Personeel-materiaalwagen

per uur

€241,45

2.Motorspuit aanhanger

per half uur

€ 38,00

3.Motorspuit draagbaar

per half uur

€ 57,25

4.Dompel- of klokpomp

per half uur

€ 7,25

5.Lichtaggregaat tot 5Kva

per half uur

€ 19,30

Voor de voertuigen geldt, dat hierbij voor de chauffeur en de bezetting van het desbetreffende voertuig of wel het voertuig dat als trekker dienst doet voor de aanhangers, afzonderlijk manuren in rekening worden gebracht overeenkomstig het tarief vermeld in hoofdstuk 1, lid 3. Indien de voertuigen zich buiten de gemeentegrens begeven, kan het college van burgemeester in voorkomend geval bepalen dat per afgelegde kilometer € 0,92 in rekening wordt gebracht.

Hoofdstuk 3. Beschikbaar stellen blusmiddelen/brandslangen/noodverlichtingsunits:

1.Per slang

per etmaal

€ 7,85

2.Per verdeelstuk/slangenbrug

per etmaal

€ 7,85

3.Per draagbaar blustoestel, exclusief vulling

per etmaal

€ 7,85

Hoofdstuk 4. Ademluchttoestellen/cilinders:

1.Het reinigen, controleren en testen van een gelaatstuk

 

€24,60

2.Het controleren en testen van een ademluchttoestel

 

€24,60

3.Het vullen van ademluchtcilinders:

200 Bar

300Bar

a.4 liter per cilinder

b.4,7 liter per cilinder

c.5 liter per cilinder

d.6 liter per cilinder

e.7 t/m 12 liter per cilinder

f.15 liter per cilinder

g.28 liter per cilinder

h.50 liter per cilinder

€ 6,00

€ 7,25

€ 7,85

€ 7,85

€ 9,55

€ 12,00

€ 22,95

€ 41,00

€ 9,00

€10,60

€11,85

€12,00

€13,60

€18,75

€34,00

€61,55

Hoofdstuk 6. Verstrekken van inlichtingen:

 

1.Het in bijzonder belang van de aanvrager verstrekken van schriftelijke inlichtingen over een brandbestrijding of hulpverlening

2.Het geven van voorlichting en/of instructie aan derden per instructeur per uur

€19,90

€ 36,80

Hoofdstuk 7. Overige diensten:

1.Toegang verschaffen tot een perceel

2.Hulpverlening betreffende een onklaar geraakte lift of een andere storing in een perceel, per geval

€36,75

 

€61,50

Hoort bij besluit van de raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 13 december 2011

 

J.L. de Jong, griffier