Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Verordening commissie sleutelprojecten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie sleutelprojecten
CiteertitelVerordening commissie sleutelprojecten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerordening commissie sleutelprojecten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2012nieuwe regeling

29-03-2012

Elektronisch gemeenteblad

2012-041

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie sleutelprojecten

 

 

Verordening commissie sleutelprojecten

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

commissie: de commissie sleutelprojecten

sleutelprojecten: de in de op 16 juli 2009 vastgestelde Structuurvisie Nieuwkoop deel 1 (2009-0075) benoemde sleutelprojecten

Artikel 2 Instelling

 • 1

  De commissie sleutelprojecten is een adviescommissie van de raad en het college van B&W ingesteld op grond van artikel 84 van de Gemeentewet.

 • 2

  De commissie behartigt een algemene (advies)functie voor de raad en het college van B&W over alle aspecten die een rol spelen bij de sleutelprojecten.

 • 3

  De commissie wordt ondersteund door de griffie.

Artikel 3 Leden

 • 1

  De commissie bestaat uit raadsleden en/of fractieassistenten.

 • 2

  Het aantal leden bedraagt maximaal het twee leden per fractie.

 • 3

  Iedere fractie kan raadsleden of fractieassistenten voor de commissie leveren.

 • 4

  Bij voorkeur is de samenstelling van de commissie consistent, maar iedere fractie is vrij om per keer anderen af te vaardigen.

Artikel 4 Voorzitter

De voorzitter van de raad treedt op als voorzitter van de commissie. Hij kan zich laten vervangen door de plaatsvervangend voorzitter van de raad.

Artikel 5 Taakomschrijving

De commissie:

 • 1

  is belast met de advisering van de raad en het college van B&W ten aanzien van de ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de sleutelprojecten;

 • 2

  wordt geïnformeerd en houdt daardoor toezicht op de kwaliteit van de interne en externe rapportages over de sleutelprojecten;

 • 3

  formuleert een advies aan de raad over de wijze van behandeling van de rapportages over de sleutelprojecten;

 • 4

  neemt geen besluiten.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1

  De commissie vergadert zo dikwijls er zaken aan de orde zijn waarover zij op grond van artikel 5 adviseert, overlegt of de bespreking voorbereidt.

 • 2

  De vergaderingen van de commissie vinden in beslotenheid plaats.

 • 3

  Haar adviezen zijn zo mogelijk openbaar. Bij verdeelde adviezen wordt de stemverhouding weergegeven.

 • 4

  De (beknopte) verslagen of actielijsten van de vergaderingen van de commissie zijn zo mogelijk openbaar. Als de commissie van oordeel is dat de juridische - of de financiële positie van de gemeente door openbaarheid wordt geschaad, dan zijn de verslagen niet openbaar. De verslagen worden ter kennis van de gemeenteraad gebracht. Eventueel kan bij tijdsgebrek de voorzitter van de commissie zaken mondeling terugkoppelen aan de raad.

 • 5

  Van de vergaderingen kunnen geluidsopnamen worden gemaakt. Geluidsopnamen van ‘niet openbare’ vergaderingen, zijn slechts op extranet of bij de griffier te beluisteren.

Artikel 7 Werkwijze

De commissie kan een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen. Zij zendt het reglement en de eventuele latere wijzigingen hierop na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad. Het reglement mag niet strijdig zijn met hetgeen in deze verordening is geregeld.

Artikel 8 Quorum

Indien tijdens een vergadering van de commissie naast de voorzitter minder dan vier leden zijn gekomen, wordt de vergadering niet gehouden en wordt een nieuwe vergadering belegd.

Artikel 9 Geheimhouding

De commissie kan omtrent de inhoud van de stukken en die aan haar worden voorgelegd – en over hetgeen besproken is in de commissievergadering – geheimhouding opleggen. De geheimhouding wordt door allen die van de stukken en van het besprokene in de commissie kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

Artikel 10 Niet openbaar

Als toehoorders kunnen raadsleden, fractieassistenten, collegeleden, gemeentesecretaris, bij het onderwerp betrokken ambtenaren en de griffie in de vergaderruimte aanwezig zijn.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1

  Bij twijfel over de betekenis of toepassing van de in deze verordening opgenomen bepalingen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

 • 2

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie sleutelprojecten.

 • 3

  Deze verordening treedt daags na bekendmaking in werking.

   

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 29 maart 2012 nr. 2012-041

 

E.R. van Holthe

griffier

 

F. Buijserd

voorzitter