Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Instructie voor de behandeling van klachten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de behandeling van klachten
CiteertitelInstructie behandeling klachten griffie der Gemeente Roermond
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet dualisering gemeentebesturen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2007nieuwe regeling

02-01-2007

Onbekend.

2007/1/1

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de behandeling van klachten

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 december 2006,

raadsvoorstelnummer 2007/1/1;

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet dualisering gemeentebesturen;

 

 

 

besluit:

 

de behandeling van verzoeken als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht te laten verrichten door de Nationale Ombudsman;

voor de behandeling van klachten over een gedraging van een ambtenaar werkzaam bij de griffie de navolgende instructie vast te stellen:

 

Instructie voor de behandeling van klachten

Artikel 1

Registratie

 • 1.

  Elke ingediende klacht over een gedraging van een ambtenaar, werkzaam bij de griffie wordt door de griffier geregistreerd en voorgelegd aan degene die de klacht op grond van artikel 2 behandelt.

 • 2.

  Een klacht kan ook mondeling worden ingediend; een mondeling ingediende klacht wordt op schrift gesteld indien klager daar uitdrukkelijk om verzoekt en ter tekening aan de klager voorgelegd ter bevestiging van de juiste weergave van de klacht.

Artikel 2

Klachtenbehandelaar

Een klacht wordt namens de raad behandeld door:

 • a.

  de griffier, indien het een gedraging van een ambtenaar van de griffie betreft;

 • b.

  de voorzitter van de raad, indien het een gedraging van de griffier betreft;

Artikel 3

Kennisgeving beslissing

In verband met het door de burgemeester op te stellen burgerjaarverslag stelt de klachtenbehandelaar hem/haar in kennis van de bevindingen van het onderzoek en van zijn/haar beslissing op de klacht, alsmede van de eventuele gevolgen die aan de afhandeling van de klacht zijn of zullen worden verbonden.

Artikel 4

Citeerartikel

Deze instructie kan worden aangehaald als “instructie behandeling klachten griffie der Gemeente Roermond”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering van

2 januari 2007.

De griffier,

De voorzitter,