Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Instructie voor de griffier van de gemeente Roermond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Roermond
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Roermond
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2007nieuwe regeling

02-01-2007

Onbekend.

2007/8/1

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de gemeente Roermond

DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND

gezien het voorstel van voorzitter en griffier van de raad van 8 december 2006, raadsvoorstel no. 2007/8/1,

gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet;

besluit :

vast te stellen de navolgende instructie:

 

Instructie voor de griffier van de gemeente Roermond.

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.

Artikel 2 Agendering

De griffier en de raadsadviseurs ondersteunen de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda van raads- en commissievergaderingen.

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  Onder verantwoordelijkheid van de griffier staan de raadsadviseurs de voorzitters van de raadscommissies ter zijde bij de zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en raadscommissie

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  Onder verantwoordelijkheid van de griffier is een raadsadviseur aanwezig bij de vergaderingen van de raadcommissies en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 3.

  Onder verantwoordelijkheid van de griffier draagt een raadsadviseur zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, besluitenlijst en overige stukken aan de commissieleden.

Artikel 5 Ondersteuning presidium

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  Indien het presidium behoefte heeft aan aanvullende ondersteuning draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt,

ondersteunt de griffier deze commissie.

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er in overleg met de secretaris zorg voor dat de leden van de raad

desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de

verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

Artikel 8 Organisatie griffie

 • 1.

  De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3.

  De commissiegriffiers (raadsadviseurs) handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 9 Verhindering en vervanging

Indien de griffier meer dan 14 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig

mededing aan de raad en wordt hij vervangen door degene die als plaatsvervangend griffier is

aangewezen.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering van 2 januari 2007.

De griffier, De voorzitter,