Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Instellen vertrouwenscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellen vertrouwenscommissie
CiteertitelDe verordening op de vertrouwenscommissie regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de commissie, alsmede de geheimhouding.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 61 a
 2. Gemeentewet, art. 61 c
 3. Gemeentewet, art. 82
 4. Archiefwet 1995, art. 15
 5. Archiefbesluit 1995, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-201201-01-2016Nieuwe regeling

29-03-2012

Goed Nieuws, 11-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellen vertrouwenscommissie

Gelezen het voorstel van het Seniorenconvent van 27 februari 2012, gemeenteblad 2012,

nummer 12 ,

Gelet op de artikelen 61a, 61c, en 82 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 en de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 november 2001, kenmerk bk01/96074, inzake procedureregels herbenoeming burgemeester,

B E S L U I T :

 • A.

  In te stellen een vertrouwenscommissie ten behoeve van de herbenoeming van de burgemeester;

 • a.

  Tot lid te benoemen: de heer H.M.C. Driessen (VG), de heer M.M.J. Schevers (CDA), de heer R.A.H.W. Proost (pvdA) en de heer M.M.M.H. Heggen (VVD);

 • b.

  Tot voorzitter te benoemen de heer H.M.C. Driessen (VG) en tot vice-voorzitter de heer M.M.J. Schevers (CDA),

 • B.

  Vast te stellen de verordening op de vertrouwenscommissie regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de commissie, alsmede de geheimhouding;

 • C.

  De commissaris van de Koningin in de Provincie Limburg van de besluiten onder A en B in kennis te stellen door toezending daarvan.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  De commissaris: de commissaris van de Koningin;

 • c.

  De burgemeester: de burgemeester van de gemeente Schinnen;

 • d.

  De commissie: de vertrouwenscommissie.

Artikel 2 Taak en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester;

 • 2.

  De profielschets alsmede de gemaakte afspraken tijdens het midterm review gesprek vormen in beginsel daarvoor het toetsingskader;

 • 3.

  De hieruit voortvloeiende aandachts- en gesprekspunten vormen de basis voor de door de vertrouwenscommissie te voeren gesprekken.

 • 4.

  De commissie brengt van haar oordeel over het functioneren van de burgemeester schriftelijk verslag uit aan de commissaris en de raad;

 • 5.

  Het verslag aan de raad wordt voorzien van een conceptaanbeveling;

 • 6.

  Bij haar werkzaamheden neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister van 21 november 2001 in acht.

Artikel 3 Geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie hebben op grond van artikel 61c Gemeentewet volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen;

 • 2.

  De geheimhoudingsplicht geldt ook ten opzichte van raadsleden die geen lid van de commissie zijn of lid van de commissie zijn geweest;

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na ontbinding van de commissie;

 • 4.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op diegene die met de ambtelijke bijstand van de commissie is belast en de adviseur van de commissie.

Artikel 4 Verslag

 • 1.

  Het verslag aan de raad en de commissaris, bedoeld in artikel 2, wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld;

 • 2.

  In dit verslag kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven;

 • 3.

  Bij staking van stemmen over het uit te brengen verslag, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering;

 • 4.

  Is uitstel van beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden in het verslag de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de commissaris en de raad gebracht.

Artikel 5 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit vier raadsleden;

 • 2.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd;

 • 3.

  De raad kiest de voorzitter en vice-voorzitter uit de leden van de vertrouwenscommissie;

 • 4.

  Aan de commissie worden als adviseur toegevoegd de wethouder/loco-burgemeester, de gemeentesecretaris en de raadsgriffier. De adviseurs zijn geen lid van en hebben geen stemrecht in de commissie.

Artikel 6 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier verleent ambtelijke bijstand aan de commissie.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten;

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten;

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie;

Artikel 8 Contactpersonen

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten;

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de raadsgriffier en aldaar bewaard;

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de raadsgriffier ondertekend en vanaf het privé-adres van de raadsgriffier verzonden;

Artikel 9 Overleg met de burgemeester

 • 1.

  De voorzitter nodigt de burgemeester uit voor een gesprek met de commissie;

 • 2.

  Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester;

 • 3.

  Indien terzake van zijn functioneren afspraken met de burgemeester worden gemaakt, worden deze in het verslag aan de raad vermeld.

Artikel 10 Ontbinding commissie

De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de herbenoeming van de burgemeester is voorzien.

Artikel 11 Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de griffier dragen zorg voor dat op het artikel 10 bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel;

 • 2.

  Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperking aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister van 21 november 2001 niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 29 maart 2012

de Raadsgriffier

W.A.J.M.Huisinga

de plv. Raadsvoorzitter

H.A.H.Schaffrath