Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Bernheze 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Begraafplaatsen gemeente Bernheze 2011
CiteertitelBeheersverordening Begraafplaatsen gemeente Bernheze 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2011Nieuwe regeling

03-02-2011

Bernhezer/

2011/

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Bernheze 2011

De raad van de gemeente Bemheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2010;

gelezen het advies van de commissie Bestuur en Strategie van 19 januari 2011;

gelet op artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:1. De Beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Bemheze 2011 vast te stellen;Beheersverordening begraa^laatsen gemeente Bemheze 2011

de geconsolideerde tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de begraafplaats Loo en de begraafplaats Parkstraat te Nistelrode;

 • b.

  graf: een zandgraf;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitendrecht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • f.

  particulier umengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon hetuitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • g.

  particuliere lunnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon hetuitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met ofzonder urnen;

 • h.

  particuliere gedenkplaats: een plaats v/aarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoonhet uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • k.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafpaats(en) ofdegene die hem vervangt;

 • l.

  rechthebbende: natuurlijjk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleendop een particulier graf, een particulier umengraf of een particuliere gedenkplaats, danwel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • m.

  kerkgenootschap: kerkelijke gemeenschap van godsdienstig gelijkgezinden;

Artikel 2 Uitbreiding begrip particulier graf

 • 1

  Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zovervan belang onder 'particulier graf mede verstaan: particulier urnengraf, particuliere urnennisen particuliere gedenkplaats.

Hoofdstuk 2 Openstelling, orde en rust op de begraafplaatsen

Artikel 3 Openstelling begraafplaatsen

 • 1

  De begraafplaatsen zijn voor eenieder dagelijks toegankelijk gedurende door het college vanburgemeester en wethouders bij nadere regels vast te stellen tijden. Het college maakt dezetijden openbaar bekend.

 • 2

  Ter handhaving van de orde en rust op de begraafpaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

 • 3

  Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn,zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorgingvan as.

Artikel 4 Ordemaatregelen

 • 1

  Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op debegraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust ennetheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

 • 2

  De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houdenvan de begraafplaatsen verwijderen of laten verwijderen.

 • 3

  Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafpaatsen te rijden:a. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen; motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen(slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen;b. sneller dan 10 km per uur.

 • 4

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van hetderde lid.

Artikel 5 Plechtigheden

 • 1

  Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden opde begraafplaatsen kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes werkdagen tevorenzijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop dezezal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld.

 • 2

  De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht zich in het belangvan de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Artikel 6 Opgravingen en ruimen

Bij het opgraven van lijken en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dandegenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast.

Hoofdstuk 3 Voorschriften voor lijkbezorging

Artikel 7 Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

 • 1

  Degene die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvanuiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzettingof verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdaggeldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemmingheeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet dekermisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

 • 2

  Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten vaneen graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door hetpersoneel van de begraafplaatsen op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. Denabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijkzelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaandewerkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdaggeldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamhedende aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

Artikel 8 Gebouwen en muziekinstallatie

Op de begraafplaatsen is geen ontvangstruimte of een muziekinstallatie voorhanden.

Artikel 9 Over te leggen stukken

 • 1

  Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.

 • 2

  Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te wroden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien die is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

 • 3

  Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn biimen de wettelijkeminimum grafirusttemiijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging vande uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minstegelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn van 10 jaar. De verlenging dient teworden aangevraagd door de rechthebbende.

 • 4

  De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren

 • 5

  De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn.

Artikel 10 Tijden van begraven en asbezorging

 • 1

  De tijd van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur; op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur;

 • 2

  Het college kan in bijzondere gevallen vna deze tijden afwijken.

Hoofdstuk 4 Indeling en uitgifte van de graven

Artikel 11 Indeling graven en asbezorging

 • 1

  Op de begraafplaatsen kunnen worden uitgegeven;

  • a.

   particuliere graven en particuliere urnengraven;

  • b.

   particuliere urnennissen;

  • c.

   particuliere gedenkplaatsen

 • 2

  Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel liken en hoeveel asbussen met ofzonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingenvan as er op de particuliere graven kunnen plaatshebben. Het college bepaalt tevens de afmetingenen de uitgifteduur van de particuliere graven. De uitgifiteduur kan niet korter zijn dande minimuumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging

Artikel 12 Volgorde van uitgifte

 • 1

  De particuliere graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.

 • 2

  Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats(en) niet bezwaarlijk is.

Artikel 13 Categorieën

Het college kan bij nader vast te stellen regels de particuliere graven onderverdelen in categorieën. Het college bepaalt voor de verschillende categorieën de situering en oppervlakte.

Artikel 14 Termijnen particuliere graven

 • 1

  Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimten van de begraafplaatsen dattoelaten, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van tenminstetwintig jaren recht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarophet particuliere graf is uitgegeven.

 • 2

  Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbendeverlengd telkens voor niet langer dan tien jaren, mits de aanvraag voor het verstrijken van delopende termijn wordt ingediend.

Artikel 15 Overschrijving van verleende rechten

 • 1

  Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon

 • 2

  Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschrevenop naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoewordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overledenrechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn restenin het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaandte worden gedaan.

 • 3

  Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het collegeniet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden,is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen.

 • 4

  Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan het collegehet particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij ditrecht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 16 Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstanddoen ten behoeve van de gemeente van het recht op het parücuhere graf Van de ontvangstvan zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

Hoofdstuk 5 Grafbedekkingen

Artikel 17 Vergunning grafbedekking

 • 1

  Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het college.

 • 2

  De rechthebbende van een particulier graf vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan.

 • 3

  Het college kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen vna de grafbedekking en de wijze van aanbrengen.

 • 4

  Het college kan de vergunning weigeren indien:

  • a.

   niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in het derde hd;

  • b.

   de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

  • c.

   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

  • d.

   de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

Artikel 18 Onderhoud door de gemeente

Het college van burgemeest en wethouders vorozien in het regelmatige onderhoud van de begraafplaatsen

Artikel 19 Onderhoud door rechthebbende of gebruiker

 • 1

  Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekkinggeschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende.

 • 2

  De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijjk te onderhouden of te herstellen.

 • 3

  Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen,kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekkingdoen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikkingvan de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enigevergoeding verplicht is.

 • 4

  De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende door middel vaneen verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking.Wanneer het adres van de rechthebbende niet bekend is maakt het college de verklaring bijde ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt eenverwijzing naar de mededeling aangebracht.

 • 5

  Het college kan de rechthebbende per aanschrijving verplichten een beschadiging aan degrafbedekking te herstellen birmen de door het college gestelde termijn indien de beschadigingzodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaatsschaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden.

Artikel 20 Niet-blijvende grafbeplating

Niet-blijjvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert kan door de beheerderworden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kuimen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende dertien weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende.

Artikel 21 Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn

 • 1

  De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door hetcollege worden verwijderd.

 • 2

  Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste eenjaarvoorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd per brief aande rechthebbende bekend. Wanneer het adres van de rechthebbende niet bekend is, maakthet college het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking gedurende ten minste eenjaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middelvan een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafpllaats bekend.

 • 3

  Indien de grafbedekking niet binnen dertien weken na de verwijdering is afgehaald, vervaltdeze aan de gemeente, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

Hoofdstuk 6 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

Artikel 22  

 • 1

  Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt ten minste eenjaar voorafgaandeaan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbendebekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende niet bekend is maakt het collegehet voornemen tot ruiming van het graf gedurende ten minste eenjaar voorafgaande aan hettijdstip van ruiming door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang vande begraafplaats op het mededelingenbord bekend.

 • 2

  De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezigemenselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaatsniet met menselijke resten worden geconfironteerd.

 • 3

  De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven en de aswordt verstrooid op een van de daartoe bestemde gedeelten van de begraafplaats.

 • 4

  De rechthebbende op een particuHer graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om demenselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsendan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. De rechthebbende opeen particulier umengraf of particuliere urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienende asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

Hoofdstuk 7 Gedeelte voor kerkgenootschap

Artikel 23 Afwijkende regels en kennisgeving onderhoudsbehoefte van graven

 • 1

  Het college kan na overleg met het bestuur van het kerkgenootschap ten aanzien van deopenstelling van het gedeelte, de indeling van graven, de onderverdeling van graven in categorieënen de eisen voor de grafbedekking op het ter beschikking van het kerkgenootschapgestelde deel van de begraafplaats nadere regels stellen die afwijken van de regels krachtens deartikelen 3, eerste lid, 11, tweede lid, 13 en 17, derde lid, van deze verordening.

 • 2

  Het college stelt het besmur van het kerkgenootschap schriftelijk ervan in kennis dat de grafbedekkingvan een of meer graven onderhoud en herstel behoeft, wanneer het kerkgenootschapschrifetijk om een dergelijke kennisgeving heeft verzocht.

Hoofdstuk 8 In stand houden historische graven en opvallende grafbedekking

Artikel 24 Lijst

 • 1

  Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

 • 2

  Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het college of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

 • 3

  De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

Hoofdstuk 9 Inrichting register

Artikel 25 Voorschriften

 • 1

  Het college stelt voorschriften vast voor het register van het begraven van lijken.

 • 2

  Het register wordt bijgehouden door de beheerder.

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Artikel 26 Intrekking oude regeling

De Beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Bernheze 2006 in te trekken.

Artikel 27 Overgangsbepaling

 • 1

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Bernheze 2006 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunningop grond van de Beheersverordening BegraafpIaatsen gemeente Bemheze 2006 isingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraagis beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 28 Strafbepaling

 • 1

  Hij die handelt in strijd met de artikelen 3 en 4 wordt gestraft met een geldboete van deeerste categorie.

 • 2

  Overtreding van artikel 3 en 4 van de verordening kan worden gestraft met openbaarmakingvan de rechterlijke uitspraak.

Artikel 29 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na datum publicatie in het plaatselijkweekblad "De Bemhezer" waarin zij is geplaatst.

Artikel 30 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als; Beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Bemheze 2011.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bemheze in zijn openbare vergadering van 3 februari 2011.

DE RAAD VOORNOEMD,de griffier. de voorzitter,

J.H.M, van den Oever A.A.M.M. HeijmansCADocumcna