Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorschoten

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor de paardenmarkt 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rechten voor de paardenmarkt 2012
CiteertitelVerordening rechten paardenmarkt 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening rechten paardenmarkt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2011Onbekend

15-12-2011

Groot Voorschoten, 29-12-2011

1877

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechten paardenmarkt 2012

De raad van de gemeente Voorschoten

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘rechten paardenmarkt’ worden twee rechten geheven:

 • 1.

  één voor het gebruik van een standplaats op het door het bevoegd gezag aangewezen evenemententerrein op de dag van de jaarlijkse paardenmarkt;

 • 2.

  één voor het ter markt brengen van paarden, veulens en pony’s op de jaarlijkse te houden paardenmarkt.

Artikel 2 Tarieven

Het recht bedraagt voor:

 • 1.

  het hebben van kramen, tenten, uitstallingen of andere voorwerpen, benevens voor het innemenvan openbare gemeentegrond ten behoeve van het geven van voorstellingen, demonstraties, vermakelijkheden en dergelijke, voor elke strekkende meter grond, gemeten in de lengterichting

  € 3,15 met een minimum van € 3,15.

 • 2.

  het ter markt brengen van:

  a. paarden, voor elk paard € 0,50;

  b. veulens of pony’s, voor elk veulen of pony € 0,25.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, die het in artikel 2 bedoelde gebruik van de paardenmarkt of het evenemententerrein maakt.

Artikel 4 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 5 Termijnen van betalen

De rechten worden verschuldigd en moeten worden betaald vóór het tijdstip van ingebruikneming van een standplaats op het evenemententerrein of op het moment van het ter markt aanbieden van paarden, pony’s en veulens.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Overgangsrecht

De “Verordening rechten paardenmarkt 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8, tweede lid genoemde datum van ingang heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De ingang van de datum van heffing is 1 juni 2012.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening rechten paardenmarkt 2012’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten,

gehouden op 15 december 2011.

de griffier, de voorzitter