Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Michielsgestel

Verordening toeristenbelasting 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Michielsgestel
Officiële naam regelingVerordening toeristenbelasting 2010
CiteertitelVerordening toeristenbelasting 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting, toerist, toerisme

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de regeling 'Verordening Toeristenbelasting 2005'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 224

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-201401-01-2016artt. 5 en 11, lid 2

30-10-2014

Gemeenteblad 68338, 26-11-2014

Raadsbesl. 16-10-2014, punt 4/16
13-12-201301-01-2015art. 4, lid 2, art. 5 en art. 11, lid 2

24-10-2013

De Brug, 12 december 2013

Raadsbesl. 24-10-2013, punt 14
23-11-201201-01-20143e wijziging: art. 5

25-10-2012

De Brug, 22 november 2012

Raadsbesluit 25-10-2011, index 4.002
18-11-201127-11-2012art. 5

03-11-2011

De Brug, 17 november 2011

Raadsbesluit 3-11-2011, index 4.002
26-11-201031-12-2011art. 5

28-10-2010

De Brug, 25 november 2010

Raadsbesluit 28-10-2010, index 4.002
26-11-201031-12-2011art. 5

28-10-2010

De Brug, 25 november 2010

Raadsbesluit 28-10-2010, index 4.002
13-11-200931-12-2010nieuwe regeling

22-10-2009

De Brug, 5 november 2009

Raadsbesluit 22-10-2009, index 4.002
13-11-200926-11-2010nieuwe regeling

22-10-2009

De Brug, 5 november 2009

Raadsbesluit 22-10-2009, index 4.002

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening toeristenbelasting 2010

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Toeristenbelasting 2010 dient als volgt te worden gelezen:

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

 • 2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

 • 3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • 1.

  van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

 • 2. Het aantal overnachtingen wordt bepaald op het door de belastingplichtige bij aangifte vastgestelde aantal, zoals dat voor dat belastingjaar kan worden vastgesteld.

Artikel 5 Belastingtarief

Het tarief bedraagt:

 • a.

  per persoon, per overnachting € 1,44;

 • b.

  voor georganiseerde groepen > 10 personen, in de leeftijd van 12 – 18 jaar € 0,23 per persoon, per overnachting;

 • c.

  voor georganiseerde groepen > 10 personen, in de leeftijd van 0 – 12 jaar € 0,13 per persoon, per overnachting.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn twee maanden later.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 10 Overgangsbepaling

De 'Verordening Toeristenbelasting 2005' van 4 november 2004, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 oktober 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening toeristenbelasting 2010'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van 22 oktober 2009.

De raad voornoemd.

De raadsgriffier,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer