Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201101-01-2013n.v.t.

14-12-2011

21-12-2011, Kijk op Bodegraven

Z-11- 7988/ INT-11-1044

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

 

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

Artikel 1: Belastbaar feit
 • 1.

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2: Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3: Maatstaf van heffing en tarief
 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in een tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4: Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5: Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsbeslag
 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten  van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6: Wijze van heffing
 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving  waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7: Termijn van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8: Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10: Overgangsrecht

De “Verordening brandweerrechten 2010” vastgesteld door de voormalige gemeente Bodegraven op 17 december 2009 alsmede de “Verordening brandweerrechten Reeuwijk” vastgesteld door de voormalige gemeente Reeuwijk op 17 december 2009 worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11: Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in artikel 10 en het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de brandweerrechten in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 12: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening brandweerrechten 2012'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 14 december 2011

De griffier,

drs J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening brandweerrechten 2012

Algemeen

 

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief BTW (19%) indien deze is verschuldigd.

 

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten

 

1.1     het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.1.1   het verrichten van wacht- en waakdiensten

per personeelslid, per uur                                                            

  €  52,00

1.1.2   het verrichten van controlediensten

er personeelslid, per uur                                                             

€  52,00

1.2     indien ten behoeve van de in de artikelen genoemde diensten

1.1.1 en 1.1.2 gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerd voertuig

worden voorrijkosten in rekening gebracht van:                                

€  60,00

                  

Hoofdstuk 2 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

 

2.1     het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het beschikbaar stellen van een:

2.1.1   brandslang per etmaal                                                                  €  17,50

2.1.2   handbrandblusapparaat per etmaal                                                  €  17,50

 

Hoofdstuk 3 Verrichten van rookproeven

 

3.1     het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

          het verrichten van een rookproef, per half uur                                  €  26,00

3.2     indien ten behoeve van de in artikel 3.1 genoemde dienst gebruik

wordt gemaakt van een gemotoriseerd voertuig

worden voorrijkosten in rekening gebracht van:                            

     €  60,00

                  

Hoofdstuk 4Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

 

4.1     het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

4.1.1   het controleren en reinigen van een gelaatstuk, per stuk                     €   20,00

4.1.2   het vervangen van een ruit of aan aansluitstuk, per stuk                     €   28,00

4.1.3   het vervangen van een spreekmembraam, per stuk                           €   12,00

4.1.4   algemene revisie van een gelaatstuk, per stuk                                  €   54,00

4.1.5   inspectie van een gelaatstuk met als gevolg afkeuring                        €   11,00

4.2     het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

4.2.1   het controleren en reinigen van een ademluchttoestel, per stuk            € 110,00

4.2.2   het vullen van een ademluchtcilinder, per 100 liter                              €   12,00

4.2.3   algemene reparatie en onderzoek storing ademluchttoestel, per storing €   28,00

4.2.4   het ter beschikking stellen van een compleet ademluchttoestel             €   73,00

         (ex kosten van reinigen en vullen), per stuk

 

Hoofdstuk 5 Verrichten van diensten

 

5.1     voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen,

          bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

          ter beschikking stellen van voertuigen of vaartuigen, exclusief personeel, van:

5.1.1   een tankautospuit met bepakking, per half uur                                  €   90,00

5.1.2   een personeels-/materiaalwagen, per half uur                                   €   56,00

5.1.3   een vaartuig, per half uur                                                              €   56,00

5.1.4   een duik- of een waterongevallenvoertuig, per half uur                       €   56,00

5.1.5   een ander voertuig dan in dit hoofdstuk genoemd, per half uur            €   56,00

5.2.1   voor het ter beschikking stellen van personeel ten behoeve van de in

          de artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.5 genoemde voertuigen wordt het tarief

          verhoogd met:                                                                            €   26,00

per persoon, per half uur

 

Hoofdstuk 6Overige diensten

 

6.1     het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

6.1.1   het geven van een aanvullend advies met betrekking tot een brandmeld-

systeem, per half uur                                                              

     €   26,00

6.1.2   het ter beschikking stellen van een leslokaal, per dagdeel                    €   52,00

6.1.3   het verrichten van diensten met een motorzaag, per half uur               €   37,50

6.1.4   het verrichten van diensten met een lichtaggregaat, per half uur          €   37,50

6.1.5   het openen van deuren of ramen, per half uur                                  €   26,00

6.1.6   het dichten van deuren of ramen, per half uur                                  €   26,00

6.1.7   het verwijderen van een antenne, per half uur                                  €   26,00

6.1.8   het bestrijden van wateroverlast, per half uur                                   €   30,00

6.1.9   het reinigen van wegen, terreinen of water en/of het bestrijden van

          milieu-incidenten, per brandweervoertuig, per half uur                        €   80,00

6.1.10 het geven van instructie, per uur                                                    €   78,00

6.2     indien ten behoeve van de in de artikelen 6.1.3 tot en met 6.1.9

         genoemde diensten meer dan één persoon beschikbaar wordt gesteld,

          wordt het tarief verhoogd per persoon, per half uur met:                   €   26,00

6.3     indien ten behoeve van de in de artikelen 6.1.1, 6.1.3 tot en met

          6.1.9 genoemde diensten gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerd

          vervoermiddel, worden voorrijkosten in rekening gebracht van:           €   56,00

 

Hoofdstuk 7 Overgangsrecht

 

De tarieventabel 2010 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten Bodegraven en Reeuwijk over het jaar 2010, van december 2009, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

 

 

Hoofdstuk 8 Inwerkingtreding

 

8.1.    Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de

bekendmaking.

 

8.2     In afwijking in zoverre van het in hoofdstuk 7 en in onderdeel 8.1 bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze tarieventabel ligt na de in 8.3 genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in de tussen liggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van brandweerrechten in die periode plaatsvindt.

 

8.3     De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.