Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012
CiteertitelVerordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Uitvoeringsregelgeving invorderingswet 1990
 2. Gemeentewet, art. 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201120-12-2012Nieuwe regeling

15-12-2011

Weekblad Parkstad, 28-12-2011

2011 / 10 / 4

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012

De raad van de gemeente Voerendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  Hondenbelasting;

 • c.

  Toeristenbelasting;

 • d.

  Leges;

 • e.

  Marktgelden;

 • f.

  Staangeld;

 • g.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • h.

  De afvalstoffenheffing zoals bedoeld in hoofdstuk 1, lid 5 en hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2012” .

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening

1. de afvalstoffenheffing

 • a.

  bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor:100 procent van het belastingbedrag als bedoeld in hoofdstuk 1, eerste lid vande tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffing en de invorderingvan afvalstoffenheffing 2012” (belasting per perceel);

 • b.

  van de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als bedoeld inhoofdstuk 1, leden 2 t/m 4 (belasting per lediging) van de tarieventabelbehorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2012”, wordt per belastingjaar kwijtschelding verleend tot eenbedrag van maximaal:

  • 1.

   bij het aanbieden van containers zoals bedoeld in hoofdstuk 1 lid 2 onder at/m d. van de tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffingen de invordering van afvalstoffenheffing 2012” € 122,70

  • 2.

   bij het aanbieden via een verzamelcontainer of gekenmerkte vuilniszakzoals bedoeld in hoofdstuk 1 leden 3 en 4 van de tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2012” € 90,00

Indien belastingplichtige meerdere inzamelmiddelen in gebruik heeft, geldt bij debepaling van het maximale bedrag voor kwijtschelding het tarief van het inzamelmiddelmet het grootste volume.

 

2. de rioolheffing

Artikel 3 Inwerkingtreding / Citeertitel

 • 1.

  De “Kwijtscheldingsverordening 2011” van 22 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang met dien verstande dat deze van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking

 • 3.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsverordening 2012”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 15 december 2011

De griffier, De voorzitter,

B.W.E. van der Wijst E.A.J. Sprokkel