Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201220-12-2012Nieuwe regeling

15-12-2011

Weekblad Parkstad, 28-12-2011

2011 / 10 / 4

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

De raad van de gemeente Voerendaal;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012.

Artikel 1 Aard van de belasting

Op basis van deze verordening worden marktgelden geheven voor het innemen van een plaats voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van waren op de voor het houden van de wekelijkse markten aangewezen terreinen en andere openbare plaatsen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, aan wie een standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag voor de berekening van het marktgeld is het aantal vierkante meters of een gedeelte daarvan dat voor de standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Tarieven

De marktgelden bedragen:

 • 1.

  voor een losse standplaats, per marktdag, per m2 ingenomen ruimte of een

  gedeelte daarvan………………………………………………………………….. € 0,59

 • 2.

  voor een vaste aangewezen standplaats, per kalenderjaar, per m2 ingenomen ruimte of een gedeelte daarvan…………………………………………………………………..€ 13,40

Artikel 5 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of een andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en termijnen van betaling

Het marktgeld wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de standplaats wordt ingenomen. Voor jaarstandplaatsen is het marktgeld verschuldigd op het tijdstip waarop de standplaats voor het eerst is ingenomen. De marktgelden moeten, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening voor de gedagtekende kennisgeving, nota of een andere schriftuur. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de vorige volzin.

Artikel 7 Heffing naar tijdsgelang bij jaarstandplaatsen

 • 1.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening marktgelden gemeente Voerendaal 2011', van 22 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Voerendaal van 15 december 2011.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL,

de griffier, de voorzitter,

B.W.E. van der Wijst E.A.J. Sprokkel