Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Brandbeveiligingsverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening 2012
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening Renkum 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dezer regeling vervangt de brandbeveiligingsverordening 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet veiligheidsregio’s, art. 3
 2. Bouwbesluit 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-201201-04-2012nieuwe regeling

25-04-2012

Hoog en Laag, 09-05-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening 2012

De raad van de gemeente Renkum;

gezien het voorstel d.d. 27 februari 2012;

gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk 12/025, dd 16 februari 2012;

gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s en de aanpassing daarop (Stb. 2010, 145 en 146), en het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676)

overwegende dat het verplicht is een verordening vast te stellen omtrent het voorkomen,

beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen van brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

vast te stellen de navolgende Brandbeveiligingsverordening 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Artikel 2 Verbodsbepaling

1.Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende

gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, als daarin:

 • a.

  meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn;

 • b.

  aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging

nachtverblijf zal worden verschaft;

c.aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk

of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt.

 • 3.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2  van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8  van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander terrein, dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 april 2012.

 • 2.

  De brandbeveiligingsverordening van 29 september 2010 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  Vergunningen die zijn verleend onder werking van de brandbeveiligingsverordening van 29 september 2010 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening van 29 september 2010 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop de verordening van 29 september 2010 toegepast.

 • 3.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de brandbeveiligingsverordening van 29 september 2010 wordt beslist met toepassing van de verordening van 29 september 2010.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Brandbeveiligingsverordening Renkum 2012’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 april 2012.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

De griffier, De voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte drs. J.P. Gebben