Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Sociale Cliëntenraad Walcheren
CiteertitelVerordening Sociale Cliëntenraad Walcheren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

15-03-2012

Faam, 28-03-2012

12b.00313

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Veere;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop inwoners van de gemeente worden betrokken bij het gemeentelijk minimabeleid,

besluit:

vast te stellen de “Verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren”

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder : a. AB: het algemeen bestuur van Orionis Walcheren; b. cliënten of uitkeringsgerechtigden: personen woonachtig op Walcheren met een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand, de Ioaw, de Ioaz, de WWIK of de Bbz, alsmede Nuggers, ANWers en andere inwoners van Walcheren die een beroep doen op, of in aanmerking komen voor een voorziening vanuit het minimabeleid van de respectievelijke gemeenten; c. lid: door het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren benoemde persoon;d. gemeenteraden: de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen.

Artikel 2 Taken van de Sociale Cliëntenraad Walcheren

De SCW is een onafhankelijke commissie met de volgende taak: a. zij draagt zorg voor informatie, hulp en advies aan cliënten en komt op voor hun belangen; b. zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directeur, het dagelijks bestuur en het AB van Orionis Walcheren op het gebied van Werk en Inkomen; c. zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de colleges en de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen betreffende het onderliggende sociale beleid en het minimabeleid; d. zij stelt onderwerpen die de kwaliteit van de dienstverlening van Orionis Walcheren betreffen aan de orde en doet verbetervoorstellen.

Artikel 3 Samenstelling, voordracht, benoeming en zittingsduur

 • 1

  De SCW bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste elf (11) leden waarbij de voorkeur uitgaat naar ten minste twee (2) leden die afkomstig zijn uit de gemeente Middelburg, ten minste twee leden (2) die afkomstig zijn uit de gemeente Vlissingen en tenminste één lid afkomstig uit de gemeente Veere. Tevens zal gestreefd worden naar een behoorlijke mate van representativiteit waar het betreft de diverse doelgroepen.

 • 2

  Nieuwe of vervangende leden van de SCW worden op voordracht van het SCW bestuur benoemd door het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn in principe herbenoembaar voor een tweede termijn. De eerste keer zullen de leden worden voorgedragen door de dan nog bestaande cliëntenraden. Wanneer er voldoende geschikte gegadigden voor het SCW lidmaatschap zijn, kan het SCW bestuur een of meer reserve-leden voor benoeming voordragen.

 • 3

  Het staat de SCW vrij om voor het vervullen van een bepaalde taak maximaal drie leden voor benoeming bij het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren voor te dragen, die zelf niet cliënt hoeven te zijn. Ook kan de SCW commissies of werkgroepen instellen, bestaande uit één of meer mensen die zelf niet cliënt hoeven te zijn.

 • 4

  De SCW benoemt uit haar midden een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast benoemt de SCW uit haar midden een vestigingsmanager van één van de lokale steunpunten die toegevoegd wordt aan het bestuur.

 • 5

  Leden die tussentijds ontslag nemen doen hiervan schriftelijk mededeling aan de SCW en het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren.

 • 6

  Indien de meerderheid van de leden van de SCW van mening is dat een lid de constructieve werking van de SCW in de weg staat of deze in diskrediet brengt, legt de SCW een verzoek tot ontslag voor aan het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren.

 • 7

  Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren kan aan leden van de SCW, die een uitkering van Orionis Walcheren ontvangen, met toepassing van artikel 9, lid 2 WWB geheel of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot arbeidsinschakeling verlenen.

 • 8

  Leden die niet langer uitkeringsgerechtigd zijn kunnen hun lidmaatschap voortzetten tot aan het einde van hun benoemingstermijn, behalve in het geval één of meer reserveleden zijn benoemd of verhuizing naar buiten Walcheren heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 Informatieverschaffing

Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren en de afdelingen welke belast zijn met het minimabeleid van de drie Walcherse gemeenten dragen er zorg voor dat aan de SCW alle informatie wordt verstrekt die nodig is voor haar taakvervulling op een zodanig tijdstip dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming.

Artikel 5 Periodiek overleg

 • 1

  Tussen het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren, de directeur van Orionis Walcheren en de SCW vindt eens per kwartaal overleg plaats en desgewenst tussentijds.

 • 2

  In overleg met de voorzitter van de SCW en de directeur van Orionis Walcheren stelt de secretaris van de SCW plaats en agenda van deze vergaderingen vast en roept de vergadering tenminste 7 dagen van te voren bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving, vergezeld van de agenda.

 • 3

  Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de SCW en beleidsmedewerkers van Orionis Walcheren en de afdelingen welke belast zijn met het minimabeleid van de drie Walcherse gemeenten over beleidsontwikkeling en uitvoeringsaspecten.

Artikel 6 Adviesbevoegdheid

 • 1

  De SCW wordt tijdig betrokken bij voorbereiding, afstemming en totstandkoming van zaken waarmee cliënten rechtstreeks worden geconfronteerd en bij beleidsbeslissingen en beleidswijzigingen die van invloed zijn op de dienstverlening aan en de positie van de cliënt. De SCW wordt de gelegenheid geboden hierover gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.

 • 2

  Tevens brengt de SCW advies uit over het jaarlijkse beleidsplan en de begroting (voor zover het om de bestemming van overschotten op het WWB inkomensdeel gaat) en geeft zij reactie op het jaarlijkse verslag van het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren voor deze stukken aan de gemeenteraden worden voorgelegd en vervolgens door het AB worden vastgesteld.

 • 3

  De reactie van de SCW wordt binnen 2 weken na adviesaanvraag en ontvangst van de stukken schriftelijk uitgebracht. Als een aanbeveling van de SCW niet wordt overgenomen, wordt dit schriftelijk gemotiveerd door het bestuur van Orionis Walcheren (c.q. het college waar het een gemeentelijke aangelegenheid betreft).

Artikel 7 Faciliteiten, eigen budget, ambtelijk secretaris, jaarverslag en huishoudelijk reglement

 • 1

  De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de SCW en commissies van die raad komen ten laste van Orionis Walcheren.

 • 2

  De SCW beschikt over een eigen jaarbudget en dient daartoe jaarlijks voor 1 oktober een begrotingsvoorstel in. Het budget wordt vastgesteld door het AB en voorziet behalve in de kosten van de eigen activiteiten en die van de lokale steunpunten mede in de kosten van de benodigde deskundigheidsbevordering en kosten van de communicatie met de achterban, zowel als met andere cliëntenraden in provinciaal en/of landelijk verband.

 • 3

  Indien externe advisering noodzakelijk is en de kosten hiervan niet door het budget van de SCW worden gedekt is voorafgaande toestemming vereist van de directeur van Orionis Walcheren.

 • 4

  Orionis Walcheren draagt er zorg voor dat de SCW, op haar verzoek, door een ambtelijk secretaris wordt ondersteund. De ambtelijk secretaris is geen lid van de SCW. Verzoeken om informatie, antwoorden op vragen, voorzieningen e.d. lopen via de ambtelijk secretaris en deze bewaakt de tijdige afhandeling hiervan. Over de inrichting en taak van het ambtelijke secretariaat worden nadere afspraken gemaakt.

 • 5

  De SCW brengt jaarlijks vóór 1 mei schriftelijk verslag uit over haar activiteiten in het afgelopen jaar aan het AB en de gemeenteraden. De SCW voorziet zelf in een intern huishoudelijk reglement.  

Artikel 8 Financiele vergoeding

De leden van de SCW ontvangen maandelijks een door het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren nader te bepalen en vast te stellen kostenvergoeding.

Artikel 9 Geen benadeling

Leden van de SCW ondervinden als cliënt op geen enkele wijze nadeel uit hoofde van de uitoefening van hun functie.

Artikel 10 Samenwerking

Het staat de SCW vrij zich regionaal en landelijk aan te sluiten bij verwante samenwerkingsverbanden.  

Artikel 11 Evaluatie

Jaarlijks wordt tussen de SCW en de directeur van Orionis Walcheren geëvalueerd of de gekozen opzet van de cliëntenparticipatie goed voldoet. In het jaarverslag van de SCW wordt hier melding van gemaakt.  

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het AB, gehoord de SCW.  

Artikel 13 Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012. Hiermee komt de op 1 juli 2007 in werking getreden Verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 april 2010, te vervallen.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veere in zijn openbare vergadering van 15 maart 2012.

De gemeenteraad van VeereDe voorzitter, De raadsgriffier,