Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening Nuenen c.a. 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting Antidiscriminatievoorziening Nuenen c.a. 2011
CiteertitelVerordening inrichting Antidiscriminatievoorziening Nuenen c.a. 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening inrichting Antidiscriminatievoorziening Nuenen c.a. 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2, lid 2 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2011Nieuwe regeling

03-11-2011

Rond de Linde, 17-11-2011

corsanummer 2011.10326

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening Nuenen c.a. 2011

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

gelet op artikel 2, lid 2 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

B E S L U I T :vast te stellen de volgende verordening;

Verordening inrichting Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Nuenen c.a. 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.a. De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.b. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden: Per post Per e-mail Telefonisch Persoonlijk (op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening).

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:a. De afdoeningstermijn van klachten;b. De wijze van afdoening van klachten;c. De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht te melden bij de LEVgroep in Nuenen.

 • 2

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 3

  Klager wordt door de medewerkers van de LEVgroep zonodig doorgeleid naar het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 september 2011.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening inrichting Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Nuenen c.a. 2011.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 3 november 2011.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffer, drs. H.A.J.P. Duijmelinck

de voorzitter, mr. W.R. Ligtvoet