Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 255, derde lid van de Gemeentewet, Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201130-12-2016Nieuwe regeling

03-11-2011

Rond de Linde, 17-11-2011

2011.11077

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

Gelet het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2011:

Gelet op artikel 255, derde lid van de Gemeentewet, Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

Overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen vankwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

Besluit vast te stellen:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011

 

Artikel 1 Kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende gemeentelijke belastingen kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend voor:

1) afvalstoffenheffing;2) rioolheffing;3) onroerend zaak belasting voor het eigenaarsgedeelte.

Artikel 2 Percentage kosten van bestaan en vermogensnorm

 • 1

  Bij de beoordeling van het recht op kwijtschelding bedraagt het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan 100% van de geldende bijstandsnorm zoals genoemd in paragraaf 3.2 van de Wet werk en bijstand.

 • 2

  Bij de beoordeling van het recht op kwijtschelding geldt de vermogensnorm zoals genoemd in artikel 34 van de Wet werk en bijstand.

Artikel 3 Nadere regels

Door het college van burgemeester en wethouders worden nadere regels gesteld over de uitvoering van deze verordening. Hierin wordt in ieder geval vastgelegd het aantal containers en het aantal ledigingen van een ondergrondse container dat in aanmerking komt voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 november 2011.

 • 2

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011".

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 3 november 2011

 

DE RAAD VOORNOEMD, 

de griffer, drs. H.A.J.P. Duijmelinck

de voorzitter, mr. W.R. Ligtvoet