Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Instellingsbesluit commissie naamgeving(versie geldend sedert 29 mei 2007)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit commissie naamgeving(versie geldend sedert 29 mei 2007)
CiteertitelInstellingsbesluit commissie naamgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-200703-02-2021nieuwe regeling

01-05-2007

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit commissie naamgeving(versie geldend sedert 29 mei 2007)

Burgemeester en wethouders van Beemster;

gezien het advies van de afdeling bedrijfsondersteuning van 10 april 2007;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen hetInstellingsbesluit commissie naamgeving

Artikel 1 De Commissie

Er is een commissie die adviseert aan het college over de naamgeving van de openbare ruimte, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2 Taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:

 • a.

  het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;

 • b.

  de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zonodig aangevuld met nummers, letters of namen;

 • c.

  het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke bouwwerken.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat ten minste uit:

  • a.

   een ambtenaar van de gemeente Beemster, aan te wijzen door het college;

  • b.

   een bestuurslid van het Historisch Genootschap Beemster;

  • c.

   twee leden met zo mogelijk een aardrijkskundige of geschiedkundige achtergrond;

  • d.

   en beheerder van het gemeentelijk adressenbestand.

 • 2.

  Het college wijst plaatsvervangende leden aan.

 • 3.

  De leden en plaatsvervangend leden worden door het college benoemd.

 • 4.

  Het lid dat de hoedanigheid verliest op grond waarvan het lid van de commissie is, treedt op dat moment af als commissielid.

 • 5.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  Het college wijst de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commissie aan.

 • 2.

  De voorzitter heeft in de commissie stemrecht.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  Het college wijst de ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de commissie aan.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3.

  De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies.

Artikel 6 Tekenen van stukken

De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 7 Deskundigen

De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt bijeen: a wanneer de voorzitter dit nodig acht; of b op verzoek van het college.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De commissie vergadert slechts als ten minste 3 leden, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. De secretaris heeft een adviserende stem.

 • 5.

  De commissie vergadert en besluit in het openbaar.

 • 6.

  Het advies van de commissie aan het college bevat voorzover relevant de zienswijzen van de leden van de commissie.

Artikel 9 Slotbepalingen

In gevallen waarin dit instellingsbesluit niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 mei 2007.

Burgemeester en wethouders van Beemster,

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris